Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για...
26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
Αριθμός απόφασης 34-9 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-8 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-7 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Μισθώσεις ακινήτων / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.09.21

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄ 77) .
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 72 του Ν.3852/10.
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν.4555/18.
 5. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες».
 6. Την υπ’ αριθ. 21-254/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Την υπ. αριθμ. 2-8/22-01-2020 Απόφαση Δημοτικού.
 8. Την υπ.αριθμ.2-9/22-01-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 9. Την υπ΄αρ. 5681/13-02-2020 Απόφαση Δημάρχου.
 10. Την υπ.αριθμ. 40-33/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 11. Την υπ΄αρ. 31785/21-9-2020 Απόφαση Δημάρχου.
 12. Το γεγονός ότι η υπ 5132/11-2-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατέστη άγονη

Διακηρύσσει

τη διενέργειας φανερής προφορικής μειοδοτικής επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών με τους κάτωθι όρους:

Περιγραφή, χαρακτηριστικά και θέση του ακινήτου.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,  ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο  που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των γραφείων των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της  Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών.

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Θα πρέπει να είναι ισόγειο, έτοιμο προς χρήση και να έχει εμβαδόν από 100 έως 120 τ.μ. περίπου και  να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών  επί της Εθνικής οδού Κέρκυρας – Παλαιοκαστρίτσας, συγκεκριμένα από Δουκάδες προς Παλαιοκαστρίτσα και να είναι προσβάσιμο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει τρείς  τουαλέτες (ανδρών – γυναικών και Α.Μ.Ε.Α.), να διαθέτει πρόσβαση για ΑμεΑ, έξοδο κινδύνου, θύρες ασφάλειας, αυτοτελή τριφασική παροχή ρεύματος, σύστημα πυρόσβεσης / πυρασφάλειας κλπ., και τα δομικά υλικά κατασκευής του ακινήτου πρέπει να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο. Επίσης πρέπει να διαθέτει υπαίθριο χώρο στάθμευσης  περίπου  10  επιβατικών οχημάτων.

Το προσφερόμενο ακίνητο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και την προβλεπόμενη με την παρούσα διακήρυξη χρήση αυτού από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την στέγαση των Υπηρεσιών της  Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών, θα πρέπει:

 • Να έχει τις κατά νόμο απαιτούμενες προδιαγραφές του άρθρου 25 παρ.14 του Ν.4178/13 όπως αυτό ισχύει περί κύριας χρήσης χώρου, των υγειονομικών διατάξεων περί ηχορύπανσης και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας που διέπει την εν λόγω χρήση.
 • Να έχει τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Να πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕΕ) και λοιπών προβλεπομένων στον HD384 κανονισμό.
 • Να πληροί τις προϋποθέσεις παθητικής πυροπροστασίας για χώρους γραφείων με απαραίτητη προϋπόθεση την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής πυροπροστασίας μετά την μίσθωση.
 • Να πληρούνται οι προδιαγραφές στατικής επάρκειας σύμφωνα με την νομοθεσία.
 • Να μην υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και να έχει οικοδομική άδεια ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
 • Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού-αερισμού, παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Να διαθέτει κεντρική θέρμανση ή δυνατότητα εγκατάστασης κλιματιστικών ή συστήματος θέρμανσης.
 • Επίσης να διαθέτει ηλεκτρολογική εγκατάσταση επαρκή για την τοποθέτηση σε όλους τους χώρους φωτιστικών σωμάτων, κλιματιστικών μονάδων, παροχή για πρίζες, καλωδίωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε τηλεφωνικό δίκτυο σε όλους τους χώρους και ηλεκτρολογικό πίνακα με ρελέ ασφαλείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία.

Στη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας μπορούν να λάβουν μέρος Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Διαδικασία Συμμετοχής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν φάκελο με  τις προσφορές τους στο Δημοτικό Κατάστημα Παλαιοκαστριτών (Δουκάδες – Κέρκυρα Τ.Κ. 49083) μέσα σε κατ ελάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος ήτοι έως την 30 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη.

Διάρκεια της μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι  δέκα (10) έτη και θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού, με δυνατότητα παράτασης.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Τμήμα Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Παλαιοκαστριτών, Τηλέφωνα: 2663042120.

Αντίγραφο της διακήρυξης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και  χορηγείται ή αποστέλλεται ατελώς στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Δημοσίευση Διακήρυξης.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με μέριμνα της Δημάρχου πριν από την έναρξη της διαδικασίας της Α’ (πρώτης) φάσης, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και των γραφείων της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών και με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου  https://www.corfu.gr  και σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία.

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544