Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 34-6 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-5 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-3 - Θέμα: Περί Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες της...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.     ...
Αριθμός απόφασης 34-4 - Θέμα: Περί έγκρισης πληρωμής δαπανών «Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 34-4 ΑΔΑ: 9ΟΞ046ΜΓ2Α-59Ο
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Εξέλιξη της διαδικασίας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ)

Αρχική / Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις - Δράσεις ΕΣΠΑ / Εξέλιξη της διαδικασίας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ)
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 14.07.17

Εξέλιξη της διαδικασίας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) ( 14/07/2017 )
Ο Δήμος Κέρκυρας ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2016, με μια ανοιχτή συμμετοχική διαδικασία, την προετοιμασία του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ), με τη μορφή «Τοπικής Αναπτυξιακής Χωρικής Στρατηγικής» το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί κυρίως από πόρους του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και τη συνδρομή και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων.
Το ΟΣΧΑ οφείλει να έχει συγκεκριμένη χωρική εφαρμογή και αναφορά στο αστικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις του είναι ευρύτερες και αφορούν στο σύνολο του Δήμου και της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Η διάρκεια εφαρμογής του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε. «παρακολουθεί» την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, έχει δηλαδή χρονικό ορίζοντα εφαρμογής μέχρι και το 2023.
Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) εξειδικεύει το ΟΣΧΑ του Δήμου Κέρκυρας με τη μορφή αναλυτικού, συγκεκριμένου και συνεκτικού «Σχεδίου Δράσης». Η Ο.Χ.Ε. αποτελεί το «εργαλείο» εφαρμογής συνεκτικών και στοχευμένων δράσεων αστικής αναζωογόνησης και ανάπτυξης με επίκεντρο την Πόλη της Κέρκυρας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση, εμβάθυνση και αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κέρκυρας και, μέσω αυτής, την ανάπτυξη «νέας» οικονομίας που αφορά στη «φιλοξενία», τη βελτίωση της ποιότητας και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιλογών αναψυχής και βιωματικών εμπειριών από τους επισκέπτες, τον εξορθολογισμό των τουριστικών ροών στην Πόλη της Κέρκυρας και στο νησί γενικότερα, την προσέλκυση νέων και νεοφυών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την μόχλευση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
Η διαδικασία της ανοιχτής διαβούλευσης του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας διαρθρώθηκε σε δύο φάσεις. Η 1η φάση ενεργοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 2016 μέσα από ενημέρωση και ανοιχτή Πρόσκληση προς Φορείς και την συγκρότηση τριών Θεματικών Ομάδων (Τουρισμός, Πολιτισμός, Αστική Αναζωογόνηση). Παράλληλα, με την υποστήριξη ειδικών εμπειρογνωμόνων, δρομολογήθηκαν συνεργασίες με φορείς και νέους επιχειρηματίες της Κέρκυρας για την ανάδειξη της δυναμικής του τομέα της «Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας» (ΔΠΟ). Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν πάνω από 25 συναντήσεις εργασίας. Η 1η φάση ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουλίου 2017 και παρουσιάζεται σε ένα ενιαίο κείμενο εργασίας, στο οποίο αναπτύσσονται τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναλύονται ειδικά προβλήματα που αφορούν στην συμπεριφορά και διαχείριση των αστικών λειτουργιών της ευρύτερης Πόλης της Κέρκυρας, προτείνονται οι στόχοι και το περιεχόμενο της στρατηγικής του ΟΣΧΑ και εξειδικεύονται (με τη μορφή συνοπτικού «Σχεδίου Δράσης»), οι Ειδικοί Στόχοι, οι Προτεραιότητες και οι προτεινόμενες Παρεμβάσεις (Ομάδες Δράσεων).
Στην προτεινόμενη στρατηγική του ΟΣΧΑ εντάσσεται η συγκρότηση μόνιμης «Εταιρικής Σχέσης» η οποία θα συμβάλλει στην ορθολογική, διαφανή και αποτελεσματική «διακυβέρνηση» αλλά και στη διασφάλιση της βιώσιμης και με σύγχρονους όρους λειτουργίας και της διαλειτουργικότητας των αποτελεσμάτων των εφαρμοζόμενων δράσεων. Η προτεινόμενη «εταιρική σχέση» αξιοποιεί την θετική εμπειρία από την λειτουργία των «Θεματικών Ομάδων» κατά την 1η φάση της διαβούλευσης.
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης, προτείνεται επίσης «Μηχανισμός Διακυβέρνησης» με την συμμετοχή των Φορέων-Εταίρων και στήριξη από επιστημονικές (θεματικές) ομάδες, μόνιμο forum διαβούλευσης φορέων και πολιτών κ.ο.κ. με ρόλο την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε. κατά την υλοποίησή του.
Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις αυτές τίθενται σε ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης, η οποία αποτελεί την προγραμματισμένη 2η φάση της ανοιχτής διαβούλευσης του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας και στην οποία καλούνται για τη δομημένη υποβολή προτάσεων:
• οι Κοινωνικοί, Επαγγελματικοί και Επιστημονικοί Φορείς της Κέρκυρας,
• λοιποί αντίστοιχοι Φορείς που μπορεί να μην έχουν την «τυπική» τους έδρα στην Κέρκυρα, αλλά τα αντικείμενα και η ενασχόληση τους να εμπίπτουν στους στόχους και στο περιεχόμενο του προτεινόμενου ΟΣΧΑ του Δήμου Κέρκυρας,
• οι Δημότες Κέρκυρας και κάθε ενδιαφερόμενο που ζει, εργάζεται στην Κέρκυρα ή αποτελεί επισκέπτη και «φίλο» της Κέρκυρας,
Η Ο.Χ.Ε. (με μορφή «Σχεδίου Δράσης»), μετά την περάτωση της 2ης Φάσης της ανοιχτής διαβούλευσης θα προσαρμοσθεί τεχνικά και θα συμπληρωθεί ώστε να αποκτήσει την «τυποποιημένη» μορφή της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (Ο.Χ.Ε.), σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους και τις κατευθύνσεις της Πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)» (Α.Π. 1821/5-7-2017). Ο Δήμος Κέρκυρας θα πρέπει να υποβάλλει την πρόταση της ΟΧΕ έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017.
Το σχετικό ενημερωτικό υλικό και οι οδηγίες συμμετοχής και υποβολής προτάσεων είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας (www.corfu.gr), ενώ διευκρινίσεις από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται με ευθύνη της «Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης» του Δήμου Κέρκυρας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017.
Η Δημοτική Αρχή θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στην 1η φάση της Διαβούλευσης σε μια ανοιχτή και πρωτόγνωρη διαδικασία συμμετοχής και ανταλλαγής απόψεων, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκών πόλεων για την κατάρτιση των προβλεπόμενων σε κάθε Χώρα-Μέλος της Ε.Ε. σχεδίων Ο.Χ.Ε.
Η συμμετοχή των Φορέων, των Πολιτών και των λοιπών ενδιαφερομένων και στη 2η φάση της ανοιχτής διαβούλευσης, διασφαλίζει αφενός τη συνέχεια και την συνέπεια του εγχειρήματος και, αφετέρου, συμβάλλει στη συγκρότηση μιας ζωντανής, συμμετοχικής και ενεργής «Εταιρικής Σχέσης», η οποία θα διασφαλίσει την αμφίδρομη και συνεχή επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της χωρικής αναπτυξιακής στρατηγικής που επιδιώκεται μέσω του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544