Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση στελεχών του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών με στελέχη του οργανισμού κατά των ναρκωτικών. Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2024...
Αριθμός απόφασης 22-1 - Θέμα: Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης - έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης, με τίτλο «Έξοδα σίτισης των...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. Διακήρυξη Ηλεκτρονικής...
Αριθμός απόφασης 21-21 - Θέμα: Έγκριση: α) προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για τις Υπηρεσίες Συντήρησης και...
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (ΤΑΚΤΙΚΗ - ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων,(χρηματοδοτική μίσθωση leasing)»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων,(χρηματοδοτική μίσθωση leasing)»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.07.20

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  διεθνή  διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την Προμήθεια απορριμματοφόρων  οχημάτων, με χρηματοδοτική μίσθωση leasing και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού (φορτηγών οχημάτων, απορριμματοφόρων  οχημάτων, γερανοφόρων οχημάτων κλπ) με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)  τα οποία απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτιστοποίηση λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

Η διάρκεια χρηματοδοτικής μίσθωσης των οχημάτων  ορίζεται σε πέντε (5) έτη, αρχίζει δε από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του κάθε οχήματος  και λήγει με την παρέλευση πέντε (5) ετών από αυτήν. Ο ανάδοχος  έχει την υποχρέωση να παραδώσει τα οχήματα σε πλήρη και κανονική λειτουργία στις εγκαταστάσεις του Δήμου  με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα όπως έγκριση τύπου, πιστοποιητικό εκτελωνισμού, βιβλίο μεταβολών , άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας κλπ σε χρόνο που δεν  θα είναι μεγαλύτερος των  διακοσίων δέκα (210) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Η παρούσα ανάθεση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) ΤΕΜ. ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€) ΦΠΑ 24% (€) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (€)
ΤΜΗΜΑ  1 Απορριμματοφόρο όχημα τύπου πρέσας χωρητικότητας 16κμ  CPV34144512-0   220.800,00 5 1.104.000,00 264.960,00 1.368.960,00
ΤΜΗΜΑ  2 Απορριμματοφόρο όχημα ανοικτού τύπου  χωρητικότητας 4κμ CPV 34144510-6 96.600,00 4 386.400,00 92.736,00 479.136,00
ΤΜΗΜΑ  3 Τριαξονικό  όχημα 26τν τύπου γάντζου (ΗΟΟΚ LIFT)  μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων CPV 34142000-4 220.800,00 1 220.800,00 52.992,00 273.792,00
ΤΜΗΜΑ  4 Τετραξονικό  όχημα 33τν τύπου γάντζου (ΗΟΟΚ LIFT)  μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων CPV34142000-4 249.000,00 1 249.000,00 59.760,00 308.760,00
ΤΜΗΜΑ  5 Τριαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό 26τν CPV34134200-7 207.000,00 1 207.000,00 49.680,00 256.680,00
ΤΜΗΜΑ  6 Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό 10τν  με γερανό και γάντζο CPV 34142000-4 172.500,00 2 345.000,00 82.800,00 427.800,00
ΤΜΗΜΑ  7 Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό 10τν  με γερανό και αρπάγη CPV 34142000-4 179.400,00 1 179.400,00 43.056,00 222.456,00
ΤΜΗΜΑ  8 Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 3,5τν   CPV 34134200-7 78.000,00 1 78.000,00 18.720,00 96.720,00
ΤΜΗΜΑ  9 Διαξονικό ανατρεπόμενο φορτηγό μικτού φορτίου 7,5τν με γερανό και αρπάγη  CPV34142000-4 132.000,00 1 132.000,00 31.680,00 163.680,00
 

ΤΜΗΜΑ  10

Ημικάμπινο ημιφορτηγό 4Χ4 CPV 34142000-4 41.000,00 1 41.000,00 9.840,00 50.840,00
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

 

2.942.600,00

 

706.224,00

 

3.648.824,00

Οι οικονομικοί φορείς δύναται να υποβάλουν προσφορά:

  • είτε για όλα τα τμήματα (ΤΜΗΜΑ 1 έως ΤΜΗΜΑ 10),
  • είτε για όσα τμήματα επιθυμούν αλλά υποχρεωτικά για τη συνολική προκηρυχθείσα  ποσότητα του κάθε τμήματος

Τιμή προσφοράς υψηλότερη από τον συνολικό προϋπολογισμό της μελέτης του κάθε Τμήματος θεωρείται απαράδεκτη και θα απορριφθεί η προσφορά για το σύνολο του τμήματος.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62759-62781.

Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 3.648.824,00και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 20.6244.001,  του Δημοτικού Προϋπολογισμού για τα έτη 2020-2025.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται ανά ΤΜΗΜΑ  ως εξής::

ΤΜΗΜΑ  1   ποσό 22.080,00 ευρώ ΤΜΗΜΑ  6   ποσό 6.900,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ  2   ποσό  7.728,00  ευρώ ΤΜΗΜΑ  7   ποσό 3.588,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ  3   ποσό  4.416,00  ευρώ ΤΜΗΜΑ  8   ποσό 1.560,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ  4   ποσό  4.980,00  ευρώ ΤΜΗΜΑ  9  ποσό 2.640,00 ευρώ
ΤΜΗΜΑ  5   ποσό  4.140,00  ευρώ ΤΜΗΜΑ  10 ποσό 820,00 ευρώ

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Η διάρκεια αποπληρωμής ορίζεται σε πέντε (5) έτη (είκοσι τριμηνιαία μισθώματα). Μετά δε την αποπληρωμή του συνόλου των μισθωμάτων τα δημοπρατούμενα είδη περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου με αντίτιμο ένα (1) ευρώ.

 

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  28/08/2020, ώρα 15.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος,. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»την τέταρτη  (4) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις    03/ 09 /2020 και ώρα 10.00 π.μ.,

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση που θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. .

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544