Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2062/2019 – ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2062/2019 – ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.09.19
«Αναρτητέα στο διαδίκτυο»

 

Κέρκυρα 19 Σεπτεμβρίου 2019

 

Αριθμ. Πρωτ.     2062

 

 

 

 

 

Θέμα: «Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για την ειδική Γραμματέα – Πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.12.2019».

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 & 176 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων».
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α’/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
 5. Την αριθμ. 170289/7.8.2019 (ΦΕΚ Β’/3235/22.8.2019 – ΑΔΑ: 7ΝΩΕΟΡ1Φ-7ΥΑ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Κατάρτιση μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
 6. Την αριθμ. 1274/13.09.2019 (ΑΔΑ: 66ΜΡ46ΜΓ2Α-Γ0Ο) Απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί ανάθεσης των καθηκόντων της Ειδικής Γραμματέως – Πρακτικογράφου για την τήρηση και σύνταξη των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου σε δημοτική υπάλληλο του οικείου Δήμου, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως και 31.12.2019.
 7. Τις προβλεπόμενες πιστώσεις στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για το τετράμηνο από 01.09.2019 έως 31.12.2019.
 8. Την υπ’ αριθμόν οικ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο της 22ης Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», σύμφωνα με την οποία «η παρ. 5 του άρθρου 49 του Ν. 3584/2007 (σύμφωνα με την οποία «5. «Η υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού είναι καθ’ υπέρβαση των λοιπών ωρών υπερωριακής απασχόλησης») παύει να ισχύει». Ως εκ τούτου, με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του κοινοποιούμενου νόμου (ν. 4024/2011) και μέχρι του ορίου των είκοσι (20) ωρών ανά υπάλληλο μηνιαίως, καταβάλλεται αποζημίωση στους υπαλλήλους των Δήμων, οι οποίοι εκτός από τα καθήκοντα της θέσης τους και πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας εκτελούν και την υπηρεσία των Ληξιαρχείων των Δήμων, των Ιδρυμάτων, των Δημοτικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Συνδέσμων ΟΤΑ, που στερούνται τακτικού προσωπικού του διοικητικού κλάδου, καθώς και στους υπαλλήλους των Δήμων, οι οποίοι τηρούν και συντάσσουν τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, καθώς και των συμβουλίων των Συνδέσμων, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ιδρυμάτων Ο.Τ.Α., πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας τους».
 9. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ τ. Α’/19.7.2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
 10. Τις διατάξεις του ν. 4600/2019 (ΦΕΚ τ. Α/09-03-2019) «Εκσυγχρονισμός και αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις», άρθρο 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 3852/2010».
 11. Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ τ. Α’/134/9.8.2019) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα.
 12. Την ανάγκη να εργαστεί η Ειδική Γραμματέας – Πρακτικογράφος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας της, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τήρησης και σύνταξης των πρακτικών, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.12.2019.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Καθιερώνεται, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.12.2019, υπερωριακή εργασία, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για την ειδική Γραμματέα – Πρακτικογράφο, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τήρησης και σύνταξης των πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου.

Οι ώρες της υπερωριακής εργασίας της ορίζονται ετησίως σε έως είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΠΕ ΤΕ ΔΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 1 1 80

 

 

ΙΔΑΧ                                                                                                                                                                                        1

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                                                                                                                                                           1

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΠΟ 01.09.2019 ΕΩΣ 31.12.2019                                                                                                                                             80

Η δαπάνη για την αποζημίωση της ανωτέρω υπαλλήλου για την υπερωριακή εργασία της, θα καλυφθεί από τις αντίστοιχες προβλεπόμενες πιστώσεις του Προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων α) ΚΑ 10.6022.001 με τίτλο «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου και λοιπές πρόσθετες αμοιβές (αποζημίωση πρακτικογράφου, ληξιάρχων κ.λ.π.)», ποσού 800,00 ευρώ και β) ΚΑ 10.6055.001 με τίτλο «Λοιπές Εργοδοτικές Εισφορές Υπερωριών μονίμων, Αορίστου Χρόνου, ΙΔΟΧ υπαλλήλων (πρακτικογράφοι, ληξίαρχοι κ.λ.π.)» ποσού 240,00 ευρώ.

Ο αριθμός των πραγματοποιηθέντων ωρών υπερωριακής απασχόλησης της ανωτέρω υπαλλήλου, θα βεβαιώνεται με υπηρεσιακό σημείωμα – βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.

 

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΜΕΡΟΠΗ – ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544