Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (24Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ...
Αριθμός απόφασης 23-1 - Θέμα: Περί νομιμοποίησης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση των 73563/2024,...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (15Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ...
Στα χέρια του Δήμου μας περνά η λειτουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αλύπας. Στα χέρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» λόγω covid-19

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών της ανάθεσης εκπόνησης μελέτης με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» λόγω covid-19
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.11.20

Ανακοινώνεται ότι λόγω covid-19 και σύμφωνα με την αρ. 37-5/16-11-2020 (ΑΔΑ:ΨΣΩΞ46ΜΓ2Α-5Γ8) απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για την ανάθεση μελέτης του θέματος επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1) Τροποποίηση του άρθρου 14 της αρ. (5) Διακήρυξης για τον εν εξελίξει ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο “Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων” με α/α ΕΣΗΔΗΣ 93561, με
Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών κατά δεκαεπτά ημέρες (17).
Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 07-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ.

2) Η ανωτέρω τροποποίηση επιφέρει και τις ακόλουθες τροποποιήσεις στην διακήρυξη:
α) Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών κατά δεκαεννέα ημέρες (19).
Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 15-12-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
(άρθρο 14 της διακήρυξης)
β) Η παρ. 2.3 της ανωτέρω διακήρυξης τροποποιείται ως εξής:
« 2.3 Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 29-11-2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους
προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά
με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 3-12-2020.»
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρ. πρ. οικ. 37530/2-11-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007575366 2020-11-03) διακήρυξης και η αρ. 34-8/20-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΧΟΘ46ΜΓ2Α-ΑΚΔ) απόφαση Ο.Ε.»

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544