Δημοφιλή άρθρα
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Προμήθεια λαμπτήρων , ηλεκτρολογικού υλικού και εορταστικού Διακόσμου για Δ.Ε. Κερκυραίων. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Nήσων ενδιαφέρεται να...
Αριθμός απόφασης 21-29 - Θέμα: Έγκριση κατάρτισης όρων διενέργειας κτηρίων για τη στέγαση γραφείων Κοινοτήτων της Δ.Ε. Παρελίων.. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Ο πρέσβης του Κατάρ στον Δήμαρχο. Την επίσκεψη του Πρέσβη του Κατάρ στην Ελλάδα κ....
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5635/2019

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 5635/2019
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.10.19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ        Κέρκυρα,11/10/2019

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                             αρ.πρωτ.:  5635

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Διεύθυνση:    Μαράσλειο Μέγαρο

Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α

Ταχ. Κώδικας:       49132 Κέρκυρα

Fax :                      2661044606

e-mail:                  [email protected]

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

 1. Τις διατάξεις των άρθρου 154 παρ. 1 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄43/9-3-2019),
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 59 παρ. 2 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87/ 7-6-2010) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
 3. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 163 & 167 του ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ Α΄ 143 /28-6-2007), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
 4. Τις διατάξεις του μεταβατικού Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας – Ο.Ε.Υ. του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΦΕΚ 3235 Β΄/22-8- 2019), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
 5. Την ανάγκη για την παροχή εξειδικευμένων γνωμών και συμβουλών προς τη Δήμαρχο,

 

Α. Γνωστοποιεί την πρόθεσή της να προβεί στην πλήρωση, με επιλογή, δύο (2) θέσεων Ειδικών Συμβούλων και μιας (1) θέσης Επιστημονικής/ού Συνεργάτιδας/Συνεργάτη και Β. καλεί τις /τους ενδιαφερόμενες/ους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με πλήρες βιογραφικό και αποδεικτικά των προσόντων τους ως εξής :

 1. 01. Μία (1) θέση Ειδικής/ού Συμβούλου ΠΕ ή ΤΕ Εκπαίδευσης, η/ο οποία/ος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα σχετικά με την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας ή/και Δημόσιας Υγιεινής, θα βοηθά στον σχεδιασμό της γενικότερης στρατηγικής του Δήμου σε θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων και ειδικότερα σε θέματα ανάπτυξης της εναλλακτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας, θα μεριμνά για την ανάπτυξη δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για θέματα Δημόσιας Υγείας ή/και Δημόσιας Υγιεινής, Προαγωγής και Αγωγής Υγείας καθώς επίσης και για θέματα Διαχείρισης Αποβλήτων με έμφαση στην «Διαλογή στην Πηγή» των παραγόμενων ΑΣΑ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,
 2. 02. Μία (1) θέση Ειδικής/ού Συμβούλου, πτυχιούχο Νομικής, η/ο οποία/ος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε νομικά θέματα που αφορούν το Δήμο και την τοπική αυτοδιοίκηση,
 3. Μία (1) θέση Επιστημονικής/ού Συνεργάτιδας/Συνεργάτη ΠΕ ή ΤΕ Εκπαίδευσης, η/ο οποία/ος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα α) προγραμματισμού, μελέτης, επίβλεψης και υλοποίησης τεχνικών έργων με στόχο τόσο τη βελτίωση των υφιστάμενων δημόσιων υποδομών του Δήμου όσο και την ανάπτυξη νέων και σύγχρονων, β) σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού, εφαρμογής και παρακολούθησης της γενικότερης στρατηγικής του Δήμου σε θέματα εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών και υλοποίησης πράξεων εφαρμογής και κυκλοφοριακών μελετών και ρυθμίσεων,

Οι Ειδικές/οί Σύμβουλοι και η/ο Επιστημονική/ός Συνεργάτιδα/Συνεργάτης των ανωτέρω θέσεων υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση της Δημάρχου για την επικουρία της οποίας προσλαμβάνονται και ασκούν καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες, οποιασδήποτε μορφής.

Το συμβουλευτικό έργο των προσλαμβανομένων στις ανωτέρω θέσεις απευθύνεται απευθείας στη Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Ειδικά η/ο Επιστημονική/ός Συνεργάτης παρέχει υπηρεσίες, μέσα στον κύκλο γνώσεών της/του , σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, καθώς επίσης και την διενέργεια ερευνών και παρουσίασης στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου στον συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων για τον οποίο έχει οριστεί να εξυπηρετεί. Επίσης, παρέχει κάθε επιστημονική βοήθεια του/της ζητηθεί από την Δήμαρχο προς τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου που απασχολούνται με τα εν λόγω θέματα της ειδίκευσής του/της.

Β. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται με σαφήνεια για ποια εκ των τριών (03) θέσεων ενδιαφέρονται και με συνημμένα στην αίτηση τα κατωτέρω (1-6) δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτών ή των ακριβών αντιγράφων τους:

 1. 1. Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ημεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιμίας για την αλλοδαπή).
 2. 2. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ/ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ/ΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑΣ/ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ απαιτείται επιπλέον Διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Ανώτατης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησης της/του,
 3. 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
 4. 4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα με σαφή αναφορά σε ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εμπειρία συναφή με την εκάστοτε απαιτούμενη ειδίκευση των θέσεων (1-3), συνοδευόμενο από σχετική υπεύθυνη δήλωση ως προς το είδος της ειδικής εμπειρίας.

Η ειδίκευση μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

 1. Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση της/του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 1. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού (άρθρα 11-17 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143 ).

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

Το έργο των Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών και Επιστημονικών Συνεργατών δεν είναι ασυμβίβαστο με την ιδιότητα της/ του Δικηγόρου, αλλά αναστέλλει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.

Για όσες/όσους έχουν την ιδιότητα της/του ελεύθερης/ου επαγγελματία, αυτή είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων της/ του Ειδικής/ού Συμβούλου.

Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικής/ού ή Επιστημονικής /ού Συνεργάτιδας/Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η διάταξη της παρ.3, περ. Α΄ του άρθρου 29 του ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» ( ΦΕΚ Α΄114/8-6-2006),

Η πλήρωση των θέσεων του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 «Ειδικοί Σύμβουλοι- Επιστημονικοί Συνεργάτες – Ειδικοί Συνεργάτες των Ο.Τ.Α.» μπορεί να γίνεται με πρώην Δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται, σύμφωνα με την περίπτωση γ` της παραγράφου 3, άρθρου 163 ν. 3584/07 ή με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. Στις περιπτώσεις αυτές οι θέσεις που πληρούνται αποτελούν θέσεις ειδικού συνεργάτη Δημάρχου.

Γ. Τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες, ημερήσιας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα από 14 – 10 – 2019 έως και 18 – 10 – 2019, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας (Πρωτόκολλο), Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 Κέρκυρα είτε αυτοπροσώπως στο ως άνω Τμήμα, στο ισόγειο του Μαράσλειου Μεγάρου, κατά τις εργάσιμες ώρες (7:30 – 15:30).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο της υποβολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του , επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/ ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού στο τηλέφωνο 26613 627 74.

Δ. Η παρούσα γνωστοποίηση δημοσιεύεται σε δύο τοπικές εφημερίδες ημερήσιας κυκλοφορίας, αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου µας.

 

 

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και

Διαποντίων Νήσων

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544