Δημοφιλή άρθρα
Συνάντηση του Δημάρχου Στέφανου Πουλημένου με τον Υφ. Εργασίας Κώστα Καραγκούνη. Στο πλαίσιο κύκλου επαφών της κυβέρνησης με τοπικούς παραγωγικούς...
Αριθμός απόφασης 26-9 - Θέμα: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024 Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Αριθμός...
Αναβαθμίζεται η τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Αντιδήμαρχος Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης &...
Προμήθεια ζωοτροφών για αδέσποτα ζώα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
 Θα παραμείνουν ανοικτές οι κλιματιζόμενες αίθουσες του Δήμου έως τις  26 Ιουλίου 2024. Κλιματιζόμενο χώρο στο Δημοτικό Θέατρο, για την...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την ανάθεση Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Δ.Ε Κερκυραίων, των Δ.Ε Παρελίων και Φαιάκων και των Δ.Ε. Παλ/των και Αχιλλείων

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ για την ανάθεση Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Δ.Ε Κερκυραίων, των Δ.Ε Παρελίων και Φαιάκων και των Δ.Ε. Παλ/των και Αχιλλείων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 19.12.22

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 Η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την Εκπόνηση Μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Δ.Ε Κερκυραίων, των Δ.Ε  Παρελίων και Φαιάκων  και των Δ.Ε. Παλ/των και Αχιλλείων  

Σε τρία τμήματα σε ομάδες δημοτικών ενοτήτων

1.Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Κερκυραίων

2.Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες των Δ.Ε. Παρελίων και Φαιάκων

3.Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες των Δ.Ε. Παλ/των και Αχιλλείων 

Ο προϋπολογισμός εκπόνησης της μελέτης είναι 190.380,58€, με τη δαπάνη της προεκτιμώμενης αμοιβής για μελέτη κατηγορίας-9: 54.810,00€, για μελέτη κατηγορίας-6: 73.710,00€, τη δαπάνη για τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης: 2.981,68€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (15%): 19.725,26€,πριμ: 2.301,97€ (1,2% για το τμήμα 1),(2,03% για το τμήμα 2), (2,03% για το τμήμα 3), τη δαπάνη του Φ.Π.Α.(24%): 36.847,86€.

Η μελέτη αποτελείται από τρία τμήματα σε ομάδες δημοτικών ενοτήτων. 

Συνοπτικός πίνακας αμοιβών ανά κατηγορία μελέτης: 

Τμήμα 1:Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Κερκυραίων 

  Κατηγορία μελέτης Αμοιβή Απρόβλεπτα 15% Σύνολο αμοιβής
1 Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές & ηλεκτρονικές µελέτες 9 33.642,00 5.046,30 38.688,30
2 Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων 6 44.982,00 6.747,30 51.729,30
3 σύνταξη τευχών δημοπράτησης 1.830,14 274,52 2.104,66
  Άθροισμα αμοιβών 80.454,14 12.068,12 92.522,26
Πριμ 1,2%     1.110,27
Ποσό Στρογγυλοποίησης     0,23
Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.     93.632,76
Φ.Π.Α.     22.471,86
Σύνολο     116.104,62

 Τμήμα 2: Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες των Δ.Ε. Παρελίων και Φαιάκων

 

  Κατηγορία μελέτης Αμοιβή Απρόβλεπτα 15% Σύνολο αμοιβής
1 Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές & ηλεκτρονικές µελέτες 9 10.584,00 1.587,60 12.171,60
2 Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων 6 14.364,00 2.154,60 16.518,60
3 σύνταξη τευχών δημοπράτησης 575,77 86,37 662,14
  Άθροισμα αμοιβών 25.523,77 3.828,57 29.352,34
Πριμ 2,03%     595,85
Ποσό Στρογγυλοποίησης      

1,79

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.     29.949,98
Φ.Π.Α.     7.188,00
Σύνολο     37.137,98

 Τμήμα 3: Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες των Δ.Ε. Παλ/των και Αχιλλείων

 

  Κατηγορία μελέτης Αμοιβή Απρόβλεπτα 15% Σύνολο αμοιβής
1 Μηχανολογικές, ηλεκτρολογικές & ηλεκτρονικές µελέτες 9 10.584,00 1.587,60 12.171,60
2 Αρχιτεκτονικές Μελέτες κτιριακών έργων 6 14.364,00 2.154,60 16.518,60
3 σύνταξη τευχών δημοπράτησης 575,77 86,37 662,14
  Άθροισμα αμοιβών 25.523,77 3.828,57 29.352,34
Πριμ 2,03%     595,85
Ποσό Στρογγυλοποίησης      

1,79

Σύνολο χωρίς Φ.Π.Α.     29.949,98
Φ.Π.Α.     7.188,00
Σύνολο     37.137,98

 Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II ( Πρόσκληση VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας»)  ( ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010),και είναι εγγεγραμμένο στον Κ.Α: 64.7413.021 για το τμήμα 1,   Κ.Α: 64.7413.022 για το τμήμα 2, Κ.Α: 64.7413.023 για το τμήμα 3 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.corfu.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά, δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών και δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της μελέτης.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκπόνησης της μελέτης, ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως  ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24/01/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/01/2023, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν:

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών, που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2,4,5,6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για το διαγωνισμό και την εκπόνηση μελέτης ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 11 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ποσού 1.872,65 για το τμήμα 1 «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Κερκυραίων», ποσού 599,00 για το τμήμα 2 «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες των Δ.Ε. Παρελίων και Φαιάκων», ποσού  599,00 για το τμήμα 3 «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες των Δ.Ε. Παλ/των και Αχιλλείων».

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.1 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13.6 της Αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 26/02/2024, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Δεν Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.4 της αναλυτικής διακήρυξης.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί για το τμήμα 1 η απόφαση με αρ.πρωτ. 24181/28-06-2022(ΑΔΑΜ 22REQ010840764 ΑΔΑ: ΨΟΘ946ΜΓ2Α-ΣΓΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α ΧΡ. 994/28-06-2022 στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί για το τμήμα 2 η απόφαση με αρ.πρωτ. 24182/28-06-2022(ΑΔΑΜ 22REQ010840764 ΑΔΑ: ΨΟΘ946ΜΓ2Α-ΣΓΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α ΧΡ. 995/28-06-2022 στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί για το τμήμα 3 η απόφαση με αρ.πρωτ. 24183/28-06-2022(ΑΔΑΜ 22REQ010840764 ΑΔΑ: ΨΟΘ946ΜΓ2Α-ΣΓΒ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α ΧΡ. 996/28-06-2022 στο μητρώο δεσμεύσεων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 16/01/2023, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 18/01/2023.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής της μελέτης. Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγωνισμών για την ανάθεση της ίδιας μελέτης, καθώς και τα έξοδα των μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από τις πιστώσεις της μελέτης.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Δήμαρχος 

Μερόπη – Σπυριδούλα Υδραίου

 

 

 

 

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544