Δημοφιλή άρθρα
30Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 30Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ -...
Αποκομιδή απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Ερείκουσας. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία...
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.Ανδρέας Σκούπουρας και τα στελέχη...
27η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Συνεδρίασης της Κοινότητας Κερκυραίων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ...
Αριθμός απόφασης 43-2 - Θέμα: Περί Έγκρισης υποβολής της πρότασης: «Συνέχιση λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «Προμήθεια καυσίμων,λιπαντικών και συναφών ειδών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ΝΠΔΔ»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «Προμήθεια καυσίμων,λιπαντικών και συναφών ειδών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ΝΠΔΔ»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.10.23

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια Καυσίμων, Λιπαντικών και Συναφών Ειδών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ΝΠΔΔ  που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής των αντίστοιχων Συμβάσεων.

ΤΜΗΜΑ 1: Καύσιμα Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

ΤΜΗΜΑ 2: Λιπαντικά και Συναφή Είδη Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ. Νήσων

ΤΜΗΜΑ 3:Βιοδιασπώμενα Υδραυλικά Λιπαντικά Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν.

ΤΜΗΜΑ4: Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΤΜΗΜΑ3:Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής ανά Τμήμα ειδών ως εξής:

α) για τη προμήθεια υγρών καυσίμων η  μεγαλύτερη επί τοις εκατό (%) προσφερόμενη έκπτωση με βάση την εβδομαδιαία  μέση Λιανική τιμή πώλησης του είδους του καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προσδιορίζεται από τα εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων – Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για το νομό Κερκύρας όπως δημοσιοποιούνται στον δικτυακό τόπο  www.fuelprices.gr,

β) για τη προμήθεια λιπαντικών & συναφών ειδών  η χαμηλότερη τιμή, εφόσον τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή περισσότερους  Φορείς σε ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας, όμως  επί ποινή αποκλεισμού για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος.

Τιμή προσφοράς ανά μονάδα είδους τμήματος μεγαλύτερη από αυτή του προϋπολογισμού της μελέτης, θεωρείται απαράδεκτη και θα απορριφθεί η προσφορά για το σύνολο του τμήματος.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης για το σύνολο των τμημάτων της μελέτης, ανέρχεται στο ποσό του 3.034.861,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από Ίδιους Πόρους του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων αλλά και χρηματοδότηση ΥΠΕΣ για τις δαπάνες της  Πολιτικής Προστασίας και για το προγρ.  Βοήθεια στο Σπίτι.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στο άρθρο 2.2.2.  της διακήρυξης

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  08/11/2023 και ώρα 15:00

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» -«Οικονομικής Προσφοράς», Δευτέρα 13/11/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544