Δημοφιλή άρθρα
Συγχαρητήρια Δημάρχου στους Κερκυραίους αθλητές. Με αφορμή τη συμμετοχή των τεσσάρων Κερκυραίων αθλητών, Μελίνας Ζάραγκα, Αρσένη Κουλούρη, Πέτρου Πρίφτη και...
Αριθμός απόφασης 26-12 - Θέμα: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση των όρων του σχεδίου διακήρυξης για την δημοπράτηση του...
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ....
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Μισθώσεις ακινήτων / ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε ΠΑΡΕΛΙΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.09.21

Α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοίκησης

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄ 77) .
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν.3463/2006.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 72 του Ν.3852/10.
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 203 και 206 του Ν.4555/18.
 5. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες».
 6. Την υπ’ αριθ. 21-254/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 7. Την υπ. αριθμ. 2-8/22-01-2020 Απόφαση Δημοτικού.
 8. Την υπ.αριθμ.2-9/22-01-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 9. Την υπ΄αρ. 5681/13-02-2020 Απόφαση Δημάρχου.
 10. Την υπ.αριθμ. 45-11/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
 11. Την υπ΄αρ. 31785/21-9-2020 Απόφαση Δημάρχου.
 12. Την υπ αριθμ 5130/11-2-2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που κατέστη άγονη

Διακηρύσσει

τη διενέργειας φανερής προφορικής μειοδοτικής επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης κτιρίων για τη στέγαση γραφείων Κοινοτήτων της Δ.Ε. Παρελίων με τους κάτωθι όρους:

Περιγραφή, χαρακτηριστικά και θέση ακινήτων.

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,  ενδιαφέρεται να μισθώσει  τρία (3) ακίνητα (κτίσματα) στις Κοινότητες  Βάτου, Κοκκινίου και Μαρμάρου  για την στέγαση των γραφείων τους και γενικά την κάλυψη των αναγκών τους.

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο, ένα (1) για την κάθε Κοινότητα, πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

 • Να είναι έτοιμο προς χρήση, να βρίσκεται εντός των ορίων της κάθε Κοινότητας σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από την πλατεία του χωριού, να εφάπτεται  δημοτικής οδού και να έχει εμβαδόν: α) το προσφερόμενο για την Κοινότητα Βάτου  25 τ.μ. περίπου, β) το προσφερόμενο για την Κοινότητα Κοκκινίου 100 τ.μ. περίπου και γ) το προσφερόμενο για την Κοινότητα Μαρμάρου  20 τ.μ. περίπου.
 • Επιπλέον θα πρέπει να διαθέτει πρόσβαση για ΑμεΑ, τουαλέτα, θύρες ασφάλειας, αυτοτελή παροχή ρεύματος, σύστημα πυρόσβεσης / πυρασφάλειας κλπ., και τα δομικά υλικά κατασκευής του ακινήτου πρέπει να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο.

Το κάθε προσφερόμενο ακίνητο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και την προβλεπόμενη με την παρούσα διακήρυξη χρήση αυτού από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την στέγαση των Υπηρεσιών της  Δημοτικής Ενότητας Παρελίων, θα πρέπει:

 • Να έχει τις κατά νόμο απαιτούμενες προδιαγραφές του άρθρου 25 παρ.14 του Ν.4178/13 όπως αυτό ισχύει περί κύριας χρήσης χώρου, των υγειονομικών διατάξεων περί ηχορύπανσης και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας που διέπει την εν λόγω χρήση.
 • Να έχει τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Να πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕΕ) και λοιπών προβλεπομένων στον HD384 κανονισμό.
 • Να πληροί τις προϋποθέσεις παθητικής πυροπροστασίας για χώρους γραφείων με απαραίτητη προϋπόθεση την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής πυροπροστασίας μετά την μίσθωση.
 • Να πληρούνται οι προδιαγραφές στατικής επάρκειας σύμφωνα με την νομοθεσία.
 • Να μην υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και να έχει οικοδομική άδεια ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
 • Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού-αερισμού, παθητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • Να διαθέτει κεντρική θέρμανση ή δυνατότητα εγκατάστασης κλιματιστικών ή συστήματος θέρμανσης.
 • Επίσης να διαθέτει ηλεκτρολογική εγκατάσταση επαρκή για την τοποθέτηση σε όλους τους χώρους φωτιστικών σωμάτων, κλιματιστικών μονάδων, παροχή για πρίζες, καλωδίωση για πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε τηλεφωνικό δίκτυο σε όλους τους χώρους και ηλεκτρολογικό πίνακα με ρελέ ασφαλείας.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Δημοπρασία.

Στη διαδικασία της μειοδοτικής δημοπρασίας μπορούν να λάβουν μέρος Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα ακίνητα.

Διαδικασία Συμμετοχής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλουν φάκελο με  τις προσφορές τους, ξεχωριστό για κάθε ακίνητο, στο Δημοτικό Κατάστημα Παρελίων (Κοκκίνι – Κέρκυρα Τ.Κ. 49100) μέσα σε κατ ελάχιστον είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα δημοσίευσης της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος ήτοι έως την 30 Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη

Οι προσφορές θα διαβιβαστούν οίκοθεν από τον Δήμο στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81, η οποία μετά από επιτόπια έρευνα θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους διακήρυξης και θα συντάξει σχετική έκθεση εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή τους. Η έκθεση μαζί με τους φακέλους των προσφορών θα επιστραφούν στον Δήμο ο οποίος θα μεριμνήσει για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Διάρκεια της μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι  δέκα (10) έτη και θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού, με δυνατότητα παράτασης.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Αποκεντρωμένο Τμήμα Δ.Ε. Παρελίων του Δήμου που βρίσκεται στο Δημοτικό Κατάστημα Παρελίων, Τηλέφωνα: 2661361000 – 2661361001 – 2661361004.

Αντίγραφο της διακήρυξης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και  χορηγείται ή αποστέλλεται ατελώς στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Δημοσίευση Διακήρυξης.

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με μέριμνα της Δημάρχου πριν από την έναρξη της διαδικασίας της Α’ (πρώτης) φάσης, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και των γραφείων της Δημοτικής Ενότητας Παρελίων και με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου  https://www.corfu.gr  και σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία.

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544