Δημοφιλή άρθρα
Μυοκτονία στις Δ.Ε. Φαιάκων –  Αχιλλείων – Παρελίων - Παλαιοκαστριτών &  Διαποντίων Nήσων. Πρόγραμμα 1ου κύκλου εφαρμογών μυοκτονίας (Τμήμα...
Αριθμός απόφασης 25-3 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...
Αριθμός απόφασης 25-16 - Θέμα: Έγκρισης διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-16 ΑΔΑ: 9ΦΚΜ46ΜΓ2Α-ΓΩ2
Αριθμός απόφασης 25-15 - Θέμα: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης στην Αμμόχωστο α) του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ....
Αριθμός απόφασης 25-12 - Θέμα: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για την άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων κατά της ετερόρρυθμης...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του μουσικού κόμβου (HUB) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου APPOLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Προμήθειας εξοπλισμού για τη λειτουργία του μουσικού κόμβου (HUB) Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου APPOLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 12.05.22

Ο Δήμος Κεντρικής και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανάδειξης αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του μουσικού κόμβου (HUB)  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου APPOLO LANDS του προγράμματος INTERREG V-A Greece – Italy 2014-2020», με κριτήριο ανάθεσης της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  τιμής,

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Τμήμα 1: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού μουσικού κόμβου (music HUB), εκτιμώμενης αξίας 33.337,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ   8.001,00ευρώ. Σύνολο: 41.338,50

Τμήμα 2: Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου και επίπλων μουσικού κόμβου (music HUB),  εκτιμώμενης αξίας 3.700,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 888,00 ευρώ . Σύνολο: 4.588,00

Δ/νση  Αναθέτουσας αρχής :Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-794 (NUTS: GR222 Νομός: Κέρκυρας).

Προϋπολογισμός :45.926,50€ (συμπ. ΦΠΑ 24%)

Φορέας χρηματοδότησης; Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου (2019ΕΠ32260003)   Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. 69.7135.009 του προϋπολογισμού  έτους 2022

Δικαιούμενοι συμμετοχής: σύμφωνα με το 2.2.1 άρθρο της διακήρυξης

Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.3  της Διακήρυξης.

Εγγύηση συμμετοχής:

Τμήμα 1 (Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού), 666,75 ευρώ.

Τμήμα 2 (Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού γραφείου και επίπλων), 74,00 ευρώ.

Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ:  Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 15:00΄μ.μ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος,Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.

Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων στη διεύθυνση: (URL) http://www.corfu.gr/Ανοικτή Διακυβέρνηση/ Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ

Επίσης θα δημοσιευτεί, σε δύο τοπικές ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία εφημερίδα

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»: στις 31/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ..

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον εξοπλισμό, εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας και εντός του επόμενου ενός (1) μηνα θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει και την εκπαίδευση του προσωπικού του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Επομένως η συνολική διάρκεια της σύμβασης θα είναι τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της.

Χρόνος Ισχύος Προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (06) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική

Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν επιτρέπονται .

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544