Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 13.06.24

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων , ενδιαφέρεται  να αναθέσει την  υπηρεσία με τίτλο:« ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 του άρθρου 107 του ν. 4412/2016 «Ανάθεση συμβάσεων για κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες (άρθρα 74 και 76 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» την παράγραφο 1 του άρθρου 109Α και το άρθρο 118 του ίδιου νόμου και όπως τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Ν. 4782/2021 προϋπολογισμού 43.771,75 ευρώ  (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) .

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί α)οι  υπ’ αριθ.ΑΑΥ: 772/18753-23-05-2024-773/18754-23-05-2024-774/18755-23-05-2024-775/18756-23-05-2024-776/18757-23-05-2024-777/18758-23-05-2024-778/18759-23-05-2024 (ΑΔΑΜ: 24REQ014812759 και ΑΔΑ: 9ΔΨΞ46ΜΓ2Α-ΧΥΓ)απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης .

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ),

Αφού  λάβετε  υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της επισυναπτόμενης μελέτης,παρακαλούμε να καταθέσετε στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣπροσφορά μέχρι      17/06/2024 και ώρα 15:00 μ.μ., με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό ή στα Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).
  2. Άδειας καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους

χώρους από  το αρμόδιο υπουργείο σε ισχύ ( ή να έχει προβεί σε ειδική αναγγελία  έναρξης

ασκήσεως του  επαγγέλματος καταπολεμήσεων εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους

χώρους στο ΥΠΑΑΤ),

  1. Υπεύθυνη δήλωση ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 με βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής της/του νόμιμου εκπροσώπου, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999, εκτός και αν η υπεύθυνη δήλωση έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
  2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
  4. Οικονομική προσφορά
  5. Δικαιολογητικά νόμιμης εκπροσώπησης (σε περίπτωση εταιρείας) .
  6. Υπεύθυνη δήλωση ότι :

α. θα εκτελεί την υπηρεσία σύμφωνα με την μελέτη, τον οικονομικό προϋπολογισμό και  τους  όρους της παρούσης.

β. ο τόπος εγκατάστασης του συνεργείου και του επιστημονικού υπεύθυνου κατά την

διάρκεια της σύμβασης, είναι ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων,

γ. γνωρίζει καλώς και επαρκώς τις περιοχές εφαρμογής της υπηρεσίας των ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

δ.  η ανταπόκριση του συνεργείου στις έκτακτες περιπτώσεις θα είναι εντός 24 ωρών,

ε.  θα ενημερώνει την υπηρεσία με νέο πίνακα προσωπικού σε κάθε τυχόν αντικατάσταση

του απασχολούμενου προσωπικού,

στ. θα εκτελεί τις εργασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με τα σκευάσματα,

τη χρήση των οποίων εγκρίνει το Υπουργείο ΥΠΑΑΤ ,

ζ.ταφαρμακευτικά σκευάσματα (μυοκτόνα/ εντομόκτονα, προνυμφοκτώνα, μικροβιοκτόνακαιοφιοαπωθητικά) που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα έχουν έγκριση  χρήσης και καλύπτουν τις απαιτήσεις της τεχνικής περιγραφής,

η. δεν έχει υποβάλλει ψευδείς δηλώσεις για την προσφερόμενη εργασία.

  1. Ότι άλλο αναγράφετε στο Άρθρο 9. Κριτήρια επιλογής Αναδόχου της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε  να  επικοινωνήσετε  με το τμήμα  Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781e-mail:[email protected].

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544