Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Προμήθεια ενδιαιτημάτων, εξοπλισμού κτηνιατρείου – επίπλων και οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Προμήθεια ενδιαιτημάτων, εξοπλισμού κτηνιατρείου – επίπλων και οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 20.06.23

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Ενδιαιτημάτων, Εξοπλισμού Κτηνιατρείου – Επίπλων και Οχημάτος Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά ομάδα ή για μία ή περισσότερες ομάδες, καθώς και για οποιονδήποτε συνδιασμό αυτών.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια του εξοπλισμού λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και περιλαμβάνει 2 μεταλλικά κτίρια (ενδιαιτήματα), έπιπλα, τον εξοπλισμό του κτηνιατρείου και ένα όχημα περισυλλογής αδέσποτων ζώων

Χρονική διάρκεια σύμβασης ορίζεται σε πέντε (05) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά τμήμα ή για μία ή περισσότερες ομάδες, καθώς και για οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

CPV: 44211000-2 Προκατασκευασμένα κτίρια, 33190000-8 Διάφορες ιατρικές συσκευές & προϊόντα, 33192210-7 Ιατρικές τράπεζες, 33111000-1 Ακτινολογικά μηχανήματα, 39300000-5 Ποικίλος εξοπλισμός, 34000000-7 Εξοπλισμός μεταφοράς & βοηθητικά μέσα μεταφοράς, 34131000-4 Ημιφορτηγά

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62759-62781.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 147.822,58€ (πλέον ΦΠΑ 24 %) συνολικά 183.300,00 €, και θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α.69.7132.001 και Κ.Α.69.7135.006 του Δημοτικού Προϋπολογισμού και χρηματοδοτείται  από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»

Εγγύηση συμμετοχής: ποσού 2.956,45 ευρώ, δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα έξι ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με  το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που θα συνοδεύονται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Ημερομηνία  Δημοσίευσης  στο  ΚΗΜΔΗΣ :  Τρίτη  /20-06-2023,  επίσης  θα  δημοσιευτεί

σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία  εφημερίδα.

Καταληκτική  Ημερομηνία  & ώρα  υποβολής των  προσφορών  στο   ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη  / 12-07-2023 , ώρα 15.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β)δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην παρ.3.4 της διακήρυξης.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Παρασκευή /14-07-2023 και ώρα 11:30 π.μ. 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα (έξι) 6 μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544