Δημοφιλή άρθρα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Σίτιση ωφελουμένων Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 19-22 - Θέμα: Διαγραφές ποσών οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 19-22 ΑΔΑ: Ψ34Η46ΜΓ2Α-ΒΧΝ
Αριθμός απόφασης 19-16 - Θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την: «Υπηρεσίες Έτοιμων Γευμάτων για την σίτιση των Παιδικών Εξοχών...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ ΠΡ 4393_05/02/2020

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ/ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ ΠΡ 4393_05/02/2020
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.02.20
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 05/ 02 / 2020

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αρίθμ. πρωτ. : 4393

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 .

 3. Τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2015) που αφορούν στην εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.

 4. Το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 2300/29-3-2016 (ΑΔΑ:ΩΜΣΚ465ΦΘΕ-7ΒΞ) έγγραφο του ΥΠΕΣΔΑ με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο και κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

 5. Τον μεταβατικό Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΦΕΚ 3235/τ. Β΄/22-08-2019) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 6. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 8183/18-11-2019 (ΑΔΑ:7ΝΑ046ΜΤΛΒ-Ι8Β) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του νησιού της Κέρκυρας.

 7. Το με αρίθμ. πρωτ. 271638/11-12-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αριθμ. πρωτ. 84081/26-11-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών».

 8. Την με αρίθμ. πρωτ. 10-129/18-12-2019 (ΑΔΑ:Ω83Ψ46ΜΓ2Α-1Ω3) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων που αφορά στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.

 9. Την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 15247/18-12-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσλαμβανόμενου προσωπικού.

 10. Την με αρίθμ. πρωτ. 5120/20-1-2020 (ΑΔΑ:Ω3ΟΕΟΡ1Φ-ΖΣΟ) Έγκριση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου της ανωτέρω απόφασης.

 11. Το γεγονός ότι η διάρκεια της απασχόλησης του προσλαμβανόμενου προσωπικού δεν μπορεί να υπερβεί τους οκτώ μήνες από την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης του νησιού της Κέρκυρας, ήτοι από την 12η Νοεμβρίου 2019.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη προσωπικού, συνολικά έντεκα (11) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 12-07-2020, που θα απασχοληθεί για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και την διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (έντονες βροχοπτώσεις, θυελλώδεις άνεμοι) που εκδηλώθηκαν στις 12-11-2019

……………….
περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544