Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 13-3/17-4/2024 - Θέμα: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Στέφανου...
Συνεδριάσεις Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης  και Συναντήσεις Εργασίας με φορείς. Στις 4 Μαρτίου 2024 εγκρίθηκε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης...
Αριθμός απόφασης 12-2 - Θέμα: Έγκριση της υπ΄αριθμόν 13062/10-4-2024 Απόφασης Δημάρχου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
Αριθμός απόφασης 8-91 - Θέμα: Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας, για την εγγραφή του στο δημοτικό προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων...
Αριθμός απόφασης 8-92 - Θέμα: Γνωμοδότηση για τη δημοπράτηση θέσεων σε τμήματα αιγιαλού και παραλίας, που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 17.12.20

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ,  ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή εργασιών μυοκτονίας, εντομοκτονίας, απολυμάνσεων (μικροβιοκτονίας) και οφιοαπώθησης στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για τα έτη 2020-2021 και χωρίζεται σε: ΟΜΑΔΑ 1 που περιλαμβάνει τα τμήματα Α-Ε και  ΟΜΑΔΑ 2  που περιλαμβάνει το τμήμα ΣΤ. σύμφωνα με την μελέτη.

 Χρονική διάρκεια συμβάσης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των δύο (2) Ομάδων (ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 2)

είτε για κάθε μία από τις Ομάδες(ΟΜΑΔΑ 1 ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 2)  με τα σχετικά τους ΤΜΗΜΑΤΑ,  σύμφωνα με την τεχνική μελέτη της Υπηρεσίας.

CPV: 90923000-3(Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων) & 90921000-9(Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης) & 90922000-6(Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων)

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613 64611   26613-62781.

Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ανέρχεται σε των 38.886,98€  και θα βαρύνει τους κωδικούς

  1. Κ.Α.Ε.15.6279.001 με τίτλο: «Δαπάνες μυοκτονίας στη Δ.Ε. Κερκυραίων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 17.501,64 ευρώ
  2. Κ.Α.Ε.15.6279.008 με τίτλο : «Δαπάνες μυοκτονίας στις Δ.Ε. Φαιάκων-Αχιλλείων-Παρελίων- Παλαιοκαστριτών και Διαποντίων Νήσων», ενδεικτικού προϋπολογισμού, 11.064,95 ευρώ.
  3. Κ.Α.Ε 15.6279.006 με τίτλο «Δαπάνες εντομοκτονίας, απολυμάνσεων και οφιοαπώθησης στις δημοτικές κατασκηνώσεις Βίδο», ενδεικτικού προϋπολογισμού,  529,00 ευρώ.
  4. Κ.Α.Ε. 15.6279.004 με τίτλο «Δαπάνες εντομοκτονίας, απολυμάνσεων και οφιοαπώθησης στα Δημοτικά Κτίρια και λοιπούς χώρους», ενδεικτικού προϋπολογισμού, 1.364,00 ευρώ.
  5. Κ.Α 70.01.6279.001 με τίτλο «Δαπάνες μυοκτονίας, απολύμανσης και εντομοκτονίας χώρων Δημοτ. Σφαγείων (ΔΕ Κερκυραίων), ενδεικτικού προϋπολογισμού, 1.290,69 ευρώ.
  6. Κ.Α.Ε. 15.6279.003 με τίτλο : «Δαπάνες εντομοκτονίας, απολυμάνσεων και οφιοαπώθησης στις παιδικές εξοχές Σταμ. Δεσύλλας (πρ. ΠΙΚΠΑ)»,  ενδεικτικού προϋπολογισμού,  364,32  ευρώ
  7. Κ.Α 15.6279.009 με τίτλο : «Δαπάνες καταπολέμησης εντόμων στα φρεάτια των ομβρίων φρεατίων της Δ.Ε Κερκυραίων». ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.772,38 ευρώ του Δημοτικού Προϋπολογισμού

Εγγύηση συμμετοχήςια την ΟΜΑΔΑ 1 : 517,98 ευρώ για την ΟΜΑΔΑ 2 : 109,23 ευρώ συνολικό ποσό  627,21 ευρώ.       

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί  θα γίνεται τμηματικά, από το Ταμείο του Δήμου

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ: Τετάρτη 16/12/2020, επίσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία  εφημερίδα.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τρίτη 05/01/2021 ώρα 15.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος,.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις 12/01/2021 και ώρα 11.00 π.μ.,

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση που θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών:Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544