Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 16-114 - Θέμα: Έγκριση για την εκκίνηση της διαδικασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων στην περιοχή Γουβιών, Δημοτικής Ενότητας Κερκυραίων....
Αριθμός απόφασης 33-23 - Θέμα: Περί σύνταξης τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022(Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ).. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 33-23 ΑΔΑ: ΨΩΙ046ΜΓ2Α-6ΜΕ...
Αριθμός απόφασης 33-18 - Θέμα: Περί έγκρισης χορήγησης παράτασης του έργου του υποέργου 1 : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 4ου ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ»....
Αριθμός απόφασης 33-17 - Θέμα: Περί Έγκρισης χορήγησης 2ης παράτασης: «Έργα Συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ΔΕ Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων».....
Αριθμός απόφασης 33-13 - Θέμα: Περί Έγκρισης 3ου ΑΠΕ-Τακτοποιητικού του έργου: «Συντηρήσεις αποκαταστάσεις τεχνικών έργων – αντιπλημμυρικά έργα ΔΕ Αχιλλείων,...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας για την «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ προμήθειας για την «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.11.21

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για τα προσφερόμενα είδη.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια του εξοπλισμού για την Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων που υποδιαιρείται στις παρακάτω 2 ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α:«Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς», εκτιμώμενης αξίας 167.950,00πλέον ΦΠΑ 40.308,00

ΟΜΑΔΑ Β:«Εξοπλισμός οργάνων γυμναστικής», εκτιμώμενης αξίας 34.050,00πλέον ΦΠΑ 8.172,00

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά: είτε για όλες τις ομάδες (ομάδα Α, Ομάδα Β) ,είτε για όσες ομάδες επιθυμούν, αλλά υποχρεωτικά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα της κάθε ομάδας. Τιμή προσφοράς υψηλότερη από τον συνολικό προϋπολογισμό της μελέτης της κάθε Ομάδας θεωρείται απαράδεκτη και θα απορριφθεί η προσφορά για το σύνολο της ομάδας.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α,49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ.:26613-62781-794.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με την 195.5/2020 απόφαση κατά 200.384,00 € και 50.096,00 € από ιδίους πόρους του Δήμου με την αρ. 18-2/23.06.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 64.7135.017 (κατά 200.384,00€) και ΚΑ : 30.7135.015 (κατά 50.096,00€) σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 του ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται: ομάδα Α ποσό 3.359,00 €, ομάδα Β ποσό 681,00 €.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης. Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Πέμπτη 23/12/2021 Ώρα15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της Διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση::(URL)http://www.corfu.gr/Ανοιχτή Διακυβέρνηση /Διαγωνισμοί έργων και προμηθειών καθώς και στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του υποφακέλου Οικονομική Προσφορά» την Τρίτη 28/12/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: δώδεκα (12)μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού..

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544