Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την μελέτη «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλόλητας για την έγκριση του τοπικού ρυμοτομικού για...
Υπογράφτηκε η Ειδική Πολεοδομική  Μελέτη  για την Παλιά Πόλη  της  Κέρκυρας. Υπογράφτηκε σήμερα  από τον Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και...
18Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ -ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   ...
12Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ-ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.
Αριθμός απόφασης 16-21 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 186/2024 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας (ειδική...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 4ου ενιαίου Λυκείου (Περ. Επιχ. Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 4ου ενιαίου Λυκείου (Περ. Επιχ. Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.04.24
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ανοικτό ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 4ου ενιαίου Λυκείου (Περ. Επιχ. Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)» της Πράξης «Ανέγερση 4ου Ενιαίου Λυκείου Κερκύρας» με κωδικό ΟΠΣ 5000126 και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερης τιμής).

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια του εξοπλισμού λειτουργίας του 4ου Ενιαίου Λυκείου της Δ.Ε. Κερκυραίων δηλαδή επίπλωσης και ηλεκτρονικού – ηλεκτρολογικού εξοπλισμού .

Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ειδών της μελέτης ανά ομάδα, όπως αναλύονται στον προϋπολογισμό που συνέταξε η υπηρεσία.

CPV: CPV: 39160000-1 Σχολικά έπιπλα, CPV: 39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες, CPV: 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, CPV: 30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες, CPV: 38652000-0  Κινηματογραφικές μηχανές προβολής, CPV: 32200000-5 Συσκευές εκπομπής για ραδιοτηλεφωνία, ραδιοτηλεγραφία, ραδιοφωνική μετάδοση και τηλεόραση.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.: 26613-62794

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 96.330,00€ (πλέον ΦΠΑ 24%) (συνολικά 119.449,20€)

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται: ομάδα Α ποσό: 1.069,00€, ομάδα Β ποσό: 857,60€.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας είναι είναι η Π.Ι.Ν., Κωδ. ΣΑ ΕΠ0221. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 64.7341.027 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα Υλοποίησης. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2016ΕΠ02210001).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

 Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: 10/05/2024, ώρα 14:30 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)https://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» – «Οικονομικής Προσφοράς» : Τρίτη  14/05/2024 και ώρα 11:30 π.μ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: έξι (06) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544