Δημοφιλή άρθρα
Καύσωνας: Φιλοξενία στο Γηροκομείο - Πτωχοκομείο Κέρκυρας. Το Γηροκομείο – Πτωχοκομείο Κέρκυρας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πρόνοιας και...
Αριθμός απόφασης 25-7 - Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΈΡΓΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ,...
Αριθμός απόφασης 25-6 - Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ...
Αριθμός απόφασης 25-9 - Θέμα: Έγκριση 1ου πρακτικού Αποσφράγισης Προσφορών για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Έξοδα σίτισης των ωφελουμένων...
Αριθμός απόφασης 25-21 - Θέμα: Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2024, 1η αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων, (Κοινότητες Μαρμάρου, Κανακάδων, Κομπιτσίου, Άφρας).....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 11.10.22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                   

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                              Κέρκυρα,  10.10. 2022

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                       

Πληρ: Γιώργος  Προβατάς                                                   Αρ.Πρωτ. :   55

Τηλφ.:26610-28512 

e mail: mailto:[email protected]

 

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ (16) ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ».

 

 

Θέμα:

 

       Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ενδιαφέρεται να προμηθευτεί δεκαέξι (16) βιντεοπροβολείς.

Η  διενέργεια  του  εν  λόγω  Διαγωνισμού  εγκρίθηκε  με απόφαση της  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (αρ.Αποφ.:

 7-7/29-09-2022   ΑΔΑ ΩΔΚΗ46ΜΣΞ1-ΡΓΦ).

 

Αναθέτουσα Αρχή:

        Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής  Κέρκυρας    &  Διαποντίων Νήσων.

Έργο:     

          Προμήθεια δεκαέξι (16) βιντεοπροβολέων, για να καλυφθούν ανάγκες  Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς της.

        Προϋπολογισμός δαπάνης συνολικά έως το ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα επτά  (5.800,00€) ευρώ, (4.677,60€ καθαρό συν 1.122,40€ ΦΠΑ 24%).  

 

Τόπος παράδοσης  προμηθειών:

        Τα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων  Νήσων όπως αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης.

Χρόνος υλοποίησης :

               Ένας μήνας (30 ημέρες) από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής  προσφορών:

    28 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00.

 

Τόπος κατάθεσης  προσφορών:

  Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (κ. Γεώργιος Προβατάς) San Giacomo.

 

Τόπος, ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης  προσφορών:

Δημαρχείο San Giacomo, Γραφείο συνεδριάσεων επιτροπών 1ος όροφος, 28 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:30.

 

Ερωτήσεις – διευκρινήσεις  χωρίς δικαίωμα προσφυγής:

      Γραμματεία Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νησων –  Τηλ.:  2661 0 28512.

 

Έδρα/Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας αρχής:

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κος Σουρτζίνος Σπυρίδων
Διεύθυνση: Πλ. Μιχαήλ Θεοτόκη

Κέρκυρα – 49100

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661028512
Διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου:

sep[email protected]

 

Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές όπως παρέχονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος χωρίς να αλλάξει τα περιεχόμενα.

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μεταξύ του αναδόχου και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου

 

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος). Έξω από τον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφεται:

  1. ο τίτλος του έργου και
  2. τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και

Ο κυρίως φάκελος θα εμπεριέχει 3 (υπο)φακέλους :

α)  Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Περιγραφή» στον οποίο περιλαμβάνεται:

  1. Η τεχνική προσφορά (η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σύμφωνα με την παρούσα) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με την σφραγίδα του αναδόχου σε κάθε σελίδα. (Επισυνάπτεται το έντυπο τεχνικών προδιαγραφών)
  2.   Στοιχεία επικοινωνίας του ορισμένου από την εταιρία εκπροσώπου. (Επισυνάπτεται το έντυπο    Στοιχεία Επικοινωνίας)

 

β)  Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Επισυνάπτεται  το έντυπο οικονομικής προσφοράς).

 γ)  Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 παρακαλούμε  θα μας αποστείλετε:

 

1)  Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και     αφορά ιδίως:

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (1.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019) Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για υποβολή προσφορών. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

2)    Φορολογική ενημερότητα της επιχείρησης.

3) Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου (εταιρεία) ή για ατομική επιχείρηση, μισθωτών και μη μισθωτών (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά. το χρόνο υποβολής τους.

4) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο εταιρίας, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού Προσώπου, (καταστατικό και πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το Γ.Ε.Μ.Η).

5)  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A Προδιαγραφές Απαραίτητες βασικές προδιαγραφές Προσφερόμενες βασικές τεχνικές προδιαγραφές(συμπληρώνεται από υποψήφιο προμηθευτή)
3.1 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βιντεοπροβολέα:  Καινούργιος και αμεταχείριστος  
3.2 Τεχνολογία  3LCD ή DLP  
3.3 Φωτεινότητα (ISO 21118:2012) ≥ 3.300 lm στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα  
3.4 Λυχνία ≥ 4.000 στο υψηλότερο mode λειτουργίας του προβολέα (με μία ή περισσότερες λάμπες συνδυαστικά)  
3.5 Πραγματική ανάλυση εικόνας (native resolution) ≥1024×768  
3.6 Αναλογία αντίθεσης Αντίθεση ≥ 10.000 : 1  
3.7 Συνδεσιμότητα Tουλάχιστον: RS-232C, USB 2.0 Type B, Stereo mini jack audio in (2x), Stereo mini jack audio out, HDMI in, VGA out, VGA in. (ιδιαίτερη προτίμηση σε ύπαρξη 2 HDMI τουλάχιστον)  
3.8 Μέγεθος προβολής σε ίντσες (Projection size) Τουλάχιστον 30 ίντσες έως τουλάχιστον 270 ίντσες  
3.9 Μεγέθυνση (ψηφιακό zoom)  ≥1,2x  
3.10 Διόρθωση κατακόρυφης τραπεζοειδούς παραμόρφωσης (keystone correction)  Auto 30μοίρες & οριζόντιας τραπεζοειδούς παραμόρφωσης Manual 30 μοίρες  
3.11 Ηχείο ή ηχεία  Ενσωματωμένα ηχεία ≥5 Watt  
3.12  

Remote control

 

Υπάρχει  
3.13 Εγγύηση >=2 έτη βιντεοπροβολέας/1 έτος ή 1000 ώρες η λυχνία  

 

 

Πίνακας των  Σχολείων με ανάγκες (σε ποσότητα):

α/α Σχολική Μονάδα Βιντεοπροβολείς (τμχ)
1 4ο Δημοτικό  Σχολείο 4
2 9ο Δημοτικό  Σχολείο 1
3 Δημοτικό Σχολείο Άφρας 2
4 11ο Δημοτικό  Σχολείο 1
5 7ο Δημοτικό Σχολείο 3
6 Δημοτικό Σχολείο Λιαπάδων 2
7 Δημοτικό Σχολείο Σπαρτίλα 3
Συνολική Ποσότητα (σε τμχ.) 16

 

 

 

 

 

 

 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

 

Πίνακας υπό Προμήθεια Ειδών
Α/Α Είδος Τιμή μονάδας (άνευ ΦΠΑ) Ποσότητα Σύνολο
1 Βιντεοπροβολέας 292,35 16 4.677,60€
ΦΠΑ  24% 1.122,40€
Συνολικό  Κόστος 5.800,00

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δ/νση: Πλατεία Μ. Θεοτόκη-

Τηλ.: 26610-28512

 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Του/της ……………………………………………………………………. ΑΦΜ  …………………………… οδός …………………………………. αριθμ. ………………. Αριθμ. Τηλ ……………..……

Οι τιμές της παρούσης προσφοράς αφορούν την «Προμήθεια φορητών Η/Υ για  σχολεία Πρωτοβάθμιας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων» σύμφωνα με την πρόσκληση και την τεχνική μελέτη. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στα σχολεία όπως περιγράφονται στην πρόσκληση σε έως και τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η Σύμβαση θα υπογραφεί με τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής και η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου, με την επίδειξη αντίστοιχου τιμολογίου.

(προσθέστε γραμμές αν χρειαστεί)

Α/Α Είδος Μονάδα μέτρησης Ποσότητα  Αρχική Τιμή Μονάδας   Χωρίς ΦΠΑ Προσφερόμενη Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ Συνολική Αξία

Χωρίς ΦΠΑ

1.  

 

2.
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
    ΦΠΑ 24%  
    ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΦΠΑ  

Κέρκυρα  . . . . . . .

Ο Προσφέρων

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544