Δημοφιλή άρθρα
Κοινή πρόσκληση σε σύσκεψη για το μέλλον του Αχιλλείου. Κοινή πρόσκληση στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Πρόεδρο Δ.Σ....
Σύσκεψη στο Μαράσλειο για το κυκλοφοριακό ζήτημα στην οδό Μεθοδίου. Σύσκεψη για την κυκλοφοριακή συμφόρηση στην οδό Μητροπολίτου Μεθοδίου πραγματοποιήθηκε...
Αριθμός απόφασης 21-12 - Θέμα: «Έγκριση 3ου πρακτικού προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση μελετών με...
Αριθμός απόφασης 21-27 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Εβροπούλων Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2024...
Αριθμός απόφασης 21-7 - Θέμα: Έγκριση της μεταβολής του κεφαλαίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, λόγω ανάληψης υποχρέωσης...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης΄΄Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης (ιματισμού)

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης΄΄Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης (ιματισμού)
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 07.07.21

 

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ    

Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων  

Δ/νση:    Κων/νου Γεωργάκη 38                                                      

                 Κέρκυρα   –  Τ.Κ. 49100

Πληρ:      Ανδρέας Λαβράνος

                 Τηλ: 26613 64611

 

 

Κέρκυρα   07/07/ 202021

Αρ. πρωτ.: 23030

ΠΡΟΣ:     Δ/νση Προγ/σμού & Α.

                Τμήμα Μηχανοργάνωσης

 

ΚΟΙΝ.:  α.  Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Β. Γενικό Γραμματέα  

 

  ΘΕΜΑ :   «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης΄΄Εγκατάσταση δικτύου κάδων ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης (ιματισμού)»  

Σχετ. :   α. Η με αρ. πρωτ. 15126/10.05.2021 εισήγηση της Υπηρεσίας καθ/τας  προς το Δημ. Σύμβούλιο

β. Η υπ’ αριθμ. 11-76/31-05-2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

γ. Η υπ’ αριθμ. 29-9/28-06-2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων προτίθεται να προχωρήσει στην εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών (ρούχα, τσάντες, πάνινα παιχνίδια, παπούτσια κλπ.) μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής.

Ειδικότερα η υλοποίηση του προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης θα έχει τα εξής αναμενόμενα οφέλη για τον Δήμο:

 • Την εναρμόνιση με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφοι 2 και 3 του Ν 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 • Τη μείωση των οικιακών αποβλήτων που οδηγούνται προς ταφή, με αποτέλεσμα πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη.
 • Τη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δημοτών.
 • Την Συμμόρφωση του Δήμου με τις κατευθύνσεις του εγκεκριμένου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά ώστε να αναλάβουν, σε συνεργασία με τον Δήμο, την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών, η οποία (διαχείριση) δεν θα προκαλέσει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Δήμου.

Σημειώνεται ότι, για να είναι επιλέξιμοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο αντίστοιχο επιμελητήριο ώστε να αποδεικνύεται η επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών, επίσης καταχωρημένοι για την εκτέλεση εργασιών συλλογής μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, σε επαγγελματική βάση, στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν. 4042/2012, όπως ισχύει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 43942/4026/2016 (Β’ 2992). Παράλληλα πρέπει να διαθέτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως στο οποίο θα αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και σε περίπτωση ζημιάς την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.
 • Να έχουν την δυνατότητα να προβούν στην δωρεάν τοποθέτηση κατ’ ελάχιστον δέκα πέντε κάδων ειδικών προδιαγραφών (μεταλλικοί, γαλβανισμένοι, σταθερά τοποθετημένοι στο έδαφος εφοδιασμένοι με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, βαμμένοι σε χρώμα που δεν θα παραπέμπει σε κάδο συλλογής άλλου ρεύματος αποβλήτων) με σαφή και ευδιάκριτη σήμανση που θα δηλώνει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται δηλαδή τη συλλογή των μεταχειρισμένων ρούχων σε σημεία που θα υποδειχθούν από την Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου και ειδικότερα το Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων.
 • Να έχουν την δυνατότητα να προβούν στην προώθηση των μη επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών προς ανακύκλωση.
 • Να έχουν την δυνατότητα να προβούν στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.
 • Να έχουν την δυνατότητα να προβούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Δημοτών σχετικά με το πρόγραμμα ανακύκλωσης των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης (ρούχων, υποδημάτων, κτλ.) με κάθε πρόσφορο μέσο ενημέρωσης και κατόπιν συνεννόησης με το Φορέα Υλοποίησης.
 • Να διασφαλίζουν χωρίς επιβάρυνση του Δήμου την άψογη εξωτερική εμφάνιση των κάδων και να τους επισκευάζουν ή να τουs αντικαθιστούν σε περίπτωση καταστροφής ή βλάβης τους.
 • Να προσκομίζουν στον Δήμο επίσημη λεπτομερή απολογιστική έκθεση η οποία θα αφορά την πρόοδο του προγράμματος.

Επιπλέον των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμφωνούν στα ακόλουθα:

 • Στην περίπτωση που το πρόγραμμα σημειώσει επιτυχία και εφόσον κρίνεται εφικτό από συνεργαζόμενα μέρη, μπορεί να υπάρξει μελλοντικά και η προοπτική επέκτασης του δικτύου των ειδικών κάδων χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και σε άλλα σημεία των διοικητικών ορίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 • Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, δημιουργηθεί στην Ελλάδα ανάλογο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων για τα είδη ένδυσης ή υπόδησης, η συμφωνία συνεργασίας θα εναρμονιστεί με τη κείμενη νομοθεσία και ο συνεργαζόμενος θα οφείλει να συνεργαστεί με το σύστημα.
 • Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή παράλληλων δράσεων συλλογής ρούχων και υποδημάτων προς επαναχρησιμοποίηση σε μελλοντικό χρόνο.
 • Η εν λόγω συνεργασία θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφώνου με δυνατότητα παράτασης.

Η προσφορά με την μεγαλύτερη αποζημίωση σε ανταλλάξιμο προϊόν ή/και σε εξοπλισμό χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης & υπόδησης αποτελεί το βασικό κριτήριο για την επιλογή του αναδόχου.

Σχετικές προσφορές συμμετοχής στο πρόγραμμα θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων, Διεύθυνση Αποστολής: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Για: Διεύθυνση Επιχειρησιακού Έργου, Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων, πληροφορίες Ανδρέας Λαβράνος, τηλ. 2661364611 email: [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την 27η Ιουλίου 2021.

 

 

 

Η αν. Δ/ΝΤΡΙΑ

Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΡΑΡΗ

ΠΕ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544