Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΝΤΑΡΔΟ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων / ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΑΝΤΑΡΔΟ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.04.22

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ 270/81 (φεκ Ά 77/30-03-81) και ΠΔ 715/1979

β) το άρθρο 192 του  Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06 ) «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων»

γ) την με αριθμό 19-163/29-09-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση του  ακινήτου

δ) την με αριθμό 9-17/10-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

στ) την με αριθμό 25-215/07-12-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου

η) την υπ’ αριθμ 33958/29-9-2021 Απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση υπογραφής»

Προκηρύσσει

Δημόσια, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου επί έξι έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα έξι έτη σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 34/95 περί εμπορικών μισθώσεων, όπως ισχύουν σήμερα και έχουν τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4242/2014, αρχόμενη από την υπογραφή της οικείας μισθωτηρίου συμβάσεως, (συνταχθείσας με ιδιωτικό συμφωνητικό).

1) Περιγραφή του  ακινήτου

Ο Δήμος πρόκειται να προβεί στην εκμίσθωση του κάτωθι Δημοτικού ακινήτου στη Δημοτική Ενότητα Ερείκουσας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ήτοι: αγροτεμάχιο εμβαδού 2.496,38 τ.μ στη θέση «Σαντάρδο» πρώην ΧΥΤΑ για την εγκατάσταση και λειτουργία υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό σταθμό και συστοιχία συσσωρευτών.

2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία είναι φανερή και προφορική, διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει και πλήρη αποδοχή για το συμμετέχοντα όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, που θα αποτελούν και όρους της σύμβασης μίσθωσης και θα υπογραφεί από  τον τελικό  πλειοδότη.

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή εκπροσωπούνται από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία παρουσιάζοντας σχετικό πληρεξούσιο.

Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες ή ΕΠΕ εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία παρουσιάζοντας σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Οι ΑΕ εκπροσωπούνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη συμμετοχή στη δημοπρασία παρουσιάζοντας σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται εφ’ απλού χάρτου.

3) Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου 2022 ημέρα  Πέμπτη  ώρα 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα Μαράσλειο Μέγαρο και στα γραφεία του τμήματος Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου  Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Λ. Αλεξάνδρας 6Α.

Επίσης, σε περίπτωση που προκύψει άγονη η 1η δημοπρασία, η 2η θα διενεργηθεί μία εβδομάδα μετά στο ίδιο μέρος και ώρα  ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής του Δήμου.

4) Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Ως  πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος ορίζεται το ποσό των 100,00 €.

Κάθε μεταγενέστερη της πρώτης προσφοράς  θα αυξάνεται τουλάχιστον  κατά είκοσι  (20,00) ευρώ  από την προηγούμενή της.

5) Εγγυητής

Για να γίνει δεκτός κανείς στη δημοπρασία αυτή, οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και του ενοικιαστού, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος μετά αυτού ως οφειλέτης για την πιστή εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως.

6) Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης κανένα δικαίωμα προς αποζημίωση δεν αποκτά εκ της μη εγκρίσεως των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του Δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

7) Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την  υπογραφή της σύμβασης, άλλως η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος αυτού και του εγγυητή του, ενεχομένων  αμφοτέρων για την επί ελάτων διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγούμενης τοιαύτης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά και επέρχονται οι εκ του Νόμου προβλεπόμενες συνέπειες.

8) Διάρκεια εκμίσθωσης – αναπροσαρμογή μισθώματος

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται για έξι  (6)   έτη

Ενδεχόμενη παράταση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν προηγούμενης συναίνεσης του εκμισθωτή για επιπλέον έξι έτη, η οποία να προκύπτει από έγγραφο βέβαιης χρονολογίας εφόσον προβλέπεται από ρητή διάταξη Νόμου.

Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά ποσοστό ίσο με το νόμιμο ποσοστό (75%) επί του ποσοστού της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή ) όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε). Η αναπροσαρμογή αυτή (αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή)  θα γίνεται κάθε έτος και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η μίσθωση (συμβατικά ή κατά παράταση),  δηλαδή ακόμη και στην περίπτωση που η μίσθωση παραταθεί, για οποιοδήποτε λόγο.

Σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο μίσθωμα δεν θα μπορεί να είναι κατώτερο από το αρχικώς  καταβαλλόμενο. Οι αυξήσεις θα γίνονται ετησίως ως ανωτέρω έστω και αν ακόμα το ενοίκιο που θα προκύπτει και θα καταβάλλεται θα είναι υπερπολλαπλάσιο του 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου.

9) Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μηνιαίο μίσθωμα καταβάλλεται ολόκληρο εντός του πρώτου δεκαημέρου κάθε μισθωτικού μήνα, χωρίς άλλη ειδοποίηση του ενοικιαστού που καταβάλλεται στο ταμείο του Δήμου .

Σε περίπτωση καθυστερήσεως εγκαίρου πληρωμής των μισθωμάτων ή παραβάσεως οιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας διακήρυξης ή του μισθωτηρίου όλων χαρακτηριζομένων ουσιωδών,  ο εκμισθωτής Δήμος δικαιούται να κάνει έξωση στο μισθωτή εκ της κατοχής του μισθίου, θεωρουμένης  αυτοδικαίως λυμένης της συμβάσεως καθώς και να απαιτήσει την είσπραξη των μισθωμάτων με κάθε νόμιμο μέσο. Για τα οφειλόμενα μισθώματα εν γένει εφαρμόζονται κατά του μισθωτού και εγγυητή, όλες οι διατάξεις των νόμων περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

10) Εγγυήσεις

Κανείς δε γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου  Παρακαταθηκών και Δανείων και συγκεκριμένα μόνο από το παράρτημα του Παρακαταθηκών της Κέρκυρας  ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας  ποσού 1.200,00€.

Η εγγύηση αυτή αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης από άλλη εγγύηση, η οποία θα εκδοθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  Κερκύρας  ή από αναγνωρισμένη Τράπεζα  και θα προσκομισθεί το σχετικό γραμμάτιο για την ακριβή τήρηση των όρων της μισθωτικής συμβάσεως και η οποία (εγγύηση) θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των μισθωμάτων ενός έτους, με βάση το μίσθωμα το οποίο θα επιτευχθεί κατά την δημοπρασία. Η εγγύηση θα αποδοθεί στον μισθωτή με τη λήξη του χρόνου μίσθωσης και την παρά αυτού τήρηση των όρων της σύμβασης μίσθωσης και την  απόδοση ελευθέρας της χρήσης του μισθίου του Δήμου. Η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου, ενεργούμενου αναπλειστηριασμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, στην περίπτωση άρνησης της υπογραφής των πρακτικών της δημοπρασίας ή της μισθωτηρίου συμβάσεως εκ μέρους του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως και για κάθε άλλη παράβαση των όρων και συμφωνιών.

11) Χρήση Μισθίου

Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά για την εγκατάσταση και λειτουργία υβριδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούμενο από φωτοβολταϊκό σταθμό και συστοιχία συσσωρευτών.

12) Υποχρεώσεις μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση, δεν απαλλάσσεται δε της πληρωμής του ενοικίου εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου. Ο μισθωτής οφείλει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό λειτουργίας της δημοτικής αγοράς όπως αυτός έχει ψηφισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμος δεν υποχρεούται σε καμία δαπάνη  έστω και αναγκαία. Οι αναγκαίες και επωφελείς δαπάνες ακόμη και τυχόν πρόσθετα κατασκευάσματα στο μίσθιο, οι οποίες γίνονται πάντοτε μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Οικονομικής Επιτροπής ή αρμοδίων υπηρεσιών, παραμένουν σε κάθε περίπτωση υπέρ του Δήμου , επειδή ο μισθωτής παραιτείται από τη στιγμή της υπογραφής της μισθωτηρίου συμβάσεως από το δικαίωμα της αφαίρεσης τους και από όποια αποζημίωση γι αυτές.

Τον ενοικιαστή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για την υδροληψία το φωτισμό και την εν γένει συντήρηση του εκμισθωμένου ακινήτου, ως και τα υπέρ του Δήμου τέλη καθαριότητας, φωτισμού και υπονόμων, ακόμη δε και οι σχετικές κρατήσεις για χαρτόσημο κ.λ.π.

Δεν επιτρέπεται επίσης στο μισθωτή να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του μισθίου εν όλο ή εν μέρει με οποιοδήποτε τρόπο ή αιτία και ιδιαίτερα με σύσταση εταιρείας καθώς και να μεταβιβάσει τη μισθωτική σχέση , χωρίς τη ρητή και έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή και σε κάθε περίπτωση εφόσον η νομοθεσία το επιτρέπει. Σε περίπτωση θανάτου ή θέσεως υπό δικαστική συμπαράσταση ή σε περίπτωση πτωχεύσεως του μισθωτή θα λύεται η παρούσα μίσθωση.

Για οποιαδήποτε παράβαση των όρων της παρούσης, οι οποίοι κηρύσσονται όλοι ουσιώδεις, ως και των υποχρεώσεων του μισθωτού, ισχύουν κατά του μισθωτού όλες οι διατάξεις του Κ. Πολ. Δ. που αφορούν την Ειδική Διαδικασία των μισθωτικών διαφορών.

13) Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, άνευ άλλης όχλησης, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

14) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

15) Ευθύνη Δήμου

Ρητά  συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι εάν για την άσκηση της χρήσης που θα επιλεγεί απαιτηθεί οποιαδήποτε άδεια δημόσιας ή άλλης αρχής και δε χορηγηθεί αυτή στο μισθωτή,  ή τυχόν χορηγηθείσα ανακληθεί, έστω και για λόγους που θα αφορούν το μίσθιο, ουδεμία απολύτως ευθύνη και υποχρέωση θα υπέχει από την αιτία αυτή ο Δήμος Κεντρικής  Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων έναντι του μισθωτή, ούτε θα αποτελεί η αιτία αυτή λόγο λύσεως της παρούσας μίσθωσης ή μείωσης του μισθώματος. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του ενοικιαστού για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση αυτός, ούτε συνεπώς υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ούτε και την λύση της μισθώσεως.

16) Δικαίωμα συμμετοχής – Δικαιολογητικά

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Α) εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 10 της παρούσης .

Β) Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος: φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας  εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του.  Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο επίσημο αντίγραφο του αρχικού  καταστατικού του νομικού προσώπου ή επικυρωμένο αντίγραφο από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ και σε περίπτωση ΑΕ επιπλέον αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικού του Δ.Σ του με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

Δ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του

Ε) προκειμένου περί εταιρειών  πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτωχεύσεως από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

ΣΤ) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα και του εγγυητή του ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του χώρου  που πρόκειται να εκμισθωθεί  και ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το μίσθιο  για άλλους λόγους.

Η) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο του συμμετέχοντος και του εγγυητή .

Τα ανωτέρω  (Γ,Δ  και Η ) δικαιολογητικά  ισχύουν επιπλέον για τον διαχειριστή  εφόσον είναι εταιρεία εκτός στην περίπτωση της ΑΕ όπου τότε ισχύουν  για τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες υπηρεσίες κατατίθενται σε πρωτότυπα. Αντίστοιχα δικαιολογητικά ιδιωτικών εγγράφων κατατίθενται σε ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες.

17) Δημοσίευση Διακήρυξης

Περίληψη της παρούσης θα δημοσιευθεί εφάπαξ σε μια τοπική και ημερήσια εκδιδόμενη εφημερίδα. Θα αναρτηθεί ολόκληρη για ένα 10ήμερο στο Δημοτικό Κατάστημα καθώς επίσης και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου.

Τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης και τυχόν επαναληπτικών, οι οποιεσδήποτε κρατήσεις για τα τέλη χαρτοσήμου κ.λ.π. ως και κάθε άλλα έξοδα,  βαρύνουν τον μισθωτή.

18) Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιάσθηκε κατ’ αυτήν πλειοδότης.  Σε περίπτωση που προκύψει άγονη η 1η δημοπρασία, η 2η θα διενεργηθεί την 12 Μαΐου 2022 ημέρα Πέμπτη στο ίδιο μέρος και ώρα  ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής του Δήμου χωρίς άλλη ενημέρωση,

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

 

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από την Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας

 

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.

Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστον δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ’ ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.

19) Ενστάσεις

Οι ενστάσεις  για  τη  διεξαγωγή  της  δημοπρασίας  θα κατατίθενται στην επιτροπή που    διενεργεί την δημοπρασία κατά την διάρκειά της ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήξεως της διενέργειάς της και μόνο από τους συμμετέχοντες εγγράφως ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο κατόπιν ειδικής εξουσιοδότησης για τον παραπάνω σκοπό. Οι ενστάσεις  θα εκδικάζονται με τη συμμετοχή  του  Νομικού  Συμβούλου του Δήμου, πλην όμως αυτές δεν θα επιφέρουν διακοπή ή αναβολή του διαγωνισμού.

20) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για τη δημοπρασία  παρέχονται από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.corfu.gr) και από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες 9:00 – 14:00  που βρίσκεται  στο Μαράσλειο Μέγαρο στη Διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6 Α και στο Τηλέφωνο 2661362711-2661362724»

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών και Διοίκησης

 

Γεώργιος Ηλίας Παντελιός

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544