Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΕΟΔ. ΜΕΛΕΤΗΣ “ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΕΟΔ. ΜΕΛΕΤΗΣ “ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.06.23
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

(NUTS: EL622)

  Κέρκυρα,     25 /5/2023

Αρ. Πρωτ. : 18601

 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑYΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ:

Α. Τ.Ε.Ε.([email protected])

Β. Δήμου (www.corfu.gr)

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ME ΠΡΟΕΚΤΙΜΟΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

 

 1. Επωνυμία και διευθύνσεις

Επίσημη επωνυμία: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Μαράσλειο Μέγαρο. Πόλη: Κέρκυρα. Κωδικός NUTS: EL622. Ταχ. κωδικός: 49132. Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ. Αρμόδιος για πληροφορίες: Νίκος Ρώσσης & Σοφία Κοτσιμπού / τηλ.: 2661362274 -2661362271 / [email protected]) / Γενική διεύθυνση: www.corfu.gr.

 1. Επικοινωνία

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr. Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (https://corfu.gr/) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την  18/7/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 21/7/2023

 1. Είδος της αναθέτουσας αρχής

Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης.

 1. Τίτλος: «ΕΙΔΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»
 2. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV

71410000 Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού.

 1. Περιγραφή

Η υπό ανάθεση Σύμβαση αφορά την Ειδική Πολεοδοµική Μελέτη και την τοπογραφική μελέτη που πρέπει να προηγηθεί για την Παλιά Πόλη της Κέρκυρας. Πρόκειται για µελέτη ολοκληρωµένου πολεοδοµικού σχεδιασµού τα τελικά προϊόντα της οποίας θα αποτελέσουν τα βασικά και απαραίτητα εργαλεία, βάσει των οποίων θα ασκηθεί η εξειδικευμένη πολιτική προστασίας / ανάπτυξης του ιστορικού χώρου, µε την έννοια της αποτελεσµατικής διαχείρισης πολιτιστικών, οικονοµικών και κοινωνικών αγαθών, αξιών που συνθέτουν την Παλιά Πόλη. Η μελέτη θα εκπονηθεί σύμφωνα με τον Ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124Α/13-06-1997), κεφάλαιο Β «Αναπλάσεις, Αναμορφώσεις και σχετικές ρυθμίσεις» και το Π.Δ. 5731/1146/23-02-2000 «Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών και αμοιβές μηχανικών», όπως διορθώθηκε με το Π.Δ. της 30/06.2000 (ΦΕΚ 803Β/30-06-2000). Χαρακτηρίζεται ως «ειδική πολεοδομική μελέτη», λόγω του εξειδικευμένου χαρακτήρα της και των σύνθετων ζητημάτων που καλείται να αντιμετωπίσει.

 

 1. Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της παρούσας   και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων .

 

 

 

 1. Είδος διαγωνισμού – Όροι υποβολής προσφορών

Άρθρο 27 “Ανοικτή διαδικασία” ν.4412/2016 (άρθρο 27 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ).

Η τεχνική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της διακήρυξης, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ. 3 του ν. 4412/2016. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά.

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του συμβατικού αντικειμένου της μελέτης.

 

 1. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Τα κριτήρια επιλογής και η τεχνική και  επαγγελματική ικανότητα αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 της Διακήρυξης.

 

Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες:

Α) Ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό

 

 1. Στην ομάδα μελέτης του διαγωνιζόμενου, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται το ακόλουθο ελάχιστο απαιτούμενο στελεχιακό δυναμικό:
 • Για την κατηγορία μελέτης 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) τουλάχιστον ένας μελετητής με τουλάχιστον 12ετή εμπειρία
 • Για την κατηγορία μελέτης 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες) τουλάχιστον ένας μελετητής με τουλάχιστον 12ετή εμπειρία.

 

 1. Επιπλέον των παραπάνω στην ομάδα μελέτης πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι κάτωθι σύμβουλοι:
 • Ένας σύμβουλος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, με αποδεδειγμένη 12ετή εμπειρία στην εκπόνηση Ειδικών Αρχιτεκτονικών Μελετών (Αρχιτεκτονικές Μελέτες Αποκατάστασης σε διατηρητέα κτίρια) και τουλάχιστον μία (1) Μελέτη Αρχιτεκτονικής Αποτύπωσης σε συγκρότημα διατηρητέων κτιρίων συνολικής επιφάνειας άνω των 3.000,00 τμ.
 • Ένας (1) Νομικός σύμβουλος (δικηγόρος) με τουλάχιστον 3ετή ειδική εμπειρία στο εμπράγματο δίκαιο (πχ συμμετοχή σε μελέτες κτηματολογίου).

 

Δεν είναι αποδεκτό ένας μελετητής να καλύπτει περισσότερες από μία θέσεις των παραπάνω απαιτούμενων κατηγοριών μελετών.

 

Β) Κάθε προσφέρων, οφείλει να διαθέτει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα στην εκπόνηση παρόμοιων με την υπό ανάθεση μελέτη κατά την τελευταία 3ετία ήτοι τα έτη 2020, 2021, 2022 και το τρέχον:

 

 • Για την κατηγορία 16 να έχει εκπονήσει ή να εκπονεί μία (1) μελέτη κτηματογράφησης για τις ανάγκες πολεοδομικής μελέτης.
 • Για την κατηγορία μελέτης 02 να έχει εκπονήσει (1) Πολεοδομική Μελέτη η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του άρθρου 7 ή του άρθρου 24 του ν.2508/97 και για την οποία έχει εκδοθεί σε ΦΕΚ το εγκριτικό της Π.Δ.

 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται είτε αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης είτε από ένα μέλος της ένωσης.

 

 

 1. Κριτήρια αξιολόγησης:

Τα κριτήρια βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 21 της Διακήρυξης. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Κριτήριο Κ1: Αξιολογείται ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου και των στόχων της προς εκπόνηση σύμβασης όπως προκύπτουν από την Τεχνική Έκθεση της παρ. 20.3α της διακήρυξης.

Κριτήριο Κ2: Αξιολογείται η πληρότητα και αξιοπιστία της μεθοδολογίας παροχής της υπηρεσίας όπως προκύπτει από την Πρόταση Μεθοδολογίας και το Χρονοδιάγραμμα της παρ. 20.3 (β&γ) της διακήρυξης.

Κριτήριο Κ3: Αξιολογείται η οργανωτική πληρότητα και αποτελεσματικότητα του οικονομικού φορέα όπως προκύπτει από το Οργανόγραμμα, την Έκθεση Τεκμηρίωσης Καθηκόντων και Κατανομής Εργασιών του συντονιστή και της ομάδας και τα Στοιχεία για τη Συνοχή της Ομάδας παροχής της υπηρεσίας της παρ. 20.3 (δ&ε) της διακήρυξης

Oι οικονομικές προσφορές βαθμολογούνται σε εκατονταβάθμια κλίμακα.

H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα: U ΣΒ = U ΤΠ * 70% + ΒΟΠ * 30 %

 1. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25/7/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 2. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/7/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ.
 3. Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής: Ελληνικά
 4. Χρηματοδότηση:

Η μελέτη έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ 2018 με κωδικό 2017ΜΠ02200001 από όπου και θα χρηματοδοτηθεί  και υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,07 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 του Ν 4013/2011, όπως και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016. καθώς και της κράτησης ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του Ο.Π.Σ. Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 6 του ν. 4412/2016.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 387.096,77 € (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει  τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών :

 1. 159.218,05€ για μελέτη κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας)
 2. 175.459,18 € για μελέτη κατηγορίας 02 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες)

και 50.201,58 € για απρόβλεπτες δαπάνες.

2.217,96 € για την πρόσθετη καταβολή (πριμ) του άρθρου 15 Α της διακήρυξης.

 

 1. Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης, ήτοι το σχετικό τυποποιημένο έντυπο “Προκήρυξη Σύμβασης” , απεστάλη, μέσω της διαδικτυακής πύλης simap.europa.eu, για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη σύμβασης της προηγούμενης παραγράφου και η Διακήρυξη αναρτήθηκαν στο ΚΗΜΔΗΣ. Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καταχωρούνται  στο σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ – Δημόσια Έργα, και αναρτώνται στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016, και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής αναρτάται σχετική ενημέρωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε περίπτωση, τον ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της σύμβασης. Οι δαπάνες δημοσίευσης της προκήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Ένωσης.

 

 1. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 740,00 € η οποία πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της Διακήρυξης.
 2. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δεκαπέντε(15) μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 3. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να προσμετρούνται οι απαιτούμενοι χρόνοι έγκρισης των μελετών.
 4. Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκπόνηση πλήρους ή επιμέρους μελέτης, προβλέπεται πρόσθετη καταβολή (πριμ) 1 (%) σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 184 του ν. 4412/2016
 5. Στον ανάδοχο χορηγείται προκαταβολή κατά τους όρους των άρθρων 72 και 187 παρ. 2 περ. α) του ν. 4412/2016.

 

 

Κέρκυρα ,  25-5-23

 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

 

 

ΜΕΡΟΠΗ-ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΥΔΡΑΙΟΥ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544