Δημοφιλή άρθρα
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Προμήθεια λαμπτήρων , ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού Διακόσμου για Δ.Ε. Κερκυραίων. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να...
Αριθμός απόφασης 21-29 - Θέμα: Έγκριση κατάρτισης όρων διενέργειας κτηρίων για τη στέγαση γραφείων Κοινοτήτων της Δ.Ε. Παρελίων.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Ο πρέσβης του Κατάρ στον Δήμαρχο. Την επίσκεψη του Πρέσβη του Κατάρ στην Ελλάδα κ....
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ “ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ”

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ “ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ”
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.11.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κέρκυρα  2-11-2020

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                       Αρ. πρ. οικ. 37532

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

           διακηρύσσει

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

με τίτλο

«ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

 

–    Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 224.924,19στον οποίο συμπεριλαμβάνονται

α)  η δαπάνη προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης κατηγορίας 10 (Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων και Κυκλοφοριακές)  147.055,95 €

β) η δαπάνη προεκτιμώμενης αμοιβής για την εκπόνηση μελέτης κατηγορίας 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες) 10.674,90 €

γ) η συνολική δαπάνη των απροβλέπτων (15%) 23.659,625 € και

δ) η συνολική δαπάνη του Φ.Π.Α. (24%): 43.533,714 €

 

–  Η μελέτη είναι εγγεγραμμένη στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2020

και χρηματοδοτείται από

Α)  Κ.Α. 64.7413.002 εγγεγραμμένου ποσού 105.000 € με την αρ. 1-13/30-01-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

         Δήμου Κέρκυρας περί αποδοχής χρηματοδότησης και με σχετική πράξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

“Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” – Άξονας 4: “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”, σύμφωνα με

την αρ. 114.9/2016 Απόφαση με ΑΔΑ: 667146Ψ844-ΗΚ0 του Διοικητικού Συμβούλιου του Πράσινου

Ταμείου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και

         Β)  Κ.Α. 30.7413.007 εγγεγραμμένου ποσού 120.000 € από ΣΑΤΑ

 

–     Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης, στο ΚΗΜΔΗΣ, στη Διαύγεια, στον Ελληνικό τοπικό και περιφερειακό Τύπο και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, καθώς και με τους όρους της Διακήρυξης.

–   Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-11-2020 ημέρα Πέμπτη ώρα 10:00 π.μ

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται  στους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας “Επικοινωνία”,  πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,  και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, καθώς και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.

 

–     Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ.3 του Ν. 4412/2016.

Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά για το σύνολο της μελέτης, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης.

 

  • Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

         βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής» . Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα προσφορά

         θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων σύμφωνα με τα κριτήρια

που  αναφέρονται στο άρθρο 21 της  Διακήρυξης.

 

  • Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών

Κατηγορία                  Είδος μελέτης                                                         Τάξη μελετητικού πτυχίου

10                     Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων & Κυκλοφοριακές                     Γ΄ και άνω

02                          Πολεοδομικές &Ρυμοτομικές Μελέτες                                      Α΄ και άνω.

και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

–      Κάθε προσφέρων πρέπει επίσης να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία να αποδεικνύεται ως εξής:

α) εμπειρία εκπόνησης  τουλάχιστον τριών (3) μελετών αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) που να αφορούν στο σύνολο πόλης ή Δήμου εκ των οποίων, η μια τουλάχιστον να αφορά πόλη ή Δήμο με πληθυσμό άνω των 35.000 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2011). Στο πλαίσιο των ως άνω μελετών θα πρέπει να έχει αναπτυχθεί κυκλοφοριακό μοντέλο με χρήση εξειδικευμένου λογισμικού κυκλοφοριακής ανάλυσης. Οι ως άνω μελέτες θα πρέπει να έχουν συμβασιοποιηθεί, εκπονηθεί, εγκριθεί και παραληφθεί από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την τελευταία δεκαετία, ο δε διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας να έχει συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 40%.  Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων το ένα τουλάχιστον από τα μέλη της θα πρέπει να καλύπτει το προαναφερόμενο κριτήριο.

β)  στη  βασική  του  στελέχωση  τουλάχιστον  το  παρακάτω  εξειδικευμένο  προσωπικό  που  θα περιληφθεί αντίστοιχα και στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:

  • Συντονιστή Έργου: Μηχανικό με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα συγκοινωνιακά, με τουλάχιστον 20ετή εμπειρία σε μελέτες συγκοινωνιακών έργων η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση και τον συντονισμό τουλάχιστον τριών (3) μελετών αστικής κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου ή πόλης.
  • Ομάδα μελέτης που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: Έναν (1) Μηχανικό με τουλάχιστον 12ετή εμπειρία στα συγκοινωνιακά έργα όπως προκύπτει από τη συμμετοχή του στην εκπόνηση τουλάχιστον δύο (2) μελετών αστικής κινητικότητας. Συνοδευόμενες από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης

 

  • Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει:

Ολικό ύψος κύκλου εργασιών, στην εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακών έργων και κυκλοφοριακών, για κάθε μια εκ των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, τουλάχιστον ίσο με το 100% της συνολικής προεκτιμώμενης αξίας της προς ανάθεσης σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ

 

–    Κάθε προσφέρων θα πρέπει να διαθέτει:

Σύστημα διασφάλισης ποιότητας στο πεδίο εκπόνησης/διαχείρισης μελετών σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 9001:2015 και στο πεδίο περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO14001:2015.

 

–   Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό 3.627 με ισχύ έως 20-12-2021 τουλάχιστον . Οι εγγυητικές επιστολές να περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.1 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται

 

–   Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, ορίζεται σε 13 μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 

–   Στους ενδιαφερόμενους προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και στα στοιχεία σχετικά με την περιοχή μελέτης αλλά και περιγραφή & ουσιώδη χαρακτηριστικά, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.corfu.gr

 

–   Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 11-11-2020 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 16-11-2020

 

–    Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της μελέτης. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση της ίδιας μελέτης, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις του έργου.

 Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας & Αδειών Μεταφορών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηλ. 2661364618.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ-ΜΕΡΟΠΗ ΥΔΡΑΙΟΥ

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544