Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (44Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ...
Αριθμός απόφασης 27-318 - Θέμα: Έγκριση χορηγήσεως 6ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας σε αγροτικές οδούς των Δ.Ε. Φαιάκων...
6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 6Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ...
Αριθμός απόφασης 30-408 - Θέμα: Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30-408 ΑΔΑ: 9ΡΕΙ46ΜΓ2Α-ΟΘΓ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εσωτερικών τερματικών μονάδων ψύξης- θέρμανσης (fancoil) με υλικά σύνδεσης για ακίνητο που στεγάζονται...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

«Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και συναφών ειδών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ΝΠΔΔ»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / «Προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και συναφών ειδών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ΝΠΔΔ»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.09.20

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  διαγωνισμό  για την ανάδειξη αναδόχου μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την «Προμήθεια καυσίμων , λιπαντικών και συναφών ειδών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ΝΠΔΔ» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «Προμήθεια καυσίμων , λιπαντικών και Συναφών Ειδών Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και ΝΠΔΔ»  που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού

  • ΤΜΗΜΑ 1: Καύσιμα Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
  • ΤΜΗΜΑ 2: Λιπαντικά  και  Συναφή Είδη  Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων
  • ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • ΤΜΗΜΑ 4: Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Χρονική διάρκεια συμβάσεων ορίζεται σε δυο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφή τους.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για έναν ή περισσότερους  Φορείς σε ένα ή περισσότερα ΤΜΗΜΑΤΑ της προμήθειας, όμως  επί ποινή αποκλεισμού για τη συνολική προκηρυχθείσα  ποσότητα του κάθε τμήματος. Τιμή προσφοράς ανά μονάδα είδους τμήματος μεγαλύτερη από αυτή του προϋπολογισμού της μελέτης, θεωρείται απαράδεκτη και θα απορριφθεί η προσφορά για το σύνολο του τμήματος.

CPV: 09134100-8 Πετρέλαιο κίνησης (DIESEL), 09132100-4 Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων, 091351005 Πετρέλαιο  θέρμανσης,24316000-2 Απεσταγμένο νερό,24960000-1 Ποικίλα χημικά προϊόντα,24951000-5 Γράσα και λιπαντικά, 39525800-6 Πανιά καθαρισμού, 30197641-1 Θερμογραφικό χαρτί,30197630-1 Εκτυπωτικό χαρτί.

Αναθέτουσα αρχή : ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613 64611   26613-62781.

Ο συνολικός προϋπολογισμός μελέτης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) ανέρχεται σε 2.126.598,51και θα βαρύνει τους κωδικούς Κ.Α. 10.6641.001, Κ.Α. 10.6641.003, Κ.Α. 10.6643.001, Κ.Α.15.6641.001, Κ.Α.15.6641.002,Κ.Α.15.6643.001,Κ.Α.20.6641.002,Κ.Α.20.6641.003,Κ.Α.30.6641.002,Κ.Α.30.6641.003,Κ.Α.35.6641.001,Κ.Α.35.6641.002,Κ.Α.35.6644.002,Κ.Α.70.01.6641.001,Κ.Α.70.01.6641.002, Κ.Α.70.01.6644.002,  και Κ.Α.70.05.6641.006 του Δημοτικού Προϋπολογισμού ετών 2020-2021-2022.

Εγγύηση συμμετοχής:

ΤΜΗΜΑ 1  ποσό  25.668,00 €                              ΤΜΗΜΑ 3 ποσό  3.548,00 € 
ΤΜΗΜΑ 2   ποσό  2.245,00 €                                ΤΜΗΜΑ 4  ποσό   2.838,00 € 

                   

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Η πληρωμή του Προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με  το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.

Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:  11/09/2020, επίσης θα δημοσιευτεί σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία  εφημερίδα.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  15/10/2020, ώρα 15.00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος,.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ημερομηνία αποστολής 09-09-20.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, ήτοι στις 21/10 /2020 και ώρα 11.00 π.μ.,

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική πρόσκληση που θα κοινοποιήσει στους συμμετέχοντες μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών:Δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544