Δημοφιλή άρθρα
Καύσωνας: Φιλοξενία στο Γηροκομείο - Πτωχοκομείο Κέρκυρας. Το Γηροκομείο – Πτωχοκομείο Κέρκυρας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας και...
Υδροδότηση Αη Γόρδη: Συνεχίζονται οι προσπάθειες του Δήμου και της ΔΕΥΑΚ για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Συνεχίζονται οι...
Με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα, συναντήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος. Με την Πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα Laurence Auer,...
26Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα:   15-7-2024...
Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού διάκοσμου Δ.Ε. Φαιάκων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 18.06.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Κέρκυρα        17/06/2020
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ              Αρ. Πρωτ. :    18676
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
TΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ.2661362781-794
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της προμήθειας.
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2020 σύμφωνα, με την ΚΥΑ 43726 (ΦΕΚ 2208 Β /08-06-2019 «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέσα προληπτικής ιατρικής»
Χρονική διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της μελέτης όπως αναλύονται στον προϋπολογισμό που συνέταξε η υπηρεσία.
CPV: 35814000-3 Μάσκες αερίου,42514320-1 Φίλτρα αερίων,18424300-0 Γάντια μιας χρήσης,18141000-9,Γάντια εργασίας, 18444100-4 Κράνη ασφαλείας, 35100000-5 Εξοπλισμός εκτάκτου ανάγκης και ασφαλείας, 42662100-5 Εξοπλισμός ηλεκτροσυγκόλλησης, 35113440-5 Ανακλαστικά γιλέκα, 18221000-4 Αδιάβροχος ρουχισμός, 35113410-6 Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία, 18816000-2 Γαλότσες, 18830000-6 Προστατευτικά υποδήματα, 18143000-3 Προστατευτικά εξαρτήματα, 34928460-0 Οδικοί κώνοι, 18441000-2 Καπέλα, 18100000-0 Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης, ειδικός ρουχισμός εργασίας και εξαρτήματα, 33733000-7 Γυαλιά ηλίου,18318200-3Ρόμπες,35110000-8 Εξοπλισμός πυρόσβεσης, διάσωσης και ασφαλείας, 44611200-8 Αναπνευστικές συσκευές,39525400-2 Κουβέρτες πυρόσβεσης.
Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62759-62781.
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 140.524,20€  ( πλέον ΦΠΑ 24 %) ( συνολικά 174.250,01 €) και θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α. 15.6063.001, Κ.Α.20.6063.008, Κ.Α.30.6063.001, Κ.Α.35.6063.002, Κ.Α.45.6063.001, Κ.Α.70.05.6063.001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού
Εγγύηση συμμετοχής: ποσού 2.800,00 ευρώ, δυο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.
Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.
Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με  το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:    18/06/2020, επίσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία  εφημερίδα.
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 06/07/2020, ώρα 15.00 μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος,.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)https://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»την τέταρτη  (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις  10/ 07 /2020 και ώρα 11.00 π.μ.,
Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση που θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Χρόνος Ισχύος Προσφορών:  εννέα (9) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.
Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544