Δημοφιλή άρθρα
PARTY ALL NIGHT LONG   AMALIA & THE ARCHITECTS IDRA KAYNE D3LTA NIKKO PATRELAKIS -...
Η ετοιμότητα ενόψει της χειμερινής περιόδου στη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο. του Κεντρικού Δήμου. Συνεδρίασε...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(43Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    23-09-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
Αριθμός απόφασης 42-4 - Θέμα: Περί Έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης για την επιχορήγηση του σωματείου με την επωνυμία: «ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ».. Αριθμός...
Αριθμός απόφασης 42-5 - Θέμα: Περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες για την επείγουσα αντιμετώπιση κατολισθητικών και...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ , για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ , για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.08.22

                   Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ενδιαφέρεται να αναθέσει την

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ , για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)»

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω σύμβασης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 1166-31202/12.08.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ011103648 & ΑΔΑ:6ΨΩΟ46ΜΓ2Α-ΡΒΓ). απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Δημάρχου και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Με την υπ’ αριθ. 36-1/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε: α) η ανάθεση με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για τη δημιουργία ή απόκτηση μοναδικού έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2β, περ. αα, του ν. 4412/16 (Α ́147)

Με την υπ’ αριθ. 35-5/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε:  β) οι όροι της διαπραγμάτευσης και γ) οι τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση.

Παρακαλείσθε να αποστείλετε στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.), μέχρι   26/08/2022 και ώρα 10:00 π.μ.,

με τα εξής δικαιολογητικά:

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά γίνονται δεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.  (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021)

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).

στ. Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα στο οποίο φαίνεται η δραστηριότητα ή δραστηριότητες της επιχείρησης σας. (άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)

ζ. Ότι  αναφέρεται στη 27/2022 Μελέτη

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Η διάρκεια της σύμβασης ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ και εκτείνεται μέχρι το πέρας του έργου «Ανάπτυξη Διεθνούς Εμβέλειας Φεστιβάλ Πόλης Κέρκυρας (Γιορτές Πόλης)» με δυνατότητα παράτασης εφόσον εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης του προγράμματος και για όσο διαρκεί η παράταση αυτή. Με βάση το ισχύον τεχνικό δελτίο του έργου, η διάρκεια του έργου ορίζεται έως 31-12-2023

Προσφορά με προϋπολογισμό δαπάνης που θα υπερβαίνει τον ως άνω συνολικό προϋπολογισμό απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την από 27/2022 Μελέτη

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε  να  επικοινωνήσετε  με το τμήμα  Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781 e-mail: [email protected]gr

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544