Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 34-6 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-5 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-3 - Θέμα: Περί Έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου στο οποίο θα στεγαστούν υπηρεσίες της...
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.     ...
Αριθμός απόφασης 34-4 - Θέμα: Περί έγκρισης πληρωμής δαπανών «Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης Ιορδάνη Δασκαλόπουλου».. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 34-4 ΑΔΑ: 9ΟΞ046ΜΓ2Α-59Ο
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» λόγω covid-19

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» λόγω covid-19
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.11.20

Ανακοινώνεται ότι λόγω covid-19 και σύμφωνα με την αρ. 37-5/16-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΣΩΞ46ΜΓ2Α-5Γ8) απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την ανάθεση μελέτης του θέματος επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1) Τροποποίηση του άρθρου 14 της αρ. (5) Διακήρυξης για τον εν εξελίξει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο “Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων” με α/α ΕΣΗΔΗΣ 93561, με
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά δεκαεπτά ημέρες (17).
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

2) Η ανωτέρω τροποποίηση επιφέρει και τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην διακήρυξη:
α) Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών κατά δεκαεννέα ημέρες (19).
Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(άρθρο 14 της διακήρυξης)
β) Η παρ. 2.3 της ανωτέρω διακήρυξης τροποποιείται ως εξής:
« 2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29-11-2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 3-12-2020.»
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρ. πρ. οικ. 37530/2-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007575366 2020-11-03) διακήρυξης και η αρ. 34-8/20-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΟΘ46ΜΓ2Α-ΑΚΔ) απόφαση Ο.Ε.»

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544