Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (24Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             ...
Αριθμός απόφασης 23-1 - Θέμα: Περί νομιμοποίησης δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά την εκδίκαση των 73563/2024,...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ (15Η) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ -ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ. ...
Στα χέρια του Δήμου μας περνά η λειτουργία του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Αλύπας. Στα χέρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
23H ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κέρκυρα, 20 Ιουνίου 2024 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΔΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 08.08.23

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΙ  ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                         ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                           

——————————————————–

Πληροφορίες    :  Γεώργιος Προβατάς

Ταχ. Δ/νση         :  Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη

Ταχ. Κώδικα      :  49132 Κέρκυρα

Τηλέφωνο          :  26610 28512

 Ηλεκτρ. Ταχ.     :  [email protected]                  

                                                                                                                               

  Κέρκυρα   7  Αυγούστου  2023

                   Αρ.Πρωτ.:   29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης  κυλικείου του   Δημοτικού Σχολείου Κυνοπιαστών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, για  την  εκμετάλλευση και λειτουργία του.

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

     

Έχοντας  υπόψη:

 

  • Την  ΚΥΑ 45243/ΓΔ4  04.2023 (ΦΕΚ 2607/21.04.2023 τ. Β’)

«Τροποποίηση της αρ. 64321/Δ4/16-5-2008 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Λειτουργία κυλικείων δημοσίων σχολείων».

2)  Την Υπουργική Απόφαση Υ1γ/Γ.Π./οικ.81025/29-­3-2013 (ΦΕΚ 2135/Β) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών(σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιες Εκπαίδευσης», όπως αυτή ισχύει.

3)    Την  αριθμ. 5-9/15-5-2023 απόφαση  της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας, περί διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Κυνοπιαστών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  για τη λειτουργία και εκμετάλλευση.

4)   Την με 190/18-07-2023  απόφαση του Προέδρου Σχολικής Επιτροπής, περί συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Κυνοπιαστών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,  

 

εγκρίνει τους όρους του ανοικτού πλειοδοτικού  διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  Δημοτικού Σχολείου Κυνοπιαστών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,  για  την λειτουργία και  εκμετάλλευση αυτού ως εξής:

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

Η ανάθεση από  το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικήs  Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης    Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  για τη λειτουργία και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου θα γίνει κατόπιν του διαγωνισμού  σε συνάρτηση με :

α) την τιμή της προσφοράς,

β) την προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ)την πολυτεκνική ιδιότητα του ίδιου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια.

δ) τη μονογονεϊκή ιδιότητα,

ε) την πιστοποίηση του ΕΦΕΤ, την πιστοποίηση είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων(ΕΣΥΔ).

 

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε γίνεται ως εξής:

 

  1. Όση είναι η προσφορά τόσα θα είναι και τα μόρια, δηλαδή, για κάθε μονάδα (ευρώ) προσφοράς υπολογίζετε ένα(1) μόριο.
  2. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου  υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννέα (09).

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια  ως ακολούθως:

– Πολύτεκνος Υποψήφιος εκμεταλλευτής /τρια κυλικείου :πέντε (05) μόρια.

– Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια.

  1. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια.
  2. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος μισθωτής/τρια κυλικείου:

επιπλέον ένα (01) μόριο.

  1. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (15) μόρια.

 

ΑΡΘΡΟ 2

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων τους   διαπιστώνεται από την Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 3

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό :

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β)Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1,2,3 και 4),5,7,8 και 9 του Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ. Α΄/ 9-2-07.

δ)Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού  Σχολείου. Σχολείου. Κατ’ εξαίρεση, γίνονται δεκτοί στον διαγωνισμό ανάδοχοι εκμετάλλευσης κυλικείου Δημοσίου ή Ιδιωτικού Σχολείου στην ακόλουθη περίπτωση: «εφόσον εκμεταλλεύονται σχολικό κυλικείο, η σύμβαση μίσθωσης του οποίου λήγει πριν από την αναμενόμενη κατά την παρ. 4 έναρξη ισχύος της σύμβασης του εν λόγω διαγωνισμού».

 

ΑΡΘΡΟ 4

Οι συμβάσεις ισχύουν για εννέα (09) χρόνια, αρχίζουν την 1η Ιουλίου και λήγουν την 30η Ιουνίου του ενάτου έτους, χωρίς καμία περαιτέρω παράταση. Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου μετά τη συμπλήρωση των εννέα ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου έχει την υποχρέωση να αναλάβει υπηρεσία εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη του διδακτικού έτους και στην περίπτωση έκτακτου διαγωνισμού εντός είκοσι (20) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε διαφορετική περίπτωση, λύεται η συνεργασία και η Σχολική Επιτροπή καταγγέλλει τη σύμβαση.

 

ΑΡΘΡΟ 5

Περίληψη της προκήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (κατά τον ν. 4727/2020 (Α’ 184), στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Σχολείου Κυνοπιαστών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σε εμφανές σημείο μπροστά στην  είσοδο του Σχολείου, θα δημοσιευτεί σε δύο τοπικές εφημερίδες καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ 6

Τα  δικαιολογητικά συμμετοχής του κάθε ενδιαφερόμενου/ης στο διαγωνισμό είναι:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του/ης στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή/τρια, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά, κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο/η. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικά φορολογικής,  ασφαλιστικής και δημοτικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 500 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους/ες υποψήφιους/ες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου/ας, στον/ην οποίο/α κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος/α πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 30% του ετήσιου μισθώματος, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

Το ποσό αυτό, ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται, ότι δεν είναι ανάδοχος  εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου είτε ότι εμπίπτουν στην εξαίρεση του αρθρ.3 παρ.δ).

ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,

ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ, ΕΟΠΠΕΠ ή άλλων εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ).

 

Οι λοιποί συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών συμμετοχής από την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού, κατόπιν εγγράφου αιτήματός τους.

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, της υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 και του αποσπάσματος ποινικού μητρώου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

 

ΑΡΘΡΟ  7

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε μέσω της   Διευθύντριας του    Δημοτικού Σχολείου Κυνοπιαστών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο Πρωτόκολλο   της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης    Δήμου Κεντρικής   Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων είτε στο γραφείο της Γραμματείας της Σχολικής Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης    Δήμου Κεντρικής   Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση: πλατ. Μιχαήλ Θεοτόκη-Παλ. Δημαρχείο), – η οποία    θα τα υποβάλλει  στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού-, από την Τρίτη 08 Αυγούστου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου  2023 και ώρα 11:00 π.μ., κατά τις ημέρες και ώρες  λειτουργίας των Σχολείων ή  απευθείας στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής.

– Σε περίπτωση που το σχολείο παραμείνει κλειστό για λόγους ανωτέρας βίας, ή συνέλευσης των εκπαιδευτικών, κλπ, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων κατά τον αντίστοιχο αριθμό ημερών.

– Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού δύναται κατά την κρίση της να τάσσει εύλογη προθεσμία για την προσκόμιση τυχόν δικαιολογητικών που λείπουν και είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, πλην της χρηματικής εγγύησης ή της εγγυητικής επιστολής, τα οποία κατατίθενται μαζί με την προσφορά.

-Περίληψη  της προκήρυξης  αυτής,  θα δημοσιευτεί σε  δύο τοπικές εφημερίδες,  καθώς και στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Κέρκυρας  www.corfu.gr .

 

ΑΡΘΡΟ 8

-Η προθεσμία  μεταξύ της δημοσίευσης της προκήρυξης και της ημέρας του διαγωνισμού δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα ημερών. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού προκηρύσσεται επαναληπτικός διαγωνισμός και σε περίπτωση αποτυχίας και του επαναληπτικού διαγωνισμού, γίνεται απευθείας ανάθεση του κυλικείου σε πρόσωπο  που διαθέτει τις νόμιμες προϋποθέσεις, αφού υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την απόφαση αυτή.

-Σε περίπτωση μη ύπαρξης ενδιαφερομένων για απευθείας ανάθεση, μπορεί να γίνει απευθείας ανάθεση σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος, πάσης φύσεως βοηθητικού προσωπικού που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Οι όροι   της   απευθείας   ανάθεσης   δεν   μπορεί   να  είναι   δυσμενέστεροι  των προβλεπομένων όρων της προκήρυξης. Το ποσό της ανάθεσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το  ελάχιστο όριο εκκίνησης που καθορίζεται στο άρθρο 9 της παρούσης απόφασης. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης ή αποχώρησης από το σχολείο του ατόμου του σχολικού περιβάλλοντος ,για οποιοδήποτε λόγο, που έχει αναλάβει τη λειτουργία και εκμετάλλευση του κυλικείου,  εξακολουθεί να έχει την εκμετάλλευση του κυλικείου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της υπογραφείσας . Στον καθαριστή/τρια που έχει αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται υποχρεωτικά πριν ή μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου. Για τα λοιπά πρόσωπα η ενασχόλησή τους με τη λειτουργία του κυλικείου δεν πρέπει να εμποδίζει την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων τους.

 

ΑΡΘΡΟ 9

   Το ελάχιστο ποσό προσφοράς από τους ενδιαφερομένους/ες ορίζεται στα 4 ευρώ ανά μαθητή/τρια ετησίως (189 εργάσιμες ημέρες) και θα αποτελεί ποσό εκκίνησης κατά τη διαδικασία του πλειοδοτικού  διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 10

Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο ΔΣ Κυνοπιαστών (σχολ. έτος 2023-2024) είναι 180 μαθητές.

   Δεν παρέχονται σχολικά γεύματα ή ποτά, στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος ή δράσης.

 

ΑΡΘΡΟ 11

Ο/η προσφέρων/ουσα θεωρείται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλες τις διατάξεις και  τους όρους της  παρούσας προκήρυξης και τις διατάξεις της παρούσης απόφασης.

 

ΑΡΘΡΟ 12

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ,ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Όσοι παρίστανται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.

Η Επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται  και  παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους/ες, ως εκπρόθεσμες. Αντιπροσφορές  δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

ΑΡΘΡΟ 13

Ένσταση κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διενέργειάς του. Η Επιτροπή υποβάλλει εντός τριών (3) ημερών την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στη Σχολική Επιτροπή που είναι αρμόδια για την κατακύρωση του διαγωνισμού, προκειμένου να αποφανθεί τελικά για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους δεν γίνονται δεκτές.

Της ένστασης κατά της συμμετοχής κάποιου στον διαγωνισμό, λαμβάνει γνώση υποχρεωτικά με τη φροντίδα της Επιτροπής αυτός, κατά του οποίου στρέφεται, ο οποίος έχει δικαίωμα να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του ενώπιον της Σχολικής Επιτροπής εντός δύο (2) ημερών από τη γνωστοποίηση.

 

ΑΡΘΡΟ 14

Στην περίπτωση, που οι πρώτοι στον αριθμό μορίων είναι δύο ή περισσότεροι η Επιτροπή τους ζητάει να προσκομίσουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα νέα έγγραφη προσφορά. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται κάθε επόμενη εργάσιμη ημέρα μέχρι να υπάρξει πλειοδότης/ρια  με τον υψηλότερο αριθμό μορίων.

 

ΑΡΘΡΟ 15

Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνισμού είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της   Σχολικήs  Επιτροπήs   Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης    Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό  εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

 

ΑΡΘΡΟ 16

Mετά την κατακύρωση του διαγωνισμού από τη Σχολική Επιτροπή,  ο/η πλειοδότης/ρια καλείται εγγράφως να προσέλθει με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης -το 30% του ετήσιου μισθώματος – και την απόδειξη εξόφλησης της δημοσίευσης στις δύο τοπικές εφημερίδες, προκειμένου να υπογράψει τη σύμβαση.

Σε περίπτωση μη προσέλευσής του, εντός του οριζόμενου χρόνου , η εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής και ο διαγωνισμός θεωρείται ,ότι απέτυχε.

 

ΑΡΘΡΟ  17

–  Ο/η εκμεταλλευτής/τρια του κυλικείου σε περίπτωση που δεν διαθέτει  βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων του Ε.Φ.Ε.Τ υποχρεούται να το παρακολουθήσει προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση στη Σχολική Επιτροπή μετά την υπογραφή της συμβάσεως εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

– Ο/η εκμεταλλευτής/τρια του κυλικείου      πρέπει να τηρεί αυστηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την με αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π./οικ.93828 (ΦΕΚ 1183/31-08-2006, τ. Β΄) Απόφαση του αρμόδιου/ας Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

– Η παρουσία του εκμεταλλευτή/ριας στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας. Το πρόσωπο το οποίο θα συνεπικουρεί πρέπει απαραιτήτως να πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 (παρ. 1, 2, 3 και 4), 7, 8 και 9 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ: 26Α/9-2-2007), “Κύρωση του Κώδικα κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”.

– Το κυλικείο θα λειτουργεί όλες τις ώρες κατά τις οποίες το σχολείο είναι ανοικτό.

– Ο/η μισθωτής/τρια υποχρεούται  να τηρεί ταμειακή μηχανή ,

– Ο/η μισθωτής/τρια επιβαρύνεται με το κόστος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος                                                 από τη λειτουργία  του κυλικείου  και είναι υπεύθυνος/η για την καθαριότητα   του κυλικείου καθώς και του περιβάλλοντα χώρου αυτού.

-Το χαρτόσημο μισθωμάτων βαρύνει τον μισθωτή.

– Η σύνδεση του κυλικείου με το διαδίκτυο -αν κρίνεται απαραίτητη- είναι υποχρέωση

του μισθωτή.

 

ΑΡΘΡΟ 18

Ο/Η μισθωτής-τρια για τη λειτουργία και εκμετάλλευση του σχολικού κυλικείου καταβάλλει στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης    Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  και στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα του/της υποδειχθεί, το ποσόν της κάθε δόσης, προσκομίζοντας άμεσα  στο Γραφείο της Σχολικής Επιτροπής, τη βεβαίωση του Διευθυντή/τριας του Σχολείου, περί του αριθμού των μαθητών κάθε φορά και αντίγραφο δελτίου κατάθεσης του εκάστοτε ποσού.

Οι δόσεις του μισθώματος ορίζονται σε τρεις ετησίως, την πρώτη την 30η Νοεμβρίου, τη δεύτερη την 28η Φεβρουαρίου και την τρίτη την 31η Μαίου.

 

ΑΡΘΡΟ 19

Το ύψος των δόσεων  διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τύπο:     υ=1/189ΧαΧβΧγ, όπου υ= το ύψος των δόσεων, 189 οι εργάσιμες ημέρες του έτους, α= η προσφορά, β= ο αριθμός των φοιτώντων  μαθητών στις ημερομηνίες που καταβάλλονται οι δόσεις, γ= οι εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου με αντίστοιχη φοίτηση μαθητών για την περίοδο που καλύπτει η δόση. Δεν περιλαμβάνονται στις εργάσιμες ημέρες λειτουργίας του σχολείου, οι ημέρες κατά τις οποίες ο αριθμός των παρόντων στο σχολείο μαθητών είναι κατώτερος από το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των φοιτώντων στο σχολείο μαθητών.

Ο αριθμός των φοιτώντων μαθητών (β) και οι εργάσιμες ημέρες για την περίοδο που καλύπτει η δόση (γ) βεβαιώνονται κάθε φορά από το/τη  Διευθυντή/ντρια του σχολείου.

Το ποσό της κάθε δόσης όπως υπολογίζεται με τον παραπάνω τύπο, καταβάλλεται  προσαυξημένο κατά 3,6% που αντιστοιχεί στις κρατήσεις  για χαρτόσημο και ΟΓΑ (3% και 0,6% αντίστοιχα).

 

ΑΡΘΡΟ  20

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας  του Διαγωνισμού, στην αίθουσα συνεδριάσεων των Σχολικών Επιτροπών  στο Παλαιό Δημαρχείο, πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη,  στις  08 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή  έτους 2023 και ώρα 12.00 μεσ/νή.

 

ΑΡΘΡΟ 21

Όλοι οι όροι της παρούσας θα περιλαμβάνονται στη σχετική   σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί  από τον Πρόεδρο της Σχολικής  Επιτροπής και από τον/την  πλειοδότη/τρια  του αποτελέσματος της κατακύρωσης του διαγωνισμού, που  υποχρεούται στην άψογη συνεργασία και συμμόρφωση με τις οδηγίες της/του Διευθύντριας/ντή του Σχολείου και της Επιτροπής Ελέγχου λειτουργίας του Κυλικείου. O ανάδοχος πλειοδότης/τρια  προσκομίζει  την απόδειξη πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης πριν ,ή κατά την   υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση άγονου διαγωνισμού τα έξοδα επιβαρύνουν τη Σχολική Μονάδα.

 

ΑΡΘΡΟ  22

Η Σχολική  Επιτροπή κατά το χρόνο της προκήρυξης, υποχρεούται να έχει εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις καταλληλότητας του χώρου του κυλικείου, προκειμένου να εκδοθεί η απαραίτητη άδεια λειτουργίας από το Δήμο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ 23

  Η σύμβαση καταγγέλλεται από τη Σχολική Επιτροπή για τους εξής λόγους:

 

α) Για παράβαση των όρων της υπογραφείσας μισθωτικής σύμβασης

β) Μετά την πιστοποίηση της  Επιτροπή Ελέγχου και   εισήγηση της ι στη Σχολική Επιτροπή για την καταγγελία της σύμβασης, για ουσιώδη λόγο , που οφείλεται στον υπεύθυνο ανάδοχο του κυλικείου. Η Σχολική Επιτροπή κρίνει εάν συντρέχει ή όχι λόγος καταγγελίας της σύμβασης και αποφασίζει αναλόγως, μετά από ακρόαση της Επιτροπής Ελέγχου του Κυλικείου και του μισθωτή/τριας.

γ) Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής των μισθωμάτων ,σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων  17 και 18 της παρούσας , το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής, μετά την ακρόαση του/της μισθωτή/τριας,  υποδεικνύει την υποχρέωση του/της μισθωτή/τριας στην τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συναφθείσα μίσθωση  και σε συνέχιση της μη συμμόρφωσής του για την καταβολή των μισθωμάτων , σύμφωνα  και με τα προβλεπόμενα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων, αποφασίζει την καταγγελία της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ  24

Στην περίπτωση πρόωρης λύσης της σύμβασης διενεργείται νέος διαγωνισμός και η νέα σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου , μετά τη συμπλήρωση των  εννέα (09) ετών. Το μίσθωμα στον πρώτο χρόνο της σύμβασης αυτής θα είναι μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί αναλογικά στο σύνολο των ημερών (εργάσιμων) του χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε από 1ης Ιουλίου, μέχρι την υπογραφή της νέας σύμβασης.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25

Όλοι  οι παραπάνω όροι,  υποχρεωτικά θα περιλαμβάνονται στη σχετική σύμβαση  και θεωρούνται και είναι ουσιώδεις, η δε παράβαση και ενός μόνο εξ αυτών θα έχει ως  συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 26

Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει κατά τη διάρκεια της σύμβασης,  μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης   και δεν προβλέπεται από την παρούσα προκήρυξη, επιλύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας.

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

Δήμου Κεντρικής   Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

 

 

Σπυρίδων Σουρτζίνος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544