Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 25-3 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...
Αριθμός απόφασης 25-16 - Θέμα: Έγκρισης διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-16 ΑΔΑ: 9ΦΚΜ46ΜΓ2Α-ΓΩ2
Αριθμός απόφασης 25-15 - Θέμα: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης στην Αμμόχωστο α) του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ....
Αριθμός απόφασης 25-12 - Θέμα: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για την άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων κατά της ετερόρρυθμης...
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την: «Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προς τελική διάθεση».

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την: «Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προς τελική διάθεση».
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.09.23

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προκηρύσσειΗλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και μεταφορά σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προς τελική διάθεση».

Τα αντικείμενα της Υπηρεσίας είναι: α) Λειτουργία και τεχνική υποστήριξη σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων και β) η μεταφορά Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προς τελική διάθεση.

Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

Η χρονική διάρκεια των υπηρεσιών ορίζεται σε ένα  (1) έτος, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μεταφερθούν 42.000 τόνοι αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) από τον ΣΜΑ τουΔήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας του Σταθμού και της μεταφοράς αποβλήτων, κατ’ ενάσκηση του ρητώς προβλεπόμενου δικαιώματος προαίρεσης, για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που περιγράφονται στην διακήρυξη και την τεχνική έκθεση που τη συνοδεύει, με προϋπολογισμό δαπάνης 3.664.609,20 € (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και με δικαίωμα προαίρεσης συνολικά 7.392.218,40 € (περιλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.)

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης: http:// www.promitheus.gov.gr / και  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147). σε ηλεκτρονικό φάκελο.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ημέρα  Τρίτη 10/10/2023 και ώρα 14:30 μ.μ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής ποσού 59.106,60 € που ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ διάρκειας ισχύος τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών προσμετρούμενους από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», την Παρασκευή 13/10/2023 και ώρα 11:30 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά),συνεταιρισμοί και ενώσεις, κοινοπραξίες, που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης. Στο σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr και στον ιστότοπο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσωνwww.corfu.gr

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στο τηλ. 26613 64610  Αρμόδιος Υπάλληλος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544