Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

«Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτωντου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / «Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτωντου Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.01.23

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Εργασίες Αποκομιδής απορριμμάτωνn του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».

Τα αντικείμενα της Υπηρεσίας είναι: α) Αποκομιδή 36.000 τόνων ΑΣΑ β) Αποκομιδή με χρήση δορυφορικών απορριμματοφόρων οχημάτων και γ) Πλύση των κάδων.

Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας θα είναι για δύο (2)έτη ή έως εξαντλήσεων των 36.000 τόνων ΑΣΑ, με δυνατότητα παράτασης, κατ’ ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, για ένα (1) επιπλέον έτοςμε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην διακήρυξη και την τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει, με προϋπολογισμό δαπάνης 3.270.406,84 € (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 4.055.304,48 €) και με δικαίωμα προαίρεσης 4.905.610,26 € (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 6.082.956,72 €.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:07/02/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 65.408,14€ που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών προσμετρούμενους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσωνwww.corfu.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, ή στο τηλ. 26613 62794.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544