Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-125 - Θέμα: Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπαιδευτικής δράσης με...
Αριθμός απόφασης 16-19 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον...
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης που εορτάζεται κάθε έτος στις 16 Μαΐου και στα πλαίσια της...
Αριθμός απόφασης 16-15 - Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 16-10 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Οδών Δ.Ε. Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.12.20

«Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών Δήμου ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Κέρκυρας & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΥ

 

Ο Δήμος Κεντρικής και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου  για την «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων», με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις κάτωθι Ομάδες:

Ομάδα 1 : εκτιμώμενης αξίας 106.194,69 € + Φ.Π.Α.13%

Ομάδα 2 : εκτιμώμενης αξίας 31.500,00 € + ΦΠΑ. 24%

Ομάδα 3 : εκτιμώμενης αξίας 44.750,00 € + ΦΠΑ.24%

Δ/νση  Αναθέτουσας αρχής :Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-799 (NUTS: GR222 Νομός: Κέρκυρας).

Προϋπολογισμός : 214.550,00 €  (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Φορέας χρηματοδότησης; χρηματοδοτείται από  το Υπουργείο Εσωτερικών, Κωδ. ΣΑ Ε1551 . Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τον  Κ.Α.: 64.7341.020 με σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020

CPV  33196200-2 Εξοπλισμός για άτομα με ειδικές ανάγκες

και συμπληρωματικού CPV : 33193000-9, 34953000-2 ,34928480-6, 24955000-3, 31523200­-0

Δικαιούμενοι συμμετοχής: σύμφωνα με το 2.2.1 άρθρο της διακήρυξης

Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3  της Διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής:

Για την Ομάδα 1:  1.061,95 €    Για την Ομάδα 2:    315,00 €      Για την Ομάδα 3:  447,50 €

για το σύνολο των ομάδων: 1.824,45 €

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής  προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 29/12/2020, ώρα  15.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος, Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

 

 

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη διεύθυνση: (URL) http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Επίσης θα δημοσιευτεί, σε δύο τοπικές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα.

 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 05 /01/2021 και ώρα 11:00 π.μ.. ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .

 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (06) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544