Δημοφιλή άρθρα
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων συνολικά 24 ατόμων. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού...
Αριθμός απόφασης 6-14 - Θέμα: Περί έγκρισης για απ’ευθείας μίσθωση ακινήτων του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης «ΕΛΕΝΗΣ ΑΡΜΕΝΗ ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ».. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ «ΧΩΡΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ». ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ...
Αριθμός απόφασης 6-10 - Θέμα: Περί Έγκρισης όρων Διακήρυξης αγοράς ακινήτου για τη στέγαση της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου.. Αριθμός...
Αριθμός απόφασης 6-9 - Θέμα: Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής σύμβασης παροχής υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου, έτους 2020.....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
corfu.gr-2020-06-24_08-57-26_139863
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.01.21

ΜΕΤΑΘΕΣΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΈΡΓΩΝ :  

  • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΩΓΗΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
  • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ
  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

  Σε συνέχεια της Απεργίας – Αποχής 6 Ομοσπονδιών (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., Ο.Σ.Ε.Α.Δ.Ε., Π.Ο.Σ.ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.) από τη Συμμετοχή στις διαδικασίες του Μητρώου Μελών Δημοπρασιών (ΜηΜΕΔ) για Διαγωνισμούς που έχουν ημερομηνία δημοπράτησης (ήτοι ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών) έως 22 Ιανουαρίου 2021  και της υπ΄αριθμ. 2-6/19-01-2021 (ΑΔΑ  ΩΤΚΥ46ΜΓ2Α-Α1Θ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί έγκρισης μετάθεσης ημερομηνίας για την διενέργεια της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών των κάτωθι έργων ως εξής :

Για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), που επρόκειτο να διενεργηθεί στο Κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων επί της οδού Κώστα Γεωργάκη 38, στις 18/01/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 42457/21-12-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 20PROC007919977 23-12-2020) από την υπ΄αριθμ. 45-8/22-12-2020 (ΑΔΑ 979Ρ46ΜΓ2Α-9ΥΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού».

Ορίζεται νέα ημερομηνία για την διενέργεια της  αξιολόγησης του διαγωνισμού στις 22-02-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας επί της οδού Κώστα Γεωργάκη 38.

  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΩΓΗΣ συνοπτικός διαγωνισμός επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 48.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), που επρόκειτο να διενεργηθεί στο Κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, επί της οδού Κώστα Γεωργάκη 38, στις 19/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με την την υπ΄αριθμ. πρωτ. 42468/23-12-20250 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 20PROC007917658 23-12-2020) από την υπ΄αριθμ. 40-24/08-12-2020 (ΑΔΑ  6Ρ7Κ46ΜΓ2Α-ΓΗΥ) ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού».

Ορίζεται νέα ημερομηνία για την διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού στις 23-02-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας επί της οδού Κώστα Γεωργάκη 38.

  • ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑKΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 250.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 26/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ.  41603/14-12-2020  Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 20PROC007841953  14-12-2020) από την υπ΄αριθμ. 45-5/22-12-2020 (ΑΔΑ  6ΜΧ546ΜΓ2Α-ΟΣ8) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού».

Ορίζεται νέα ημερομηνία για την αποσφράγιση του διαγωνισμού στις 23-02-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΦΑΙΑΚΩΝ, ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 669.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 27/01/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ.  42461/21-12-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ   20PROC007912459 22-12-2020) από την υπ΄αριθμ. 45-7/22-12-2020 (ΑΔΑ  6ΜΜ546ΜΓ2Α-Ν7Ψ)  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού».

Ορίζεται νέα ημερομηνία για την αποσφράγιση του διαγωνισμού στις 24-02-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ανοικτής διαδικασίας μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου, προϋπολογισμού 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 28-01-2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ.   42465/21-12-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ 20PROC007898902) από την υπ΄αριθμ. 45-9/22-12-2020 (ΑΔΑ  6Υ4Τ46ΜΓ2Α-ΥΗ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  «Περί συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού».

Ορίζεται νέα ημερομηνία για την αποσφράγιση του διαγωνισμού στις 25-02-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544