Δημοφιλή άρθρα
3Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 3η Συνεδρίαση του...
Ντελάλης: Έναρξη Κερκυραϊκής Αποκριάς.
Κερκυραϊκή Αποκριά 2024: Πρόγραμμα εκδηλώσεων. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων,  σας προσκαλεί  στην έναρξη των...
Αριθμός απόφασης 4-10 - Θέμα: Περί Έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού που αφορά την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ».....
Αριθμός απόφασης 2-15 - Θέμα: Περί έγκρισης Πρακτικού Επιτροπής παρακολούθησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ μίσθωσης ακινήτων για το Γυμνασίου Φαιάκων και το Εργαστηρίο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κέρκυρας

Αρχική / Επικαιρότητα / Δημοπρασίες Μίσθωσης-Εκμίσθωσης / Μισθώσεις ακινήτων / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ μίσθωσης ακινήτων για το Γυμνασίου Φαιάκων και το Εργαστηρίο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κέρκυρας
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.08.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Kέρκυρα, 18.08.2022
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ.Πρωτ: 31602
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση και λειτουργία του Γυμνασίου Φαιάκων και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κέρκυρας

Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
Διακηρύσσει ότι:

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησην ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/τ.Α΄/30.03.1981)
2. Τις διατάξεις του Ν. 3130/2003 «Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 76/τ.Α’/28.03.2003)
3. Τους όρους της αριθμ. πρωτ.: 11439/11.04.2022 Αρχικής Διακήρυξης Μειοδοτικής Φανερής και Προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων στα οποία θα στεγαστούν το Γυμνάσιο Φαιάκων και το Ειδικό Εργαστήρι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ν. Κέρκυρας,
4. Την τήρηση των όρων δημοσιότητας της Δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3548/2007
5. Την υπ. αριθμ. 33-05.08.2022(ΑΔΑ:Ω8ΡΩ46ΜΓ2Α-9Ψ5) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, περί κήρυξης της Μειοδοτικής Δημοπρασίας για τη στέγαση του Γυμνασίου Φαιάκων και του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κέρκυρας, ως άγονης και λήψη απόφασης για επανάληψη της δημοπρασίας με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στη σχετική διακήρυξη.
Διακηρύσσει
Επαναληπτική, μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων στα οποία θα στεγαστούν :
1. Το Γυμνάσιο Φαιάκων &
2. Το Ειδικό Εργαστήρι Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ν. Κέρκυρας,
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι μια (21) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και συγκεκριμένα από την 23 Αυγούστου 2022 μέχρι την 12 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης εικοσαήμερης προθεσμίας, οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσμη, εκτός αν πρόκειται για προσφορές που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς, εντός της εικοσαήμερης προθεσμίας (γεγονός που πρέπει να αποδεικνύεται με απόδειξη για την ημερομηνία κατάθεσης σε ταχυδρομείο).
Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται εντός των χωροταξικών ορίων της σχολικής περιφέρειας των σχολικών μονάδων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας, ως ακολούθως :
1. Γυμνάσιο Φαιάκων: Εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Φαιάκων.
2. Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κέρκυρας: Εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών του Γυμνασίου Φαιάκων και του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ν. Κέρκυρας και θα πρέπει να είναι διαρρυθμισμένο ανάλογα, ή με δυνατότητα διαρρύθμισης από τον προσφέροντα εκμισθωτή, σε αίθουσες διδασκαλίας και με τους βοηθητικούς χώρους που προβλέπονται για τη στέγαση και λειτουργία της εν λόγω σχολικής μονάδας. Ως ελάχιστες προδιαγραφές των χώρων των σχολικών μονάδων που απαιτούνται για μίσθωση, σύμφωνα με τα στοιχεία του μαθητικού δυναμικού που διαθέτει και βεβαιώνει η Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κέρκυρας και ορίζονται στο κτιριολογικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην 11439/11.04.2022 Αρχική Διακήρυξη Μειοδοτικής Φανερής και Προφορικής δημοπρασίας, είναι:

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο θα πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας όπως: επαρκούς φωτισμού, θερμάνσεως, κανόνων υγιεινής, πυρασφάλειας, ασφάλειας, αερισμού, πρόσβασης ατόμων με ειδικές ανάγκες κ.λπ., σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
Το ακίνητο πρέπει, κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης – εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του προσφέροντα και να είναι ελεύθερο παντός νομικού βάρους ή πραγματικού ελαττώματος, που να εμποδίζει τη χρήση του.
Η χρήση του προς μίσθωση χώρου, ως χώρου εκπαιδευτηρίου, πρέπει να επιτρέπεται από την οικοδομική άδεια αυτού ή να επιτρέπεται και να είναι δυνατή η αλλαγή χρήσης του χώρου σε χώρο εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.
Tο μίσθιο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας (σχετικά 7,8 & 9 της διακήρυξης).
Κατά τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης ή αγοράς κτιρίου από δημόσιους φορείς, απαιτείται το κτίριο να ανήκει τουλάχιστον στην ενεργειακή κατηγορία Γ’, όπως καθορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων & από τον Ν.4342/15.
Το ακίνητο θα πρέπει να διαθέτει αύλειο χώρο, να είναι περιφραγμένος και να διαθέτει ομαλή κλίση και ορθή διαμόρφωση ρύσεων απορροής υδάτων. Η ύπαρξη στεγασμένου υποστέγου θεωρείται πλεονέκτημα, καθώς θα επιτρέπει τα παιχνίδια με όλες τις καιρικές συνθήκες. Επίσης, να υπάρχει δυνατότητα μιας εισόδου στον αύλειο χώρο, με απαραίτητη τη δυνατότητα πρόσβασης αυτοκινήτου μέχρι το κτήριο.
Όλοι οι χώροι του ακινήτου θα πρέπει να συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους.
Να διαθέτει επαρκή εγκατάσταση αποχέτευσης, επαρκή παροχή ύδρευσης, επαρκή παροχή ηλεκτρισμού και δυνατότητα εγκατάστασης κλιματιστικού ανά αυτοτελή χώρο, επαρκή παροχή δικτύου δεδομένων και τηλεφώνου.
Τα δομικά υλικά κατασκευής του κτηρίου να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία δομικά στοιχεία, όπως αμίαντο.
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη. Σιωπηρή αναμίσθωση δεν επιτρέπεται. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα χρήσης του ακινήτου και πέρα από το χρόνο λήξης της μίσθωσης και θεωρείται ως σιωπηρή παράταση. Για τη χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό της τελευταίας μίσθωσης, το οποίο αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής, κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, κ.λπ., για ένα ή και περισσότερα ακίνητα.
Η επαναληπτική δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, με τιμή εκκίνησης η οποία καθορίζεται από την Εκτιμητική Επιτροπή και διεξάγεται σε δύο φάσεις, ως εξής:
Α. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α φάση)
Β. Δικαιολογητικά Δημοπρασίας (Β Φάση), στα οποία εμπεριέχεται και εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα «Μαράσλειο Μέγαρο», Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α Κέρκυρα – Τ.Κ.49100, ενώπιoν της Επιτροπής Δημοπρασιών μίσθωσης- εκμίσθωσης- αγοράς και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων για το έτος 2022.
Οι προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, στο κτήριο του Παλαιού Δημαρχείου (Πλατεία Μιχ. Θεοτόκη).
Η επαναληπτική δημοπρασία αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιεύεται, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενέργειας της δημοπρασίας.
Μετά την έκδοση κατακυρωτικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή και την ολοκλήρωση του ελέγχου νομιμότητας της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ο εκμισθωτής καλείται εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της κατακυρώσεως να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης.
Η περιληπτική διακήρυξη θα δημοσιοποιηθεί τουλάχιστον είκοσι (20) μέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας. Θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα (www.corfu.gr). Περίληψη της διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας θα δημοσιευθεί σε τρεις (3) τοπικές εφημερίδες: σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και σε μία εβδομαδιαία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3548/2007.
Πληροφορίες για την επαναληπτική δημοπρασία θα παρέχονται από το Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού & Αθλητισμού, από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 09:30 έως 14:30, ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη (Παλαιό Δημαρχείο), τηλέφωνο 26610-34940 & 43443 καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr.
Αντίγραφο της διακήρυξης επαναληπτικής δημοπρασίας χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους, ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, μέχρι και την προηγούμενη της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή των προσφορών εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η Δήμαρχος

Μερόπη- Σπυριδούλα Υδραίου

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544