Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 34-6 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-5 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-3 - Θέμα: Περί Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες της...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.     ...
Αριθμός απόφασης 34-4 - Θέμα: Περί έγκρισης πληρωμής δαπανών «Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 34-4 ΑΔΑ: 9ΟΞ046ΜΓ2Α-59Ο
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 06.07.20

Έχοντας υπόψη:

1) την από 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11.3.2020) Άρθρο 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»,

2) την υπ’ αριθμόν 40 Εγκύκλιο (με αριθμό πρωτοκόλλου 20930/31.3.2020) του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», σύμφωνα με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη Συνεδρίαση των Συλλογικών Οργάνων των Δήμων είτε δια περιφοράς είτε δια τηλεδιάσκεψης,

3) την υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18.5.2020 Εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ) του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα – Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού – Τμήμα Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας «Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού»,

4) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 30612 (ΦΕΚ 1869/τ. Β’/17.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

5) την υπ’ αριθμόν Δ1α/ΓΠ. οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988/τ. Β’/23.5.2020) Απόφαση «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,

6) την υπ’ αριθμόν 163 (Αριθμ. Πρωτ. 33282/29.5.2020 ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»,

7) το υπ’ αριθμόν 36484/11.6.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τον τόπο συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου,

8) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κέρκυρας (ΑΔΑ: 6ΣΩΟΩΕΑ-8Θ3) και

9) το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) καθώς και

10) την υπ’ αριθμόν 19-179/29.6.2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων περί πραγματοποίησης των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων για το μήνα Ιούλιο 2020,

 

καλείστε σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση (20η) «κεκλεισμένων των θυρών» του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020 στην κεντρική Αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Θεάτρου Δ.Ε. Κερκυραίων και ώρα 18.30. Η Συνεδρίαση θα μεταδίδεται ζωντανά με live streaming (link σύνδεσης: http://tv1.streampulse.eu/corfu2).

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Σημαντικά ζητήματα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, τα οποία θα τεθούν στον Πρωθυπουργό της Χώρας κατά την επικείμενη συνάντησή του με την κα  Δήμαρχο.
 2. Έγκριση μεταφοράς του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των δημοτικών Ενοτήτων Φαιάκων, Θιναλίων και Κορισσίων του Δήμου Κέρκυρας» από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Καλόγερος).
 3. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16-164/9.6.2020, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 5-1/29.6.2020 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΔΕΠ Μαρία Ζερβού).
 4. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 16-165/9.6.2020, κατόπιν της υπ’ αριθμόν 3-1/24.4.2020 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΔΕΠ Μαρία Ζερβού).
 5. Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 19-207/29.6.2020 Αποφάσεως της Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν αντίστοιχης ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμόν 4-1/24.6.2020 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΔΕΠ Μαρία Ζερβού).
 6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5-2/29.6.2020 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί συμπληρωματικής κατανομής έτους 2019 για την κάλυψη των δαπανών θέρμανσης των Σχολικών μονάδων (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΔΕΠ Μαρία Ζερβού).
 7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 5-3/29.6.2020 Αποφάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας περί παραχωρήσεως της χρήσεως στον «Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο» δέκα (10) αιθουσών του 1ου Γυμνασίου για τη διεξαγωγή καλοκαιρινού camp (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΔΕΠ Μαρία Ζερβού).
 8. Έγκριση Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, περί παραχωρήσεως της χρήσεως στην «Παλαιά Φιλαρμονική» αιθουσών του 1ου και 2ου Γενικού Λυκείου για την πραγματοποίηση προβών (Εισηγήτρια η Πρόεδρος της ΔΕΠ Μαρία Ζερβού).
 9. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δράσεων (βραδιές θερινού κινηματογράφου) (Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα Χρυσούλα Τόμπρου – Γκίνη).
 10. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στο Σύνδεσμο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΣΥ.Π.Α.Π.) για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης τον Ιούλιο 2020 (Εισηγητής ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Σπυρίδων Μωραίτης).

Η Συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα, λόγω της επικείμενης συνάντησης της κας Δημάρχου με τον Πρωθυπουργό, αλλά και του κατεπείγοντα χαρακτήρα των λοιπών  υπηρεσιακών θεμάτων.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημήτριος Γ. Μεταλληνός

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

 1. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – Πρόεδρος
 • ΒΡΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Αντιπρόεδρος
 • ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Γραμματέας
 • ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ
 • ΣΚΟΥΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
 • ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • ΤΟΜΠΡΟΥ – ΓΚΙΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
 • ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ)
 • ΜΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • ΤΖΑΝΝΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 • ΖΕΡΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
 • ΡΑΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 • ΚΑΤΕΧΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ)
 • ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • ΚΑΤΕΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) – Επικεφαλής
 • ΔΑΓΚΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (ΜΑΧΗ)
 • ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΜΑΚΗΣ)
 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΜΠΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 • ΤΣΙΜΠΟΥΛΗ ΘΕΟΦΑΝΗ (ΦΑΝΗ)
 • ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
 • ΜΑΖΗ ΑΓΑΘΗ
 • ΑΓΑΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) – Επικεφαλής
 • ΒΛΑΧΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
 • ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
 1. ΚΑΡΔΑΚΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΑΝΤΖΙ)
 1. ΣΑΡΛΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ – Επικεφαλής
 • ΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 • ΡΙΓΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
 • ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής
 • ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
 • ΒΑΡΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΜΠΟΡΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Επικεφαλής
 • ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΡΣΙΝΗ
 • ΠΙΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΜΑΡΚΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ – Επικεφαλής
 • ΔΡΥ ΜΑΡΙΑ – Επικεφαλής
 • ΚΑΡΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – Επικεφαλής
 • ΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Επικεφαλής
 • ΡΙΓΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – Ανεξάρτητος

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544