Δημοφιλή άρθρα
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ«Σίτιση ωφελουμένων Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 19-22 - Θέμα: Διαγραφές ποσών οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους.. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 19-22 ΑΔΑ: Ψ34Η46ΜΓ2Α-ΒΧΝ
Αριθμός απόφασης 19-16 - Θέμα: Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Έργα αποκατάστασης καταστροφών που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά και...
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ, ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΑΙΑΚΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την: «Υπηρεσίες Έτοιμων Γευμάτων για την σίτιση των Παιδικών Εξοχών...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ»

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 09.06.21

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ»

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έχοντας Υπόψη

  • το Π.Δ 270/81 (ΦΕΚ 77Α/30-03-81)
  • το ΠΔ 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/10-9-1979)
  • το άρθρο 199 του Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) «Κινητά πράγματα των Δήμων»
  • την υπ αριθμ 9-69/18-5-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων περί εκμίσθωσης Δημοτικού σκάφους
  • την υπ αριθμ 31785/21-9-2020 Απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση υπογραφής»
  • την υπ αριθμ 25-2/8-6-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού σκάφους «Άγιος Στέφανος»

 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ  Ε Ι

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την  εκμίσθωση του δημοτικού σκάφους ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι  (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Αντικείμενο Σύμβασης

Ο Δήμος Κέρκυρας έχει στην κατοχή του ένα ξύλινο σκάφος τύπου Ε/Γ – Τ/Ρ PASSENGER TOURISTIC, μήκους 14,5 μ.  (μήκος νηολόγησης 13,42 μ.) πλάτους νηολόγησης 4,90μ. και βάθους νηολόγησης 1,61 μ., ολικής χωρητικότητας  21,22 κόρων και καθαρής χωρητικότητας 11,26 κόρων, στην κατηγορία “ΠΛΟΥΣ ΗΜΕΡΙΝΟΙ ΠΕΡΙΟΙΓΗΤΙΚΟΙ ΠΛΟΕΣ ΤΟΠΙΚΟΙ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕΧΡΙ 06 Ν.Μ. με δυνατότητα μεταφοράς επιβατών 75 για τους θερινούς μήνες και 12 για τους χειμερινούς.

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη από την υπογραφή της.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με αίτηση του μισθωτή και κατόπιν εγκρίσεως του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από την προβλεπόμενη λήξη, για μια επιπλέον τριετία με μίσθωμα για το χρόνο της παράτασης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά τη λήξη της τριετίας, αυξανόμενο κατ’ έτος σε ποσοστό 75% επί της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής επί του μισθώματος του προηγούμενου έτους. Η ως άνω παράταση θα λαμβάνει χώρα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μισθωτής είχε κατά την διαρρεύσασα  τριετία συμμορφωθεί προς τους όρους της παρούσης και κατέβαλλε εγκαίρως όλες τα μισθώματα, διαφορετικά ο Δήμος δικαιούται να αρνηθεί την παράτασή της.

Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α, στις 29 Ιουνίου 2021 ημέρα Τρίτη, σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στην παρούσα Διακήρυξη, με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών την 10:00 π.μ., ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Εκμίσθωσης Πραγμάτων. Οι υποψήφιοι μισθωτές μπορούν να παρίστανται είτε αυτοπροσώπως, είτε διά νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Αν κάποιος συμμετέχει στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο στην Επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, προσκομίζοντας ειδικό πληρεξούσιο συντεταγμένο από Συμβολαιογράφο ή αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή, άλλως θεωρείται ως μετέχων για δικό του λογαριασμό. Η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της οριζόμενης ώρας που αναφέρεται στην διακήρυξη, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής, που καταχωρείται στα πρακτικά. Σε περίπτωση που για οποιαδήποτε λόγω αυτή δεν πραγματοποιηθεί ή κηρυχθεί άγονη επαναλαμβάνεται χωρίς καμία άλλη ενημέρωση την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα και ημέρα και στον ίδιο χώρο.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (κατώτερο ετήσιο μίσθωμα) ορίζεται το ποσό των εκατό (100,00€) ευρώ κατ έτος.

Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου  ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των τριών ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται στο Δημοτικό Ταμείο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου κάθε έτους εκτός του πρώτου που θα καταβληθεί εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.  Τον μισθωτή βαρύνει η υποχρέωση να καταβάλλει το τέλος χαρτοσήμου του μισθωτηρίου.

Εγγύηση συμμετοχής

Κανείς δε γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για τη συμμετοχή του σ’ αυτήν, ως εγγύηση στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και συγκεκριμένα μόνο από το παράρτημα του Ταμείου Παρακαταθηκών της Κέρκυρας ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού πενήντα (50) ΕΥΡΩ. Η εγγύηση αυτή αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης με εγγύηση καλής εκτέλεσης από Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το ετήσιο μίσθωμα για το πρώτο έτος της μισθώσεως όπως αυτό θα προκύψει από τη δημοπρασία, για την πιστή εκτέλεση των όρων της μισθώσεως, Το παραπάνω ποσό θα αποδίδεται με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης και εφόσον ο μισθωτής τήρησε τους όρους της μισθώσεως και απέδωσε ελευθέρα τη χρήση του μισθίου. Η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου, ενεργούμενου αναπλειστηριασμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, στην περίπτωση άρνησης της υπογραφής των πρακτικών της δημοπρασίας ή της μισθωτηρίου συμβάσεως εκ μέρους του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως και για κάθε άλλη παράβαση των όρων και συμφωνιών.

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Η λειτουργία του σκάφους  θα γίνεται με το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία προσωπικό και γενικά θα πρέπει να τηρούνται όλα τα τυπικά και ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια του σκάφους, του προσωπικού και των επιβατών. Τα μέλη του πληρώματος  κατά τις ώρες εργασίας υποχρεούνται να είναι ενδεδυμένα ευπρεπώς με ομοιόμορφη στολή με λογότυπο σχετικά με το «ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΤΟ ΒΙΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ» και να φέρονται κόσμια στους επιβάτες. Απαγορεύεται η πώληση αναψυκτικών, σάντουιτς κ.λ.π. εντός του σκάφους.

Ο μισθωτής υποχρεούται να συντηρήσει το μίσθιο και να ξεκινήσει τα δρομολόγια σε διάστημα 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο μισθωτής θα καλύψει τις ανάγκες πρόσβασης στη νησίδα ΒΙΔΟ  με δρομολόγια ως εξής:

Εαρινή περίοδος από 15/5 έως 30/6. Το σκάφος θα λειτουργεί  καθημερινά από 7π.μ στο δρομολόγιο Παλαιό Λιμάνι – Βίδο. Συνολικά θα εκτελούνται 12 δρομολόγια (αναχώρηση & επιστροφή) ημερησίως. Η αναχώρηση από το Παλαιό Λιμάνι θα γίνεται τις ολόκληρες ώρες και από το Βίδο τις αντίστοιχες μισές.

Θερινή περίοδος 1/7  έως  15/09.  Το σκάφος θα λειτουργεί  καθημερινά από 7π.μ στο δρομολόγιο Παλαιό Λιμάνι – Βίδο. Συνολικά θα εκτελούνται 17 δρομολόγια (αναχώρηση & επιστροφή) ημερησίως. Η αναχώρηση από το Παλαιό Λιμάνι θα γίνεται τις ολόκληρες ώρες και από το Βίδο τις αντίστοιχες μισές.

Φθινοπωρινή περίοδος από 16/9 έως 15/10. Το σκάφος θα λειτουργεί  καθημερινά από 7π.μ στο δρομολόγιο Παλαιό Λιμάνι – Βίδο. Συνολικά θα εκτελούνται 12 δρομολόγια (αναχώρηση & επιστροφή) ημερησίως. Η αναχώρηση από το Παλαιό Λιμάνι θα γίνεται τις ολόκληρες ώρες και από το Βίδο τις αντίστοιχες μισές.

Χειμερινή περίοδος από 15/10 έως  14/5. Το σκάφος θα εκτελεί κατά τις εργάσιμες  καθημερινές και όποτε αυτό ζητηθεί από το Δήμο για την κάλυψη των υπηρεσιακών του αναγκών, ένα (1) δρομολόγιο, με αναχώρηση από το Παλαιό Λιμάνι στις 7 π.μ. για τη μεταφορά προσωπικού του Δήμου και τυχόν προμηθειών με επιστροφή από το ΒΙΔΟ στις 2:30μ.μ.

Οποιαδήποτε άλλη μετακίνηση του σκάφους για άλλο σκοπό χωρίς έγκριση του Δήμου απαγορεύεται. Αντίθετα ο Δήμος δικαιούται να ορίσει έκτακτα δρομολόγια είτε προς το Βίδο είτε προς τη νησίδα Λαζαρέτο, χωρίς πρόσθετη αμοιβή εφόσον αυτά τα πρόσθετα δρομολόγια δεν υπερβαίνουν τα είκοσι (20) κατ` έτος.

Επίσης ο μισθωτής, υποχρεούται να μεταφέρει χωρίς πρόσθετη αμοιβή αναλώσιμα υλικά από Κέρκυρα προς Βίδο.

Η ετήσια προγραμματισμένη συντήρηση του σκάφους καθώς και οι τυχόν απαιτούμενες έκτακτες επισκευές από οποιαδήποτε αιτία βαραίνουν το μισθωτή.  Στο διάστημα ακινητοποίησης του σκάφους για τις παραπάνω συντηρήσεις ή επισκευές από βλάβες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, ο μισθωτής  υποχρεούται  να καλύπτει τα προβλεπόμενα δρομολόγια με άλλο σκάφος ίδιας δυναμικότητας και με δικές του δαπάνες.

Ο μισθωτής υποχρεούται να διαθέτει το αναγκαίο σύμφωνα με το νόμο προσωπικό και ο Κυβερνήτης του  σκάφους  πρέπει να έχει πτυχίο ή  άδεια πηδαλιούχου. Επίσης πρέπει  να τηρούνται όλα τα τυπικά και ουσιαστικά μέτρα για την ασφάλεια του σκάφους, του προσωπικού και των επιβατών.

 Το  κόστος λειτουργίας δηλαδή τα καύσιμα τα  λιπαντικά και όλες εν γένει οι δαπάνες λειτουργίας του σκάφους, βαραίνουν το μισθωτή.

Για την κάλυψη των εξόδων του ο μισθωτής δικαιούται να εισπράττει αντίτιμο εισιτηρίου το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία ευρώ (3,00€) για μετάβαση και επιστροφή. Επίσης οφείλει ο μισθωτής να διαθέτει εβδομαδιαίες και μηνιαίες κάρτες μετακίνησης από και προς τη νησίδα Βίδο έναντι αντιτίμου οκτώ (8€) και εικοσιπέντε (25€) ευρώ αντίστοιχα.

Για στατιστικούς λόγους στο τέλος κάθε μήνα είναι υποχρεωμένος να καταθέτει στοιχεία κίνησης επιβατών και υλικών. Για την καλύτερη επίτευξη αυτού ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει για την τοποθέτηση ηλεκτρονικού εισιτηρίου καθώς και για την τοποθέτηση ανάλογου μηχανισμού για την εξυπηρέτηση των δρομολογίων.

Δεν θα εισπράττεται αντίτιμο εισιτηρίου  για τους υπαλλήλους του Δήμου που μεταβαίνουν στο Βίδο για υπηρεσιακούς λόγους, τους κατασκηνωτές του Δήμου και των προσκοπικών συστημάτων & οδηγών  εφ` όσον προσέρχονται συντεταγμένα κατά την 1η ημέρα της κατασκηνωτικής περιόδου, τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Κέρκυρας, τους πολύτεκνους και τα ΑΜΕΑ τους εφ` όσον επιδεικνύουν την ταυτότητά τους και τα παιδιά ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών καθώς και από μέλη συλλόγων, φορέων και νομικών προσώπων, που βοηθούν στη λειτουργία της Νησίδος και προσκομίζουν σχετική προ τούτο βεβαίωση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Δήμου.

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να καθοριστούν περαιτέρω κατηγορίες ευπαθών ομάδων στις οποίες θα παρέχεται από τον μισθωτή έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ισχύοντος εισιτηρίου, προσκομίζοντας σχετική προς τούτο βεβαίωση από το Δήμο.

Αν λόγω αθετήσεως εκ μέρους του μισθωτή των εκ της συμβάσεως υποχρεώσεων αυτού υποχρεωθεί ο Δήμος να εξασφαλίσει με άλλο τρόπο τη μεταφορά των επιβατών, ο μισθωτής θα επιβαρυνθεί με την επιπλέον δαπάνη που θα υποστεί ο Δήμος

Ο μισθωτής είναι προσωπικά υπεύθυνος για τυχόν δόλο, αμέλεια, παραλείψεις ή γενικά πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του προσωπικού του και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο για τυχόν βλάβες που θα προκύψουν εξαιτίας τρίτων.

Δικαίωμα συμμετοχής – Δικαιολογητικά

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος:  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας  εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο καθώς και του εγγυητή του καθώς και τον ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκουν. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο επίσημο αντίγραφο του αρχικού καταστατικού του νομικού προσώπου ή επικυρωμένο αντίγραφο από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ και σε περίπτωση ΑΕ επιπλέον αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικού του Δ.Σ του με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα

Β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του.

Γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του

Δ) προκειμένου περί εταιρειών  πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτωχεύσεως από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή το ΓΕΜΗ

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα και του εγγυητή του ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση του πράγματος που πρόκειται να εκμισθωθεί και ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το μίσθιο για άλλους λόγους.

Η) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.

Το αυτό ισχύει και για του λοιπούς εταίρους, εφόσον είναι εταιρεία.

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το σκάφος τα βιβλία και τα πιστοποιητικά που το συνοδεύουν στην κατάσταση στην οποία τα παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση

Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.

Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης, ακόμη, κι αν δεν γίνεται ρητή μνεία των όρων αυτών στη σχετική σύμβαση. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Η εκ μέρους του Δήμου σιωπηρή ανοχή παραβάσεως κάποιου όρου ή μη εφαρμογή τινός όρου της παρούσας, σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται τροποποίηση ή κατάργηση όρου τινός ή σιωπηρή έγκριση της παραβάσεως.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων, σχετική με τη μίσθωση, πλην της περίπτωσης καθυστέρησης οποιασδήποτε οφειλόμενης καταβολής του Μισθωτή προς τον Εκμισθωτή, θα καταβάλλεται προσπάθεια να λυθεί πρώτα με φιλικό διακανονισμό. Αν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, τότε κάθε διαφορά διένεξη ή διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως ή με την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Κέρκυρας.

Παραλαβή Προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Προκήρυξη από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ 2661362711 και 2661362724,  καθώς και με ηλεκτρονική αλληλογραφία  στο [email protected].

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Οικονομικών και Διοίκησης

 

 

Γεώργιος Ηλίας Παντελιός

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544