Δημοφιλή άρθρα
Κοινή πρόσκληση σε σύσκεψη για το μέλλον του Αχιλλείου. Κοινή πρόσκληση στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Πρόεδρο Δ.Σ....
Σύσκεψη στο Μαράσλειο για το κυκλοφοριακό ζήτημα στην οδό Μεθοδίου. Σύσκεψη για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου πραγματοποιήθηκε...
Αριθμός απόφασης 21-12 - Θέμα: «Έγκριση 3ου πρακτικού προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελετών με...
Αριθμός απόφασης 21-27 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Εβροπούλων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2024...
Αριθμός απόφασης 21-7 - Θέμα: Έγκριση της μεταβολής του κεφαλαίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, λόγω ανάληψης υποχρέωσης...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων, για τη στέγαση και λειτουργία Νηπιαγωγείων του Δήμου

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Μισθώσεις ακινήτων / Μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων, για τη στέγαση και λειτουργία Νηπιαγωγείων του Δήμου
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.08.21

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Kέρκυρα, 12 Αυγούστου 2021

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                            Αρ.Πρωτ: 27539

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Διακηρύσσει ότι:

Έχοντας υπόψη :

 1. Το άρθρο 194 «Μίσθωση ακινήτων από τους Δήμους και τις Κοινότητες» του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/τ.Α/08.06.2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Το άρθρο 86 «Αρμοδιότητες του Δημάρχου» του Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006) και του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α/02.03.2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 5. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 76/τ.Α’/28.03.2003)
 6. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησην ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981)
 7. Την υπ.αρ. 81839/ΣΤ1/10.08.2006 Απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση διδακτηρίων καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1150/Β’/2006)
 8. Την υπ.αρ. 37237/ΣΤ1/02.04.2007 Απόφαση Υ.Π.Ε.Π.Θ «Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας & επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων» (ΦΕΚ 635/Β’/2007)
 9. Την υπ.αρ. 168655/09.10.2018 Απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων καταλλήλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων» (ΦΕΚ 4519/τ.Β’/16.10.2018).
 10. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 18 του Ν.3467/2006 «περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικής μονάδας», σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 44 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α’/ 14.04.2014).
 11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/95 (ΦΕΚ 30/10.02.1995) «Κωδικοποίηση διατάξεων Νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» για θέματα που αφορούν τη στέγαση Εκπαιδευτηρίων, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν.2741/1999.
 12. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13.07.2010) «Ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων στων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.
 13. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις».
 14. Του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού Ν.1577/1985(ΦΕΚ 210/τ.Α’) και του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/τ.Α’/09.04.2012), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 15. Τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, ως ισχύει, Υ.Α 3046/304/1989 (ΦΕΚ Δ59/03.02.1989)
 16. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α) σχετικά με την ύπαρξη στις εγκαταστάσεις προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζομένων ατόμων.
 17. Τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους»
 18. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/65826/699/2020 (ΦΕΚ 2998/Β/20.07.2020)
 19. Τον ισχύοντα Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων
 20. Την πυροσβεστική διάταξη υπ’αριθ.16/2016, Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 2326/τ.Β’/29.10.2015)
 21. Τις διατάξεις του Ν.4122/2013 (ΦΕΚ 42/19.02.2013,τ.Α’) και του Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143/09.11.2015, τ.Α’) όπως ισχύουν και της ΠΟΛ 1013/07.01.2014 του Υπουργείου Οικονομικών (περί Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης).
 22. Τον Οδηγό μελετών για διδακτήρια όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.
 23. Το υπ. αριθ. πρωτ. 1400/02.06.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις αιθουσών στέγασης νηπιαγωγείων.
 24. Η υπ. αριθ. 568/25.02.2021 απόφαση Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας σχετικά με τον καθορισμό ορίων των σχολικών περιφερειών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Ν. Κέρκυρας.
 25. Το υπ. αριθ. Πρωτ. 41604 ΑΠΑ 2021/28.06.2021 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Κέρκυρας
 26. Την υπ. αρ. 8-67/19.04.2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων, λόγω λήξης της σύμβασης μίσθωσης με διενέργεια δημοπρασίας.
 27. Την υπ.αρ. 11-78/31.05.2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναγκαιότητα μίσθωσης νέου κτηρίου για στέγαση νηπιαγωγείου στην είσοδο της πόλης ως επέκταση υφιστάμενης δομής, στο πλαίσιο αντιμετώπισης αναγκών από την πανδημία covid
 28. Την υπ. αριθ. 2-9/22.01.2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρο 186 παρ.5 του Ν.3463/2006)
 29. Την υπ. αριθ. 2-13/29.01.2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού δύο δημοτικών συμβούλων και των αναπληρωτών τους, για τη συγκρότηση Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση, μίσθωση ή εκμίσθωση πραγμάτων για το έτος 2021 ( άρθρο 1 του Π.Δ.270/1981).
 30. Την υπ’ αρ. 12944/19.04.2021 απόφαση Δημάρχου περί συγκρότησης επιτροπής καταλληλότητας και Εκτίμησης Ακινήτων, για την επιλογή και εκτίμηση ακινήτου, κατάλληλου της παρ. 6 του αρθρ. 18 του Ν.3467/2006 ,καθώς και του άρθρου 7 του Π.Δ.270/81.
 31. Το υπ.αρ. πρωτ.Σ.ΔΖ/Τ1/9299/30.06.2021 έγγραφο της εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε» για τον ορισμό εκπροσώπων.
 32. Τον Κ.Α 15.6236.004 «Μισθώματα σχολικών κτιρίων (χρημ/ση ΥΠΕΣ)» προϋπολογισμού έτους 2021.
 33. Το γεγονός μη ύπαρξης δημοτικών κτηρίων που να πληρούν τις προϋποθέσεις στέγασης των νηπιαγωγείων.
 34. Την υπ. αρ. 37-5/06.08.2021 (ΑΔΑ: 6ΖΑ646ΜΓ2Α-ΡΡΥ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί κατάρτισης των όρων της δημοπρασίας μειοδοτικού διαγωνισμού και σύνταξης διακήρυξης μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση και λειτουργία Νηπιαγωγείων Δήμου.

 

 

προβαίνει στη μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων, για τη στέγαση και λειτουργία των ακόλουθων Νηπιαγωγείων του Δήμου:

 • Νηπιαγωγείο Παλιάς Πόλης Κέρκυρας,
 • 8ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας,
 • 9ο Νηπιαγωγείο Κέρκυρας,
 • Νηπιαγωγείο Αγίου Ιωάννη,
 • Νηπιαγωγείο Γουβιών,
 • Νηπιαγωγείο Σιναράδων,
 • Νηπιαγωγείο Λιαπάδων,
 • Νηπιαγωγείο Καναλίων
 • Επέκταση 9ου Νηπιαγωγείου,

 

και καλεί τους ενδιαφερόμενους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της Διακήρυξης, ήτοι μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας, οποιαδήποτε                              υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς, εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται με απόδειξη για την ημερομηνία κατάθεσης σε ταχυδρομείο).

Το κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την απόφαση του Δ/ντη ΠΕ Κέρκυρας ως ακολούθως :

 

Νηπιαγωγείο Παλαιάς Πόλης

Τα χωροταξικά όρια του ακίνητου καθορίζονται από τις οδούς: Όλοι οι πάροδοι της Θ. Κοτάρδου, οδός Αγ. Χαραλάμπους, Δελβινιώτη, Αγ. Πατέρων, Σωτήρος,  Μιχ. Θεοτόκη, Βραχλιώτη, Παλαιολόγου (οι ζυγοί αριθμοί από 12 και πάνω) ,

Αγίας Σοφίας (οι μονοί αριθμοί 1-25)

Σ. Αρβανιτάκη

Ευγενίου Βουλγάρεως

Γεωργίου Θεοτόκη (οι ζυγοί μέχρι και 42)

Σταματίου Δεσύλλα πλευράς Γυμναστηρίου, Όαση, Στεφ. Παδοβά, Ηλία Πολίτη, Γερ. Ασπιώτη, Δαλιέτου, Ναπ. Ζαμπέλη, Ιονίου Βουλής, Ζαλόγγου, Γκιλφορδ, Μουστοξύδη, Δημ Κάλλα, Αγγ. Ψωρούλλα, Πλατεία Σκαραμαγκά, Ακαδημίας, Μοντσενίγγου, Ιωάννη Φωκά, Αλμπάνα Μηνιάτη, Σουλίου, Μαβίλη, Σερεμέτη, Ιδρομένων, Αριστοτέλους, Ι. Γεννατά, Επάρχου, Νικάνδρου, Γρ. Μάνου, Βονδιόλου, Παν. Γιωτοπούλου, Στ. Βλασοπούλου, Πλατεία Μ. Θεοτόκη, Καποδιστρίου, Αγ. Πάντων, Σεβαστιανού, Άρη Κασφίκη, Πλατεία Κυπριακού Αγώνα, Ήπειρος , Πάργας, Αγίας Κερκύρας και πάροδοι Καλοχαιρέτου, Αγίου Σπυρίδωνος, Φιλαρμονικής (οι μονοί αριθμοί), Σοφίας Δουσμάνη (οι ζυγοί αριθμοί), Ν. Θεοτόκη μέχρι αρχή Κοτάρδου, Άρτας, Θεοδοσίου, Λέοντος, Αγ. Αικατερίνης, Μάνεση.

8ο Νηπιαγωγείο

Τα χωροταξικά όρια του ακίνητου καθορίζονται από τις οδούς: Ιωάννου Θεοτόκη από διασταύρωση με Ξ. Στρατηγού  έως σουπερ μάρκετ Ένωσης – Εθνικής Αντιστάσεως από 1 έως διασταύρωση με Σπυρου Ραθ – Σπύρου Ραθ – Στρ. Ξενοφώντος – Ναπ. Ευαγγέλου – Ιουλίας Ανδρεάδη από 1 έως Νοσοκομείο οι μονοί αριθμοί –Εθνική Παλαιοκαστρίτσας έως διασταύρωση με Σπ. Κολυτά.

Αναλυτικά περιλαμβάνει τις οδούς:

Οδοί και πάροδοι Ανώνυμη-πάροδος Ιωάννου Θεοτόκη-Μαγγαλάτη- Γαρδινιώτη, Ι. Γαρδικιώτη, Γ. Γιαννούση, Γκισδάκη Γκιτσιάλη, Χρήστου Δεσύλα (Πάργας) Ι. Δουρή, Ελένη Παρασκευοπούλου, Ε.Βενιζέλου (έως διασταύρωση με 9η πάροδο Ι. Θεοτόκη), Εθν. Αντίσταση (από Νο1 έως διασταύρωση με Ανδρ. Κάλβου Νο 22), Εθνική Παλαιοκαστρίτσας (έως διασταύρωση με Σπ. Κολλυτά) Ιουλίας Ανδρεάδη από Νο 1 έως Νοσοκομείο οι μονοί αριθμοί ως Νο 11, Ευαγ. Ναπολέοντος, Ι. Θεοτόκη (έως διασταύρωση με 9η πάροδο Ι. Θεοτόκη) Καψάλη Ν. Κασταμονίτη-Κάλβου, Κόκκαλη, Α. Κοκονέτση, Λοχαγού Κοσκινά, Λέκκα, Μεγαλογένη, Σ. Μουρίκη, Ξ. Στρατηγού και πάροδοι 1η- 4η- 6η- 7η- 8η- 10η- 11η- 13η- 14η- 15η- 16η , Περουλάδων, Περούλη, Χαραλάμπους, 11η πάροδος Ι. Θεοτόκη , Σπύρου Ραθ.

9ο Νηπιαγωγείο

Τα χωροταξικά όρια του ακίνητου καθορίζονται από τις οδούς: Αλεξάνδρου Παναγούλη (μονοί και ζυγοί αριθμοί), Λόφος Κογεβίνα: οδός Καπουτσίνοι, Φελιξ Λαμές (μονοί-ζυγοί αριθμοί) μέχρι οδό Ωρίωνος, οικισμοί Δάμπρα, Παναγιωπούλα, Παμφίλη.

Διασταύρωση Αλ. Παναγούλη – Εθνική Παλαιοκαστρίτσας μεχρι περιοχή Σολάρι (ζυγοί αριθμοί προς Λόφο Κογεβίνα)

Η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Αλεξάνδρου Παναγούλη-Εθνική Παλαιοκαστρίτσας (εσωτερικός δρόμος Γ.Κ.Κ., Λόφος Ντάκου, περιοχή Ξενύχτη), Πλατυτέρας και νοητή γραμμής μέχρι Μιλτιάδη Μαργαρίτη.

Νηπιαγωγείο Γουβιών

Τα χωροταξικά όρια του ακίνητου καθορίζονται από τις περιοχές: Γουβιά, Τζάβρου,  Κυρά Χρυσικού, Δανίλια,  Τεμπλόνι

Νηπιαγωγείο Καναλίων

Τα χωροταξικά όρια του ακίνητου καθορίζονται από την περιοχή: ευρύτερη περιοχή Καναλίων

Νηπιαγωγείο Αγίου Ιωάννη

Τα χωροταξικά όρια του ακίνητου καθορίζονται από τις περιοχές: Άγιος Ιωάννης, Κομπίτσι, Τρίκλινο, Καρουμπάτικα, Τζάνη, Βασιλικά, Κοκκινόγια

Νηπιαγωγείο Σιναράδων

Τα χωροταξικά όρια του ακίνητου καθορίζονται από τις περιοχές: Σιναράδες,  Πέλεκας, Άη Γόρδη, Λιβάδι Ρόπα.

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων

Τα χωροταξικά όρια του ακίνητου καθορίζονται από τις περιοχές: Λιαπάδες, Γαρδελάδες, Γέφυρα, Λυσσιπιό, Ζώμενο, Κουνούπαινα, Σουριανάτα, Κουρπί, Πλάκες, Κουρκουλή, Δούλειες.

Επέκταση 9ου  Νηπιαγωγείου

Τα χωροταξικά όρια του ακίνητου καθορίζονται από τις περιοχές: είσοδος της πόλης (αρχή Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας και Αλεξάνδρου Παναγούλη)

 

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες προνηπίων/νηπίων και θα πρέπει να είναι διαρρυθμισμένο ανάλογα ή με δυνατότητα διαρρύθμισης από τον προσφέροντα εκμισθωτή, σε αίθουσες διδασκαλίας και με τους βοηθητικούς χώρους που προβλέπονται για τη στέγαση και λειτουργία της εν λόγω σχολικής μονάδας. Ως ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων των σχολικών μονάδων που απαιτούνται για μίσθωση σύμφωνα με τα στοιχεία του μαθητικού δυναμικού που διαθέτει και βεβαιώνει η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας  είναι:

 

Νηπιαγωγείο Παλαιάς Πόλης

Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού 30 τ.μ έκαστη, 4 τουαλέτες νηπίων -2 ανά σχολική αίθουσα, ένα (1) χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ, 1 χώρο γραφείου εκπαιδευτικών 10 τ.μ., 1 τουαλέτα εκπαιδευτικών και αύλειο χώρο εμβαδού 80 τ.μ.

 

8ο Νηπιαγωγείο

Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού 35 τ.μ. έκαστη, 6 τουαλέτες νηπίων – 2 ανά σχολική αίθουσα, ένα (1) χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ ,1 χώρο γραφείου εκπαιδευτικών 10 τ.μ., 1 τουαλέτα εκπαιδευτικών και αύλειο χώρο 120 τ.μ.

 

9ο Νηπιαγωγείο

Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού 30 τ.μ. έκαστη, 4 τουαλέτες νηπίων – 2 ανά σχολική αίθουσα- ένα (1) χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ,1 χώρο γραφείου εκπαιδευτικών 10 τ.μ., 1 τουαλέτα εκπαιδευτικών και αύλειο χώρο εμβαδού 80 τ.μ.

 

Νηπιαγωγείο Γουβιών

Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού 40 τ.μ., 2 τουαλέτες νηπίων, ένα (1) χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ, 1 χώρο γραφείο εκπαιδευτικών 10 τ.μ., 1 τουαλέτα εκπαιδευτικών και αύλειο χώρο εμβαδού 50 τ.μ.

 

Νηπιαγωγείο Καναλίων

Τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού 40 τ.μ. έκαστη, 6 τουαλέτες νηπίων – 2 ανά σχολική αίθουσα – ένα (1) χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ, 1 χώρο γραφείου εκπαιδευτικών 10τ.μ., 1 τουαλέτα εκπαιδευτικών και αύλειο χώρο 140 τ.μ.

 

Νηπιαγωγείο Αγίου Ιωάννη

Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού 30 τ.μ. έκαστη,4 τουαλέτες νηπίων – 2 ανά σχολική αίθουσα – ένα (1) χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ, 1 χώρο γραφείου εκπαιδευτικών 10 τ.μ., 1 τουαλέτα εκπαιδευτικών και αύλειο χώρο εμβαδού 80 τ.μ.

Νηπιαγωγείο Σιναράδων

Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού 40 τ.μ., 2 τουαλέτες νηπίων, ένα (1) χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ,1 χώρο εκπαιδευτικών 10 τ.μ., τουαλέτα εκπαιδευτικών και αύλειο χώρο εμβαδού 50 τ.μ.

 

Νηπιαγωγείο Λιαπάδων

Μία (1) αίθουσα διδασκαλίας εμβαδού 40 τ.μ., 2 τουαλέτες νηπίων, ένα (1) χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ,1 χώρο γραφείου εκπαιδευτικών 10 τ.μ., τουαλέτα εκπαιδευτικών και αύλειο χώρο εμβαδού 50 τ.μ.

 

Επέκταση 9ου Νηπιαγωγείου

Δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας εμβαδού 25 τ.μ. έκαστη, 2 τουαλέτες νηπίων – ένα (1) χώρο υγιεινής ΑΜΕΑ, 1 χώρο γραφείου εκπαιδευτικών 10 τ.μ., 1 τουαλέτα εκπαιδευτικών , βοηθητικοί χώροι 20 τ.μ. και αύλειο χώρο εμβαδού 60 τ.μ.

 

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας όπως: επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνων υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το ακίνητο πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του προσφέροντα και να είναι ελεύθερο παντός νομικού βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει τη χρήση του.

Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου εκπαιδευτηρίου, πρέπει να επιτρέπεται από την οικοδομική άδεια αυτού ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.

Tο μίσθιο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας (σχετικά 7,8 & 9 της διακήρυξης).

Κατά τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης ή αγοράς κτιρίου από δημόσιους φορείς, απαιτείται το κτίριο να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Γ, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων & από τον Ν.4342/15.

Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει αύλειο χώρο, να είναι περιφραγμένος και να διαθέτει ομαλή κλίση και ορθή διαμόρφωση ρύσεων απορροής υδάτων. Η ύπαρξη στεγασμένου υποστέγου θεωρείται πλεονέκτημα καθώς θα επιτρέπει τα παιχνίδια με όλες τις καιρικές συνθήκες. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα μιας εισόδου στον αύλειο χώρο με απαραίτητη τη δυνατότητα πρόσβασης αυτοκινήτου μέχρι το κτήριο.

Όλοι οι χώρου του νηπιαγωγείου θα πρέπει να συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους.

Να διαθέτει επαρκή εγκατάσταση αποχέτευσης, επαρκή παροχή ύδρευσης, επαρκή παροχή ηλεκτρισμού και δυνατότητα εγκατάστασης κλιματιστικού ανά αυτοτελή χώρο, επαρκή παροχή δικτύου δεδομένων και τηλεφώνου.

Τα δομικά υλικά κατασκευής του κτηρίου να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία δομικά στοιχεία, όπως αμίαντο.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη. Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου και πέρα από το χρόνο λήξης της μίσθωσης και θεωρείται ως σιωπηρή παράταση. Για τη χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό της τελευταίας μίσθωσης, το οποίο αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, κ.λπ., για ένα ή και περισσότερα ακίνητα.

Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική και διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής:

Α. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α φάση)

 

Β. Δικαιολογητικά Δημοπρασίας (Β Φάση), στα οποία εμπεριέχεται και εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

 

Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, με τιμή εκκίνησης το τίμημα που θα καθοριστεί από την Εκτιμητική Επιτροπή και θα πραγματοποιηθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα  «Μαράσλειο Μέγαρο», Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α Κέρκυρα – Τ.Κ.49100 , ενώπιoν της Επιτροπής Δημοπρασιών μίσθωσης- εκμίσθωσης- αγοράς και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2021.

 

Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, στο κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου (Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη).

 

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν μειοδότης.  Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιεύεται, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενεργείας της δημοπρασίας.

Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο εκμισθωτής καλείται εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της κατακυρώσεως να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.

Η διακήρυξη θα δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον είκοσι ημέρες (20) πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας. Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα (www.corfu.gr). Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε τρεις (3) τοπικές εφημερίδες: σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία θα  παρέχονται από το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού & Αθλητισμού, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:30 έως 14:30, ταχ.  Διεύθυνση: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη  (Παλαιό Δημαρχείο), τηλέφωνο 26610-34940 & 43443 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr.

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Η Δήμαρχος

Μερόπη Σπυριδούλα Υδραίου

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544