Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 38-7 - Θέμα: Περί έγκρισης 4ου Πρακτικού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.08.22

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,

λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/2006 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 4. Την υπ’ αριθμ. 4/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας με τίτλο « ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 252.991,62 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.24%
 5. Το ΠΔ 71/2020
 6. Την υπ’ αριθ. 1168 (31334/16-08-2022) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

7Την υπ’ αριθ. 35-4/16-08-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η προσφυγή στη διαπραγμάτευση,

Σας προσκαλεί να  αποστείλετε  προσφορά για τη  μίσθωση «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 252.991,62  ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.24% στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.), μέχρι την 25/08/2022  και ώρα 12:00 π.μ.,

Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1559/86 με την οποία δηλώνετε ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή σας από διαγωνισμούς του Δημοσίου Ο.Τ.Α, δεν έχετε κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχετε υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματική σας δραστηριότητας και ότι είστε συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών σας υποχρεώσεων, όπως επίσης και των υποχρεώσεών σας προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1559/86 με την οποία δηλώνετε ότι:

α. Έλαβα γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων εκτελείται η μίσθωση-προμήθεια και αποδέχομαι αυτούς πλήρως, χωρίς καμία επιφύλαξη.

β. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.4/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

Η υποχρέωση αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.  Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 1. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
 3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).
 4. Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα στο οποίο φαίνεται η δραστηριότητα ή δραστηριότητες της επιχείρησης σας. (άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
 5. Ότι  αναφέρεται στη 4/2022 Μελέτη

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής .Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Η σύμβαση  αφορά τη  μίσθωση εξοπλισμού ναυαγοσωστικής κάλυψης   αναλογικά με τον αριθμό των ναυαγοσωστών και χειριστών που θα προσληφθούν, με διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και έως 30-9-2022.

Προσφορά με προϋπολογισμό δαπάνης που θα υπερβαίνει τον ως άνω συνολικό προϋπολογισμό απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την από 04/2022 Μελέτη

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε  να  επικοινωνήσετε  με το τμήμα  Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781 e-mail: promithion@corfu.gov.gr.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544