Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 13-3/17-4/2024 - Θέμα: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων κ. Στέφανου...
Συνεδριάσεις Τοπικής Ομάδας Διακυβέρνησης  και Συναντήσεις Εργασίας με φορείς. Στις 4 Μαρτίου 2024 εγκρίθηκε η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης...
Αριθμός απόφασης 12-2 - Θέμα: Έγκριση της υπ΄αριθμόν 13062/10-4-2024 Απόφασης Δημάρχου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
Αριθμός απόφασης 8-91 - Θέμα: Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας, για την εγγραφή του στο δημοτικό προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων...
Αριθμός απόφασης 8-92 - Θέμα: Γνωμοδότηση για τη δημοπράτηση θέσεων σε τμήματα αιγιαλού και παραλίας, που επιτρέπεται να παραχωρηθούν για...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Μισθώσεις ακινήτων / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 10.05.21

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοίκησης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας

 & Διαποντίων Νήσων

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Tην με αριθ. πρωτ. 31.785/21-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΚΙ46ΜΓ2Α-ΩΟΓ) απόφαση  Δημάρχου,
  2. Το π.δ. 270/1981 (ΦΕΚ Α΄ 77)
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 194 Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006),
  4. Τις διατάξεις των άρθρων 58 & 72 του Ν.3852/2010.
  5. Τις διατάξεις των άρθρων 203 & 206 του Ν. 4555/2018,
  6. Την υπ’ αριθ. 21-259/29-07-20  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
  7. Την υπ’αριθμ.31-14/05-10-2020 απόφαση της Οικ. Επιτροπής
  8. Την με αριθ.2-9/22-01-2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
  9. Την με αριθ. 2-13/29-01-21 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
  10. Το γεγονός ότι η πρώτη δημοπρασία ήταν άγονη, λόγω μη προσέλευσης ενδιαφερόμενου μειοδότη,

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ:

Τη διενέργεια επαναληπτικής φανερής, προφορικής, μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Δ.Ε. Φαιάκων με τους κάτωθι όρους:

Περιγραφή, χαρακτηριστικά και θέση του ακινήτου:

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,  ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο  που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση των γραφείων των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών της  Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων.

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δ.Ε Φαιάκων σε κεντρικό σημείο επί της Παραλιακής Επαρχιακής Οδού «Ύψος – Πυργί», να  έχει ελάχιστο εμβαδό από 190τ.μ. έως 200τ.μ  και να είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Επίσης το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο προς χρήση, να είναι εύκολα προσβάσιμο από το οδικό δίκτυο, να υπάρχει χώρος για στάθμευση οχημάτων, να βρίσκεται κοντά στο ΚΕΠ για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, να έχει χώρο υποδοχής στην είσοδο που θα εξυπηρετεί και τα ΑΜΕΑ, να υπάρχει πρόσβαση των ΑΜΕΑ σε τουαλέτα σε κοντινή απόσταση, έξοδο κινδύνου και πλήρη εγκατάσταση ηλεκτρισμού με τριφασική παροχή και δικό του μετρητή ΔΕΗ.

Το προσφερόμενο ακίνητο, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και την προβλεπόμενη με την παρούσα διακήρυξη χρήση αυτού από τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντιων Νήσων για την στέγαση των Υπηρεσιών της  Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων, θα πρέπει:

Να έχει τις κατά νόμο απαιτούμενες προδιαγραφές του άρθρου 25 παρ.14 του Ν.4178/13 όπως αυτό ισχύει περί κύριας χρήσης χώρου, των υγειονομικών διατάξεων περί ηχορύπανσης και της λοιπής κείμενης νομοθεσίας που διέπει την εν λόγω χρήση.

Να έχει τις προβλεπόμενες από τους κανονισμούς προδιαγραφές για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Να πληροί τις προδιαγραφές του κανονισμού εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕΕ) και λοιπών προβλεπομένων στον HD384 κανονισμό.

Να πληροί τις προϋποθέσεις παθητικής πυροπροστασίας για χώρους γραφείων με απαραίτητη προϋπόθεση την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής πυροπροστασίας μετά την μίσθωση .

Να πληρούνται οι προδιαγραφές στατικής επάρκειας σύμφωνα με την νομοθεσία.

Να μην υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές και να έχει οικοδομική άδεια ή άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον    Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού-αερισμού, παθητικής  πυροπροστασίας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Να διαθέτει κεντρική θέρμανση ή δυνατότητα εγκατάστασης κλιματιστικών ή συστήματος θέρμανσης.

Επίσης να διαθέτει ηλεκτρολογική εγκατάσταση επαρκή για την τοποθέτηση σε όλους τους χώρους φωτιστικών σωμάτων, κλιματιστικών μονάδων, παροχή για πρίζες, τηλεφωνική γραμμή INTERNET και ηλεκτρολογικό πίνακα με ρελέ ασφαλείας.

Να διαθέτει σε κοντινή απόσταση δίκτυο INTERNET για την καλύτερη λειτουργία των Η/Υ και την επικοινωνία των Υπηρεσιών, καθώς να υπάρχει και δικτύωση INTERNET εντός του κτηρίου

Δικαίωμα συμμετοχής στην Επαναληπτική  Δημοπρασία.

Στη διαδικασία της επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μπορούν να λάβουν μέρος Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητα τους ακίνητα ή είναι νομείς ακινήτων, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.

Διαδικασία Συμμετοχής.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσέλθουν οι ίδιοι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός τους στο Δημοτικό Κατάστημα Φαιάκων ( Ύψος –  Κέρκυρα Τ.Κ. 49083) και να προσκομίσουν τις προσφορές τους μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της διακήρυξης για εκδήλωση ενδιαφέροντος ήτοι έως την …26/05/2021 ημέρα  Τετάρτη…..

Διάρκεια της μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι  δέκα (10) έτη και θα αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού, με δυνατότητα παράτασης.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες για την επαναληπτική δημοπρασία παρέχονται από τη Δ.Ε. Φαιάκων (Γραφείο Οικονομικών  Θεμάτων) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 8.30 π.μ. – 2.00 μ.μ. Τηλέφωνο 2661362539-546 ταχ. δ/νση Ύψος  ΤΚ 49083 ΚΕΡΚΥΡΑ

Αντίγραφο της διακήρυξης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και  χορηγείται ή αποστέλλεται ατελώς στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της δημοπρασίας.

Δημοσίευση  Επαναληπτικής Διακήρυξης.

Η επαναληπτική διακήρυξη θα δημοσιευθεί με μέριμνα της Δημάρχου πριν από την έναρξη της διαδικασίας της Α’ (πρώτης) φάσης, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και των γραφείων της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων και με ανάρτηση στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου  https://www.corfu.gr  και σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και μία εβδομαδιαία.

 

O ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544