Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόσληψης προσωπικού μιας θέσης (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα σχολικό έτος 2019- 2020 με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας( 7ο Δημ.Σχ.)

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Προσλήψεων / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ πρόσληψης προσωπικού μιας θέσης (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα σχολικό έτος 2019- 2020 με αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας( 7ο Δημ.Σχ.)
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.03.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κέρκυρα,  4-3-2020

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       Αρ.Πρωτ: 28

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ενιαία Σχολική Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Δήμου Κέρκυρας

Δ/νση:Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη

Τηλ. 26610-43443

Mail [email protected]

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

 

1)Του άρθρου 94 παρ 4 του Ν.3852/2010,με το οποίο προστέθηκαν στο άρθρο 75 παρ 1 του Ν.3463/2006 στον τομέα στ οι αρμοδιότητες του άρθρου 17.

2)Του άρθρου 103 «Σύσταση-συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου» του Ν.3852/2010.

3)Της με αριθμ 8440/2011 (ΦΕΚ Β 318/25-2-2011) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων».

4)Του ΦΕΚ 1155/7-6-2011 περί συγχώνευσης των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας.

5)Του άρθρου 113 του Ν.1892/1990.

6)Του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α 47/11-5-2015).

7)Της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 102/26-8-2015).

8)Του άρθρου 51 «Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΔΑ» της παρ 2 του Ν.4407/2016 .

9)Την με αριθμ Κ1/138816/1-9-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β 2759/01-9-2016) «Ορισμός του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης ως συμβαλλόμενο μέρος για τη χρηματοδότηση των κατά τόπους Σχολικών Επιτροπών».

10)Το με αριθμ 604/282/27535 έγγραφο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. «Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2019-2020)

11)Την ανάγκη του καθαρισμού  του  Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ( 7ο Δημ.Σχ.)  για την εύρυθμη λειτουργία του εκπαιδευτικού έργου.

12)Την με αριθμ 37602/20-8-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οποία το προσωπικό της Υπηρεσίας αυτής δεν πλεονάζει, ώστε ο καθαρισμός των σχολικών μονάδων να παραχθεί από υπαλλήλους του Δήμου.

13) Την με αριθμ.4-4/3-3-2020  Απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας.

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μίας  θέσης  (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το υπόλοιπο του σχολικού  έτους  2019- 2020  με αντικείμενο τον καθαρισμό τού χώρου τού παρακάτω σχολείου

 

1)       Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ( 7ο Δημ.Σχ.) , μία (1) θέση

 

 

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, του προαυλίου καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Η διαδικασία ορίζεται ως εξής:

– Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε κάθε σχολείο που αφορά, στο γραφείο Δ/νσης και στην εξωτερική πόρτα, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας.

– Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Παρασκευή  13-3-2020 και ώρα 13:00 μ.μ..

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

Να μην έχουν καταδικαστεί και να μην είναι φυγόπονοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Κατόπιν θα συνεδριάσει η επιτροπή αξιολόγησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι /ες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

  1. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
μήνες 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 άνω
μονάδες 0 0 0 200 275 350 425 500 575 650 725 800

 

  1. ή 3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 3* 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ….
Μονάδες 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 ….

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

 

  1. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
αριθμός τέκνων 1 2 3
μονάδες 30 60 110

 

  1. . ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
Μονάδες 50 100 150 200 250 ….

 

ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

 

αριθμός τέκνων 1 2 3 4 5 ….
Μονάδες 100 200 300 400 500 ….

 

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

 

0€ – 500€ 500 μόρια
500 €-1.000 € 400 μόρια
1.001€ -5.000 € 300 μόρια
5.001€ -10.000 € 100 μόρια
10.001€ -15.000 € 50 μόρια
15.001€ + 0 μόρια

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

-Αίτηση

-Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

-Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (οικονομικού έτους 2018). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας.

-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή.

-Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της

Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους που να είναι σε ισχύ.

-Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων.

-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

-Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

-Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας και βεβαίωση ΟΑΕΔ για χρόνο ανεργίας.

 

Σημείωση:Η παράλειψη κατάθεσης έστω κι ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στο Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη (Παλαιό Δημαρχείο), τηλέφωνο 26610-43443 και θα αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, έως την Παρασκευή 13-3-2020 και κατά τις ώρες 9.00 έως 13.00 μ.μ.

Διευκρινήσεις και πληροφορίες θα παρέχονται καθημερινά από Πέμπτη  5-3-2020 κατά τις ώρες 9.00π.μ-13.00μ.μ. από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας στο Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη (Παλαιό Δημαρχείο), τηλέφωνο 26610-43443.

 

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος  2019-2020   και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένων και των εργοδοτικών εισφορών) θα καταβάλλεται από την Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 71394/Υ1(ΦΕΚ 1673/14.05.2019) ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Κ.Υ.Α Υπουργού Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Αναπληρωτή Υπουργού Oικονομικών.

 

Η πληρωμή θα γίνεται όταν κατατίθενται τα χρήματα από τον αρμόδιο φορέα.

Οι αποδοχές τους υπολογίζονται βάσει των αιθουσών διδασκαλίας.

Να αναρτηθεί η παρούσα ανακοίνωση στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας.

 

 

 

Ο Αντιπρόεδρος  της Ενιαίας

Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

Δήμου Κέρκυρας

 

 

Σπύρος Μπόχτης

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544