Δημοφιλή άρθρα
Προμήθεια Χρωμάτων Και Συναφών Υλικών Για Την Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων Και Την Διαγράμμιση Κοινόχρηστων Χώρων. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για το έτος 2023- 2024. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται  για την  «ΠΑΡΟΧΗ...
Αριθμός απόφασης 44-14 - Θέμα: Περί ελέγχου και έγκρισης απόδοσης δαπανών του υπ’αριθμ. 1386/2023 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Αριθμός απόφασης 44-7 - Θέμα: Περί έγκρισης συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατ΄άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας επί της από...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 28.01.21

Κέρκυρα 27/01/2021

Αριθμ. Πρωτ.: 2728

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ
Πληροφορίες Σ. Ζέρβας
Τηλ: 2661362711-724
Email: [email protected]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έχοντας Υπόψη

1. το Π.Δ 270/81 (ΦΕΚ 77Α/30-03-81)
2. το ΠΔ 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/10-9-1979)
3. το άρθρο 192 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων»
4. το άρθρο 33 του Ν2160/1993 (ΦΕΚ118Α/19-7-1993)
5. την απόφαση περί Παραχώρησης στο Δήμο Αχιλλείων Κέρκυρας της χρήσης και εκμετάλλευσης του καταφυγίου Τουριστικών σκαφών στις Μπενίτσες (ΦΕΚ 1555Β/12-12-2002) όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ705Δ/28-8-2006
6. την υπ αριθμ 21-229/29-7-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
7. την υπ αριθμ 31785/21-9-2020 Απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση υπογραφής»
8. την 41-9/15-12-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την υπ αριθμ 2-13/19-1-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Διακηρύσσει

δημόσια, ανοικτή, προφορική και πλειοδοτική δημοπρασία προκειμένου ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, ως Φορέας Διαχείρισης του «Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Μπενιτσών» σύμφωνα με την Απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄/1555/12-12-2002) να προβεί στην εκμίσθωση του ως άνω χωροθετημένου τουριστικού καταφυγίου με τους παρακάτω όρους:

Αντικείμενο Σύμβασης

Αντικείμενο της Σύμβασης θα είναι η έναντι οικονομικού ανταλλάγματος (μισθώματος) παραχώρηση χώρου στον όποιο έχει χωροθετηθεί το Τουριστικό Καταφύγιο Μπενιτσών με την παράλληλη υποχρέωση του αναδειχθεισομένου πλειοδότη – μισθωτή να προβεί με αποκλειστική του μέριμνα και δαπάνη στις απαραίτητες ενέργειες για τη λειτουργία του παραπάνω καταφυγίου, όπως αυτό ειδικότερα παρουσιάζεται στο συνημμένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, που συνοδεύει την παρούσα και το οποίο αποτελείται από τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη, συμπεριλαμβανομένου του γηπέδου, των κτιριακών, εγκαταστάσεων κυρίων ή/και βοηθητικών, των συστατικών τους μερών και των παραρτημάτων τους, των υποδομών, κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού κτλ., που θα περιγράφονται αναλυτικά στο Πρωτόκολλο Παράδοσης (εφεξής Μίσθιο).

Ειδικότερα, ο μισθωτής που θα προκύψει από την δημοπρασία υποχρεούται με αποκλειστική του δαπάνη να προβεί:

1.Στην εκπόνηση όλων ανεξαιρέτως των ΜΕΛΕΤΩΝ και την έκδοση των πάσης φύσεως ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ που απαιτούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τη λειτουργία του Τουριστικού Καταφυγίου Μπενιτσών .
2.Στην εύρυθμη ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Τουριστικού Καταφυγίου Μπενιτσών
3.Στη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ του Τουριστικού Καταφυγίου, καθ’ όλη την διάρκεια που ορίζεται στη Σύμβαση.

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης ορίζεται έως την 11 Δεκεμβρίου 2035, οπότε και λήγει η παραχώρηση προς το Δήμο. Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα γίνει η παράδοση και παραλαβή του μισθίου με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής, μεταξύ των εξουσιοδοτημένων νομίμων εκπροσώπων των συμβαλλόμενων μερών.
Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με αίτηση του μισθωτή και κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από την προβλεπόμενη λήξη, για μια επιπλέον δεκαετία και υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί από το αρμόδιο Υπουργείο η αντίστοιχη χρονική παράταση της παραχώρησης προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, με μίσθωμα για το χρόνο της παράτασης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά τη λήξη της παραχώρησης, αυξανόμενο κατ’ έτος σε ποσοστό 75% επί της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής επί του μισθώματος του προηγούμενου έτους. Η ως άνω παράταση θα λαμβάνει χώρα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μισθωτής είχε κατά την διαρρεύσασα μισθωτική περίοδο συμμορφωθεί προς τους όρους της παρούσης και κατέβαλλε εγκαίρως όλες τα μισθώματα, διαφορετικά ο Δήμος δικαιούται να αρνηθεί την παράτασή της.

Βασικοί όροι Σύμβασης

[Βλέπε συνημμένο έγγραφο διακήρυξης]τοπογραφικο μπενιτσων

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544