Δημοφιλή άρθρα
Καύσωνας: Φιλοξενία στο Γηροκομείο - Πτωχοκομείο Κέρκυρας. Το Γηροκομείο – Πτωχοκομείο Κέρκυρας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας και...
Αριθμός απόφασης 25-7 - Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΈΡΓΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ,...
Αριθμός απόφασης 25-6 - Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ...
Αριθμός απόφασης 25-9 - Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Έξοδα σίτισης των ωφελουμένων...
Αριθμός απόφασης 25-21 - Θέμα: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2024, 1η αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων, (Κοινότητες Μαρμάρου, Κανακάδων, Κομπιτσίου, Άφρας).....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( Πρόγραμμα E-HORECA WANET) “

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( Πρόγραμμα E-HORECA WANET) “
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 27.12.19

corfu.gr-2020-06-14_08-39-13_680497corfu.gr-2020-06-14_08-39-47_483740

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Τμήμα Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού / Υπηρεσιών
Ταχ. δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 6A 49100 Κέρκυρα
Τηλ.: 26613 62781
Αρ. Πρωτ. : 16231
Κέρκυρα 27/12/ 2019
«Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (με το Πρόγραμμα E-HORECA WANET, πρόγρ. Εδαφ. Συνεργ. ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014 – 2020, αντ. με ΚΑ 1328.012 εσόδων) »
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την επιλογή αναδόχου, με συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & ηλεκτρονικών συγκροτημάτων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2019, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα προμηθευομένων ειδών.
Χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Αριθμοί αναφοράς CPV: 30213000-5 Τυπικοί Η/Υ,30213100-6 Φορητοί Υπολογιστές (Laptop), 30213200-7 Tablet.
Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62126-62781-794
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 4.300,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG IPA II- CBC GREECE – ALBANIA 2014-2020» και βαρύνει τον Κ.Α. 62.7341.011 του Δημοτικού Προϋπολογισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.2.1. της Διακήρυξης
 
Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3 της Διακήρυξης.
Η πληρωμή του Προμηθευτή Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: 27/12/2019, επίσης θα δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Μαράσλειο Μέγαρο), διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 23-01-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ. ώρα λήξης υποβολής προσφορών στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού.
Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη διεύθυνση: (URL)https://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών.
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά πράξης η παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: διάστημα 120 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ
corfu.gr-2020-06-14_08-42-43_239813

This project is funded by the European Union and by National Funds of Greece & Albania”

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544