Δημοφιλή άρθρα
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ
Στην ημερίδα «Τουρισμός και Αειφορία», συμμετείχε διαδικτυακά, ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος. Στην ημερίδα «Τουρισμός και Αειφορία», που οργάνωσε...
Αριθμός απόφασης 5-12 - Θέμα: Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αποκατάσταση γέφυρας θέση ‘Παχάτικα’...
Αριθμός απόφασης 5-11 - Θέμα: Περί έγκρισης σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και...
Αριθμός απόφασης 5-10 - Θέμα: Περί Έγκρισης και παραλαβής Γ ΦΑΣΗΣ της μελέτης με τίτλο: «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΔΑΛΙΕΤΟΥ” ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ “ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΔΑΛΙΕΤΟΥ” ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 01.09.21

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΙΣΑΒΕΛΛΑΣ ΔΑΛΙΕΤΟΥ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 24

                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Έχοντας Υπόψη

  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν 4182/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
  • Την υπ αριθμ 37-13/6-8-2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
  • την υπ αριθμ 31785/21-9-2020 Απόφαση Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί «Ορισμός Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση υπογραφής»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ ΣΕ Ι

Δημοπρασία με έγγραφες προσφορές για την  εκμίσθωση του  καταστήματος, επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α και Καποδιστρίου αρ 24, ιδιοκτησίας του αυτοτελούς κεφαλαίου διαχείρισης «Ισαβέλλας Δαλίετου» με φορέα Διαχείρισης το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία τουλάχιστον είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Αντικείμενο Σύμβασης

Το αυτοτελές κεφάλαιο διαχείρισης «Ισαβέλλα Δαλιέτου» με φορέα διαχείρισης το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έχει στην αποκλειστική κυριότητά του ένα ακίνητο, ευρισκόμενο στην πόλη της Κέρκυρας, Δ.Ε. Κερκυραίων, επί των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α και Καποδιστρίου αρ. 24, το οποίο αποτελείται από ισόγειο κατάστημα με εμβαδόν 187 τμ και υπόγειο με ξεχωριστή είσοδο με εμβαδόν 83,71 τμ. Ειδικότερα, το εν λόγω ισόγειο κατάστημα αποτελείται από τρεις κύριους χώρους, ευρισκόμενους σε λειτουργική συνέχεια, χώρο αποχωρητηρίων (2 wc) και χώρο κουζίνας. Το ύψος του ισογείου καταστήματος ανέρχεται στα 3 μέτρα. Η πρόσβαση στο υπόγειο του καταστήματος επιτυγχάνεται, μέσω κλιμακοστασίου, από την παράπλευρη κύρια είσοδο προς τα διαμερίσματα των ορόφων. Το υπόγειο του καταστήματος έχει ύψος 2,10μ περίπου και αποτελεί βοηθητικό χώρο εγκαταστάσεων πυρασφάλειας, εξαερισμού, κλιματισμού και όλου του απαραίτητου μηχανολογικού εξοπλισμού του καταστήματος. Το προπεριγραφόμενο ακίνητο (μίσθιο) θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ως καφεζαχαροπλαστείο, ή καφέ σνακ-μπαρ, ή εστιατόριο ή κάθε άλλη συναφή χρήση. Το μίσθιο ειδικότερα, θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος λειτουργίας οποιασδήποτε επιτρεπομένης για το συγκεκριμένο μίσθιο επαγγελματικής χρήσης, σύμφωνα με τα παραπάνω, η οποία πρέπει να συνάδει με τον ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να διατηρηθεί ο ιστορικής σημασίας εσωτερικός διάκοσμος του μισθίου. Ειδικότερα, απαγορεύεται η χρήση του μισθίου για τις εξής παρακάτω χρήσεις, ήτοι:  εργαστήριο πάσης φύσεως και παντός είδους προκαλούντος θορύβου, παντός είδους ενόχληση και μείωση της εμφανίσεως του μισθίου. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων ότι εάν για την άσκηση της χρήσης που θα επιλεγεί απαιτηθεί οποιαδήποτε άδεια δημόσιας ή άλλης αρχής και δεν χορηγηθεί αυτή στο μισθωτή, ή τυχόν χορηγηθείσα άδεια ανακληθεί , έστω και για λόγους που θα αφορούν το μίσθιο κατάστημα, ουδεμία απολύτως ευθύνη και υποχρέωση θα υπέχει από την αιτία αυτή ο Δήμος έναντι του μισθωτή, ούτε θα αποτελεί η αιτία αυτή λόγο λύσεως της παρούσας μίσθωσης ή μείωσης του μισθώματος. Η συμμετοχή στη δημοπρασία σημαίνει και πλήρη αποδοχή για το συμμετέχοντα όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, που θα αποτελούν και όρους της σύμβασης μίσθωσης που θα υπογραφεί με τον πλειοδότη

Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη από την υπογραφή της. Το μηνιαίο μίσθωμα προκαταβάλλεται ολόκληρο την 1η κάθε μισθωτικού μηνός στον τραπεζικό λογαριασμό του Αυτοτελούς Κεφαλαίου Διαχείρισης, χωρίς άλλη ειδοποίηση προς το μισθωτή. Σε περίπτωση καθυστερήσεως εγκαίρου πληρωμής των μισθωμάτων ή παραβάσεως οιουδήποτε άλλου όρου της παρούσας διακήρυξης ή του μισθωτηρίου όλων χαρακτηριζομένων ουσιωδών, ο εκμισθωτής δικαιούται να κάνει έξωση στο μισθωτή εκ της κατοχής του μισθίου, θεωρουμένης αυτοδικαίως λυμένης της συμβάσεως καθώς και να απαιτήσει την είσπραξη των μισθωμάτων με κάθε νόμιμο μέσο.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης μπορεί να παραταθεί με αίτηση του μισθωτή και κατόπιν εγκρίσεως της Οικονομικής Επιτροπής πριν από την προβλεπόμενη λήξη, για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο της αρχικής μίσθωσης, με μίσθωμα για το χρόνο της παράτασης, όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί κατά τη λήξη της μισθωτικής περιόδου, αυξανόμενο κατ’ έτος σε ποσοστό 75% επί της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής επί του μισθώματος του προηγούμενου έτους. Η ως άνω παράταση θα λαμβάνει χώρα υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο μισθωτής είχε κατά την διαρρεύσασα μισθωτική περίοδο συμμορφωθεί προς τους όρους της παρούσης και κατέβαλλε εγκαίρως όλες τα μισθώματα, διαφορετικά ο Δήμος δικαιούται να αρνηθεί την παράτασή της.

 

Τόπος και ημέρα κατάθεσης προσφορών

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ή αποστολής των γραπτών προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021 με τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία θα πρέπει να υποβάλει την προσφορά του (πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αυτοπροσώπως, όπου θα λαμβάνει βεβαίωση υποβολής προσφοράς ή ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή ή με ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την μορφή της Υπεύθυνης Δήλωσης, με την οποία θα δηλώσουν την πρόθεση τους να μισθώσουν το συγκεκριμένο κατάστημα καθώς και το μίσθωμα που επιθυμούν να καταβάλλουν μηνιαίως (ολογράφως και αριθμητικώς), υποβάλλοντας ταυτόχρονα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής που περιγράφονται κατωτέρω. Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται σε κλειστό φάκελο:

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Μαράσλειο Μέγαρο, Λ. Αλεξάνδρας 6Α, 49100 Κέρκυρα.

Υπόψη  «ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Α.Κ.Δ. ΔΑΛΙΕΤΟΥ».

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής των προσφορών, αυτές να περιέρχονται οπωσδήποτε εντός της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας.

 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται.

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη (απόδειξη κατάθεσης συστημένης επιστολής σε ταχυδρομική υπηρεσία, ή αποδεικτικό παράδοσης – παραλαβής ή φορτωτικό έγγραφο μεταφορικής επιχείρησης) και πρωτοκολλούνται.

Δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά το πέρας της ως άνω ορισθείσας προθεσμίας, είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία εντός της ως άνω ορισθείσας ημερομηνίας.

Η υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου της προσφοράς ή για την μη προσήκουσα κατάσταση του φακέλου αυτού ή για το περιεχόμενου του.

Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εμπρόθεσμα στην υπηρεσία μας με οποιονδήποτε από τους ως άνω τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται.

 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς

Ως πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος, ορίζεται το ποσόν των 13.000,00 ευρώ πλέον χαρτοσήμου 3,6%, σύμφωνα με την έκθεση μισθωτικής αξίας που συντάχθηκε από πιστοποιημένο εκτιμητή. Το μηνιαίο μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται κάθε ένα χρόνο κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή) όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε), αποκλειόμενης κάθε μείωσης του αρχικού μισθώματος. Η αναπροσαρμογή αυτή (αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή) θα γίνεται κάθε ένα χρόνο και για όσο χρονικό διάστημα διαρκέσει η μίσθωση.

Εγγυητής

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρουσιάσουν αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει το συμφωνητικό μεταξύ Δήμου και ενοικιαστού, καθιστάμενος αλληλεγγύως και σ’ ολόκληρο υπεύθυνος μετά αυτού ως οφειλέτης για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως

Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.

 

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση. Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει ή αρνηθεί να υπογράψει το οικείο συμφωνητικό, του επιβάλλεται χρηματική ποινή ίση με τρία (3) μηναία μισθώματα της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ 9 του αρ. 24 του Ν 4182/2013 και συμψηφίζεται με την εγγυητική συμμετοχής.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

Προθεσμία καταβολής του Μισθώματος

Το μίσθωμα θα κατατίθεται μηνιαίως στον τραπεζικό λογαριασμό του αυτοτελούς κεφαλαίου το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα, εκτός του πρώτου που θα καταβληθεί εντός 10 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Τον μισθωτή βαρύνει η υποχρέωση να καταβάλλει το τέλος χαρτοσήμου του μισθωτηρίου.

Εγγύηση συμμετοχής

Κανείς δε γίνεται δεκτός στη δημοπρασία, αν δεν προσκομίσει, για τη συμμετοχή του σ’ αυτήν, ως εγγύηση, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού τριάντα εννέα χιλιάδων  (39.000,00) ΕΥΡΩ. Η εγγύηση αυτή αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης με εγγύηση καλής εκτέλεσης από Τράπεζα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το ετήσιο μίσθωμα για το πρώτο έτος της μισθώσεως όπως αυτό θα προκύψει από τη δημοπρασία, για την πιστή εκτέλεση των όρων της μισθώσεως, Το παραπάνω ποσό θα αποδίδεται με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης και εφόσον ο μισθωτής τήρησε τους όρους της μισθώσεως και απέδωσε ελευθέρα τη χρήση του μισθίου. Η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου, ενεργούμενου αναπλειστηριασμού σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, στην περίπτωση άρνησης της υπογραφής των πρακτικών της δημοπρασίας ή της μισθωτηρίου συμβάσεως εκ μέρους του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως και για κάθε άλλη παράβαση των όρων και συμφωνιών.

Υποχρεώσεις – Δικαιώματα μισθωτή

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύων αυτό κατά πάσης καταπατήσεως, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση, δεν απαλλάσσεται δε της πληρωμής του ενοικίου εάν δεν έκανε χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Δήμου.

Τον ενοικιαστή βαρύνουν όλες οι δαπάνες για την υδροληψία, το φωτισμό και την εν γένει συντήρηση του εκμισθωμένου ακινήτου ή την ανακαίνισή του για να καταστεί αυτό λειτουργικό, ως και τα υπέρ του Δήμου τέλη καθαριότητας, φωτισμού και υπονόμων, ακόμη δε και οι σχετικές κρατήσεις για χαρτόσημο κ.λ.π.

Απαγορεύεται στο μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση ή προσθήκη στους χώρους του μισθίου (εντελώς ενδεικτικά εγκάρσιες τομές και οποιεσδήποτε επεμβάσεις επί των τοίχων ή επί του οπλισμένου σκυροδέματος και του δαπέδου , κατασκευή διαχωριστικών τοίχων, οιωνδήποτε μονίμων κατασκευών κλπ ) χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή. Αν όμως πραγματοποιηθούν, ανεξάρτητα από το δικαίωμα καταγγελίας που έχει για το λόγο αυτό ο εκμισθωτής , θα παραμένουν εις όφελος του μισθίου χωρίς δικαίωμα αφαιρέσεως ή αποζημιώσεως του μισθωτή για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε. Ακόμη, ο εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει να επαναφερθούν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάστασή τους με δαπάνες του μισθωτή.

 

Δικαίωμα συμμετοχής – Δικαιολογητικά

Δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες, ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος:  φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας  εφόσον είναι φυσικό πρόσωπο, καθώς και του εγγυητή του, καθώς και τον ΑΦΜ και την ΔΟΥ που ανήκουν. Εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο επίσημο αντίγραφο του αρχικού  καταστατικού του νομικού προσώπου ή επικυρωμένο αντίγραφο από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού με τα αντίστοιχα ΦΕΚ ή έγγραφα του ΓΕΜΗ, καθώς και πιστ/κό του ΓΕΜΗ ότι δεν υπάρχει καμία άλλη τροποποίηση και σε περίπτωση ΑΕ επιπλέον αντίγραφο αποσπάσματος πρακτικού του Δ.Σ του με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη διακήρυξη και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να υπογράψει την προσφορά, καθώς και ο αντίκλητος με πλήρη στοιχεία ταυτότητας και διεύθυνσης αυτού που εξουσιοδοτείται να παραλαμβάνει τα έγγραφα που έχουν σχέση με την παρούσα

Β) πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του, που να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της δημοπρασίας.

Γ) πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντος και του εγγυητή του, που να είναι σε ισχύ κατά την ημέρα της δημοπρασίας. Επί νομικού προσώπου η ως άνω βεβαίωση θα πρέπει να αφορά το νομικό πρόσωπο, καθώς και τους εταίρους αυτού και επί ΑΕ τον Πρόεδρο και τον Δ/τα Σύμβουλο. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν είναι ασφαλισμένος σε οποιοδήποτε ταμείο απαιτείται προς τούτου υπεύθυνη δήλωση και βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ ή τον αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν είναι Έλληνας πολίτης.

Δ) προκειμένου περί εταιρειών  πιστοποιητικό περί μη λύσεως και πτωχεύσεως από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή το ΓΕΜΗ

Ε) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα και του εγγυητή του ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσης διακήρυξης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

Ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης του μίσθιου την οποία αποδέχονται πλήρως και ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν το μίσθιο για άλλους λόγους πέραν των προβλεπόμενων στην παρούσα Διακήρυξη.

Η) Βεβαίωση περί μη οφειλής στο Δήμο.

Τα ανωτέρω (Γ,Δ και Η ) δικαιολογητικά ισχύουν επιπλέον και για κάθε εταίρο εφόσον είναι εταιρεία εκτός από την περίπτωση της ΑΕ, όπου τότε θα προσκομίζονται τα παραπάνω δικαιολογητικά για το νόμιμο εκπρόσωπό της.

Λήξη μίσθωσης

Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Υπεκμίσθωση

Υπεκμίσθωση ή μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης επιτρέπεται μόνο με γραπτή συναίνεση του Δήμου και με αιτιολογημένη απόφαση.

Ευθύνη Δήμου

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ απoχρώvτoς λόγου.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ.

Όλοι οι όροι της παρούσας διακήρυξης αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο της σχετικής σύμβασης, ακόμη, κι αν δεν γίνεται ρητή μνεία των όρων αυτών στη σχετική σύμβαση. Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις. Η εκ μέρους του Δήμου σιωπηρή ανοχή παραβάσεως κάποιου όρου ή μη εφαρμογή τινός όρου της παρούσας, σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται τροποποίηση ή κατάργηση όρου τινός ή σιωπηρή έγκριση της παραβάσεως.

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων, σχετική με τη μίσθωση, πλην της περίπτωσης καθυστέρησης οποιασδήποτε οφειλόμενης καταβολής του Μισθωτή προς τον Εκμισθωτή, θα καταβάλλεται προσπάθεια να λυθεί πρώτα με φιλικό διακανονισμό. Αν δεν επιτευχθεί φιλικός διακανονισμός, τότε κάθε διαφορά διένεξη ή διαφωνία σχετικά με την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως ή με την έκταση των εξ αυτής δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Κέρκυρας.

Παραλαβή Διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν την Διακήρυξη από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλ 2661362711 και 2661362724,  καθώς και με ηλεκτρονική αλληλογραφία  στο [email protected]

 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ

 

 

Ακριβές Αντίγραφο

 

 

Σπύρος Ζέρβας

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544