Δημοφιλή άρθρα
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022. Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, κ.ΑνδρέαςΣκούπουρας και τα στελέχη του...
Αριθμός απόφασης 44-1 - Θέμα: Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 44-1 ΑΔΑ: Ω5Ω446ΜΓ2Α-ΔΧ7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    26-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Η ετοιμότητα ενόψει της χειμερινής περιόδου στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. του Κεντρικού Δήμου. Συνεδρίασε...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση κατασκηνωτών των Παιδικών Εξοχών -Κατασκηνώσεων

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση κατασκηνωτών των Παιδικών Εξοχών -Κατασκηνώσεων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.07.22

ΠΡΟΣ

Κοι.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Νέοι Ορίζοντες

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Εκπαιδευτική – Παραγωγική – Εμπορική Κοινωνική Επιχείρηση – Μονάδα Ψυχικής Υγείας

Δ/νση: Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη Τ.Κ.49100

Τηλ.2661025277

email:[email protected]koispekerk.gr

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο:

«1. «Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση κατασκηνωτών των  Παιδικών Εξοχών -Κατασκηνώσεων ‘ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ’ – Όρμου Γουβιών, έτους 2022» &

  1. «Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση κατασκηνωτών των κατασκηνώσεων στη νησίδα Βίδο, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2022»

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. 25033/04-07-2022 ενδιαφέρεται  να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «1. Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση κατασκηνωτών των  Παιδικών Εξοχών -Κατασκηνώσεων- ‘ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ’ – Όρμου Γουβιών, έτους 2022»  & 2. «Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση κατασκηνωτών των  κατασκηνώσεων στη νησίδα Βίδο, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2022», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού    66.511,80 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρθμ. 23/2022 μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. ΑΑΥ 1014 & 1015 με αρ.πρωτ. 24958/01-07-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010857427 και ΑΔΑ:ΨΨ3Υ46ΜΓ2Α-ΥΙ1) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης .

Αφού  λάβετε  υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της επισυναπτόμενης μελέτης ,παρακαλούμε να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την Πέμπτη   28/07/2022  με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999, εκτός και αν η υπεύθυνη δήλωση έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167).
  2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
  3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου
  4. Οικονομική προσφορά

Καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 της Γενικής και Ειδικής συγγραφής Υποχρεώσεων.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε  να  επικοινωνήσετε  με το τμήμα  Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781 e-mail: promithion@corfu.gov.gr.

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544