Δημοφιλή άρθρα
Κεντρικός Δήμος: Εγκαίνια νέου βρεφικού σταθμού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Τα εγκαίνια ενός ακόμα βρεφικού...
«Σε εξέλιξη εκτεταμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας -Η Δήμαρχος στα έργα. Ένα εκτεταμένο πρόγραμμα έργων...
Αριθμός απόφασης 53-3 - Θέμα: Περί έγκρισης πρακτικού οριστικού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση & αποκατάσταση οδών Δ.Ε. Παρελίων Δ. Κ....
30Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΙΚΤΗ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 30Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΕΙΔΙΚΗ...
Αριθμός απόφασης 53-8 - Θέμα: Περί έγκρισης παράτασης συμβατικής προθεσμίας παράδοσης υλικών της σύμβασης «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας για το...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 23.04.21

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Κέρκυρα, 23-4-2021

     ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                         Αρ.Πρωτ. :     91

     ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

   & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                  

     ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                          

     Πληρ: Γεώρ. Προβατάς

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη

Ταχ. Κώδ. : 49100, Κέρκυρα

Τηλέφωνο : 2661 0 28512                                            

Mail:[email protected]                  

                                    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Προς :Όλους τους ενδιαφερομένους προμηθευτές

 

 

                                                                     

ΘΕΜΑ: Προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 του ΥΠΠΕΘ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σας προσκαλεί, να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για έξι (6) Δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

 • 1) Δημοτικό Σχολείο Γαστουρίου Κέρκυρας συνολικό ποσό 1.250,00 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 • 2) Δημοτικό Σχολείο Βιρού συνολικό ποσό 1.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 • 3)    Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κορακιάνας συνολικό ποσό 1.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 • 4)   Δημ. Σχολείο Λιαπάδων συνολικού ποσού 1.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 • 5)   Δημ. Σχολείο Μαντουκίου Κέρκυρας συνολικού ποσού 1.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
 • 6 )   14ο Δημ. Σχολείο Κέρκυρας συνολικού ποσού 1.250,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,

συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 6.048,38 € και 7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για ηλεκτρονικό υλικό.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και «η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ047 με κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

     Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή (άρθρο 86 παραγρ.2 του Ν.4412/2016) και εφόσον είναι σύμφωνη με τη μελέτη της υπηρεσίας σχετική η υπ’ αριθμ. 141413/Β9/Φ2/883/31-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΧΩΧ4653ΠΣ-52Ω) Υ.Α.

 

 

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους στο πρωτόκολλο σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 1. Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
 2. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα
 3. Αφορά: «Προσφορά για Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Σχολικών Βιβλιοθηκών»

 

Εντός του φακέλου θα εσωκλείονται η οικονομική προσφορά σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 2. Φορολογική ενημερότητα
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

5.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

  Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 05 Μαΐου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

 

   Αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή στις 13 Μαΐου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

 

 

                                                                                   

 

 

 

      

 

                                                                          

   Ακολουθεί συννημένα : Η μελέτη της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 του ΥΠΠΕΘ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.500,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΕΤΟΣ : 2021

 

Cpv:31711000-3

Περιεχόμενα

1.Τεχνική Έκθεση

2.Τεχνικές Προδιαγραφές – Φύλλο Συμμόρφωσης

3.Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

4.Τιμολόγιο Προσφοράς

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

   Μελέτη της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 του ΥΠΠΕΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &

Διαποντίων Νήσων

Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Βιβλιοθήκες των Σχολικών Μονάδων

Προϋπολογισμός : 7.500,00 €

Δ/νση: Πλατεία Μ. Θεοτόκη- Τηλ.: 26610-28512

 

 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάχθηκε για την “Προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Βιβλιοθήκες των Σχολικών Μονάδων” σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 περί προμηθειών ΟΤΑ στα Ενταγμένα Δημοτικά Σχολεία στο Σύστηµα Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης της   Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (ΔΗΜ. ΣΧ. ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ,ΔΗΜ. ΣΧ.ΒΙΡΟΥ,ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ, ΔΗΜ.ΣΧ. ΛΙΑΠΑΔΩΝ, ΔΗΜ.ΣΧ. ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ, 14Ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΚΕΡΚΥΡΑΣ).

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, αφού έλαβε υπόψη τις προτάσεις των σχολικών μονάδων για τις ανάγκες των βιβλιοθηκών τους, αποφάσισε να προβεί στην προμήθεια Ηλεκτρονικού εξοπλισμού με σκοπό την διευκόλυνση αλλά και την ταχύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση των μαθητών.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη που ανέρχεται στο ποσό των 7.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ047 με κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Κέρκυρα, 10-03-2021

 

Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

 

Προβατάς Γεώργιος

 

Σπύρος Σουρτζίνος

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &

Διαποντίων Νήσων

Δ/νση: Πλατεία Μ. Θεοτόκη- Τηλ.: 26610-28512

 

 

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Βιβλιοθήκες των Σχολικών Μονάδων

Προϋπολογισμός : 7.500,00 €

2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύψει το σύνολο των ειδών του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που δίνονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή. Οι προσφορές να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Τονίζεται ότι οι προσφορές δεν μπορούν να υπερβούν τον προϋπολογισμό ούτε ως προς το σύνολο ούτε ανά σχολική μονάδα. Τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια θα εκδοθούν ανά σχολική μονάδα.

Μη συμμόρφωση με τον παραπάνω όρο συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΙ∆Η ΑΝΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΕΙΔΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           7.500,00 €

(συμπεριλαμβανομένου

του ΦΠΑ 24%)

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. Έξι (6) Η/Υ, (πυρήνες (cores) ≥2,RAM ≥4GB µε σύνδεση στο διαδίκτυο 2. Έξι (6) έγχρωµες οθόνες 3. Έξι (6) ποντίκια 4. Έξι (6)   σετ ηχείων 5. Έξι (6) πληκτρολόγια Ενδεικτική τιµή για το σύνολο των ειδών (1),(2),(3),(4) και (5): 3.600,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 6. Έξι (6) βιντεοπροβολείς µε βάση και τοποθετηµένος σε σταθερό σηµείο Ανάλυση ≥1920χ1080 pixel, Είσοδοι τουλάχιστον :1χ HDMI ή 1χ DVI ή 1χ DP. Ενδεικτική τιµή 2.700,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%) 7. Έξι (6)   ασπρόµαυρους εκτυπωτές laser/scanner. Ενδεικτική τιµή 1.200,00 €(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%

 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &

Διαποντίων Νήσων

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Βιβλιοθήκες των Σχολικών Μονάδων

Προϋπολογισμός : 7.500,00 €

Δ/νση: Πλατεία Μ. Θεοτόκη- Τηλ.: 26610-28512

 

 

                             3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡ ΑΡΙΘΜ. ΣΕΤ ΤΙΜ. ΣΕΤ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (ΣΕΤ) Ποσό
1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές  

Τ.Μ

 

 

 

1

 

 

 

 

483,87

 

 

 

 

6

     2.903,22

   

   

2 Οθόνες έγχρωμες  

Τ.Μ

3 Πληκτρολόγιο Τ.Μ
4 Ποντίκι Τ.Μ
5 ηχεία Τ.Μ  
6 Βιντεοπροβολέας Τ.Μ 1 362,90 6      2.177,42  
7 Ασπρόμαυρος εκτυπωτής Τ.Μ 1 161,29 6     967,74
Μερικό σύνολο      6.048,38
ΦΠΑ 24%      1.451,62
Γενικό Σύνολο   7.500,00 €

 

 

Κέρκυρα, 10-03-2021

 

Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

 

                                       Προβατάς Γεώργιος  

Σπύρος Σουρτζίνος

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ &

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &

Διαποντίων Νήσων

Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις Βιβλιοθήκες των Σχολικών Μονάδων

Προϋπολογισμός : 7.500,00€

Δ/νση: Πλατεία Μ. Θεοτόκη- Τηλ.: 26610-28512

 

 

4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α Είδος Συνολικός αριθμός ειδών Προϋπολογισμός

με ΦΠΑ

Συνολικό ποσό προσφοράς με ΦΠΑ
1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ

 

7 1.250,00 €  
2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΙΡΟΥ

 

7 1.250,00 €  
3 14o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

7 1.250,00 €  
4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ

 

7 1.250,00 €  
5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ 7 1.250,00 €  
6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ 7 1.250,00 €  
7                                             ΣΥΝΟΛΟ              42 7.500,00€  

 

 

 

Ο Προσφέρων

 

 

 

Υπογραφή εκπροσώπου & σφραγίδα εταιρίας

 

 

 

                        

            

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544