Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΔΑ 2.0»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 22.12.22

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια υλικού εξοπλισμού πληροφορικής για την αναβάθμιση των ΚΕΠ Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο του Έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0» ποσού 57.784,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει  τιμής ανά ομάδα.

Αναλυτικά:

Ομάδα Α/α CPV Είδος Ποσότητα Τιμή Μονάδος (ΧΦΠΑ) Σύνολο
Α 1 30213000-5 Πλήρης Σταθμός Εργασίας 32 800,00 € 25.600,00 €
2 30213200-7 Tablet  Wallet gov.gr 5 500,00 € 2.500,00 €
Β 3 30232110-8 Μονόχρωμο Πολυμηχάνημα (printer/scanner/copier) 5 2.000,00 € 10.000,00 €
Γ 4 42960000-3 Σύστημα ηλεκτρονικής προτεραιότητας (πλήρες σύστημα «με το κλειδί στο χέρι») 1 7.500,00 € 7.500,00 €
5 30213200-7 Tablet Αξιολόγησης 5 200,00 € 1.000,00 €
                                                                                  Σύνολο (ΧΠΦΑ) 46.600,00 €
                                                                       ΦΠΑ 24% 11.184,00 €
                                                                                Τελικό Σύνολο 57.784,00 €

 

Θα γίνουν δεκτές προσφορές που αφορούν μέρος των προς προμήθεια ειδών. Τιμή προσφοράς υψηλότερη από την τιμή μελέτης του κάθε είδους αλλά και του συνολικού  προϋπολογισμού μελέτης θεωρείται απαράδεκτη και θα απορριφθεί η προσφορά στο σύνολό της.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794.

Η παρούσα σύμβαση θα βαρύνει τους Κ.Α. 69.7134.002 & Κ.Α.69.7134.003, του Δημοτικού Προϋπολογισμού.

Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ορίζεται στο ποσό 932,00 €

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.1 της διακήρυξης.

Λόγοι αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2.2.3 της διακήρυξης.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  Τρίτη 10/01/2023 και ώρα 15:00μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» – «Οικονομικής Προσφοράς» : Πέμπτη 12/01/2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: τρείς (03) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. .

Γλώσσα Προσφορών: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπεται η επίδοση εναλλακτικών προσφορών.

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544