Δημοφιλή άρθρα
Πρόγραμμα Δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων της στοματικής και σκελετικής υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Δήμος Κεντρικής...
9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2024 - ΤΑΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 14η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. ...
Θαλάσσιες μεταφορές, εμπορευμάτων και οχημάτων από την Κέρκυρα προς νησίδες ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ και επιστροφή».. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 4ου ενιαίου Λυκείου (Περ. Επιχ. Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)». Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ”

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την “ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ”
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.07.23

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 22042/20-06-2023 Διακήρυξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ έτους 2023»
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
  3. Την υπ’ αριθμ. 1/2023 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ έτους 2023
  4. Το ΠΔ 71/2020
  5. Την υπ’ αριθ. 814 (16808/12-05-2023) (ΑΔΑΜ 23REQ012666425 -ΑΔΑ 6ΛΦΠ46ΜΓ2Α-8Μ2) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

6.Την υπ’ αριθ. 25-6/18-07-2023(ΑΔΑ ΨΙ9Μ46ΜΓ2Α-Λ4Ν) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η προσφυγή στη διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)»χωρίς  αλλαγή των όρων της διακήρυξης που έχει εγκριθεί με την 14-1/2023 (ΑΔΑ: 96ΖΟ46ΜΓ2Α-ΑΥΣ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 593.082,32€ χωρίς ΦΠΑ (735.422,08€ με ΦΠΑ 24%)και θα βαρύνει τον κωδικό  Κ.Α. 70.04.6142.001 του Δημοτικού Προϋπολογισμού

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εγγύηση συμμετοχής ποσό  11.861,65      

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 30/09/2023.Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει μονομερώς (δικαίωμα προαίρεσης) επιπλέον τον προϋπολογισμό του παρόντος Διαγωνισμού με αντίστοιχη τροποποίηση της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016. Η άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης επιτρέπεται να γίνει μόνο μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης. Το δικαίωμα προαίρεσης ενεργοποιείται σε περίπτωση που απαιτηθεί ναυαγοσωστική κάλυψη σε επιπλέον πολυσύχναστες παραλίες ή/και επιπλέον ναυαγοσώστες με τον αντίστοιχο εξοπλισμό για τις υπάρχουσες παραλίες καθώς και στην περίπτωση αύξησης του ωραρίου ή της διάρκειας. Η τιμή μονάδας του δικαιώματος προαίρεσης θα είναι η αντίστοιχη συμβατική τιμή μονάδας.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Δευτέρα 31/07/2023 και ώρα 15:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος,. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»-«Οικονομικής Προσφοράς», στις  2-08-2023 και ώρα 11.00 π.μ.,

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε  να  επικοινωνήσετε  με το τμήμα  Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781 e-mail: promithion@corfu.gov.gr.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544