Δημοφιλή άρθρα
Πρόγραμμα Δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων της στοματικής και σκελετικής υγείας σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Δήμος Κεντρικής...
9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 9Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
14Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2024 - ΤΑΚΤΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 14η Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. ...
Θαλάσσιες μεταφορές, εμπορευμάτων και οχημάτων από την Κέρκυρα προς νησίδες ΒΙΔΟ & ΛΑΖΑΡΕΤΟ και επιστροφή».. Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας 4ου ενιαίου Λυκείου (Περ. Επιχ. Πρ., ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020)». Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά υπέρ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου ειδικών κάδων χωριστής συλλογής (κατ’ ελάχιστον 10) για την εν συνεχεία χωριστή μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά υπέρ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου ειδικών κάδων χωριστής συλλογής (κατ’ ελάχιστον 10) για την εν συνεχεία χωριστή μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.06.23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη:

 • Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08-06-2006), άρθρο 75 § Ι, εδάφιο β, περίπτωση 4 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”. 
 • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) άρθρο 94, §1, εδάφιο 25 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης”. 
 • Τις διατάξεις του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-02-2012) “Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”. 
 • Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 – (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ). 
 • Τις διατάξεις του Ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις». 
 • Τις διατάξεις του Ν. 4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων». 
 • Το ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021 (Α’ 36). 
 • Τις διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 39 της 31.8.2020 (ΦΕΚ 185/Α/29-9-2020) «Έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.)». 
 • Την έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 2021-2025 του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (ΑΔΑ: 9ΘΞΚ46ΜΓ2Α-2ΛΙ). 
 • Την υπ’ αριθ. 16-144/30-05-2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 93ΡΦ46ΜΓ2Α-2ΡΞ), περί «Έγκριση εγκατάστασης δικτύου ειδικών κάδων χωριστής συλλογής (κατ’ ελάχιστον 10) για την εν συνεχεία χωριστή μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων». 
 • Την υπ’ αριθ. 18-5/12-06-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής              (ΑΔΑ: 6ΖΜΜ46ΜΓ2Α-Ν4Ζ), με θέμα «Έγκριση των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά υπέρ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων σχετικά με την εγκατάσταση δικτύου ειδικών κάδων χωριστής συλλογής (κατ’ ελάχιστον 10) για την εν συνεχεία χωριστή μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς και ορισμό της διάρκειας της σύμβασης». 
 • Την υπ’ αριθ. 20-5/26-06-2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής              (ΑΔΑ: 6ΖΜΜ46ΜΓ2Α-Ν4Ζ), με θέμα «Περί συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης «Εγκατάσταση δικτύου ειδικών κάδων χωριστής συλλογής (κατ’ ελάχιστον 10) για την εν συνεχεία χωριστή μεταφορά και εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων».

 

προτίθεται να προχωρήσει στην εφαρμογή προγράμματος χωριστής συλλογής χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) που παράγονται εντός των διοικητικών του ορίων, μέσω της ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής τους, επιλογή που συνάδει και με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που προβλέπει την εφαρμογή της «Διαλογής στη Πηγή» και της χωριστής συλλογής των διακριτών ρευμάτων απορριμμάτων.  

Με τον όρο «τηγανέλαια» χαρακτηρίζονται τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά – βρώσιμα έλαια και λίπη τα οποία αξιοποιήθηκαν προς βρώση ή προετοιμασία φαγητού στις οικίες και στις επιχειρήσεις της εστίασης και της φιλοξενίας (εστιατόρια, ξενοδοχεία, καφετέριες, catering, κλπ.). 

Μετά την αρχική τους χρήση, τα τηγανέλαια είναι πλέον ακατάλληλα για περαιτέρω βρώση ή επαναφορά τους με οποιονδήποτε τρόπο στη τροφική αλυσίδα. Η επικρατούσα πρακτική της ανεξέλεγκτης απόρριψή τους στο αποχετευτικό δίκτυο προκαλούν σοβαρά περιβαλλοντικά και πρακτικά προβλήματα, επειδή δεν είναι πλήρως βιοαποδομήσιμα, όπως: 

 • Η απόρριψη έστω και ενός λίτρου τηγανέλαιου στην θάλασσα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ρύπανση με άκρως σημαντικές αρνητικές συνέπειες για όλα τα είδη ζώων και φυτών που διαβιούν σε αυτήν. 
 • Η απόρριψη τηγανελαίων στο έδαφος μειώνει την παραγωγική του ικανότητα, καθώς εμποδίζει τις ρίζες των φυτών να «επικοινωνούν» με το νερό, ενώ ταυτόχρονα, ρυπαίνεται και ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας. 
 • Η απόρριψή τους αθροιστικά στην αποχέτευση δημιουργεί προβλήματα φραγής στο αποχετευτικό δίκτυο και στις εγκαταστάσεις των βιολογικών καθαρισμών, λόγω του σχηματισμού σκληρού στρώματος από την συσσώρευσή τους, καθώς επίσης και επιπλέον κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον βιολογικό καθαρισμό της πόλης. 
 • Επίσης, η ανακύκλωση τηγανελαίων αποτελεί μία άριστη επιλογή για την παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας, όπως το biodiesel καθώς και άλλων βιομηχανικών υλικών όπως λιπαντικά για αγροτικά μηχανήματα, γλυκερίνη κλπ, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος από την χρήση τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενες και κατάλληλα  αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων), να καταθέσουν σφραγισμένη προσφορά η οποία θα συμπεριλαμβάνει και τα ανταποδοτικά οφέλη από την πλευρά του αναδόχου προς τον Δήμο, ώστε να αναλάβουν σε συνεργασία με τον Δήμο, την ολοκληρωμένη διαχείριση του ρεύματος των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων), η οποία (διαχείριση) δεν θα προκαλέσει με οποιονδήποτε τρόπο οικονομική επιβάρυνση στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 

 

Υποχρεώσεις συνεργαζόμενου φορέα

 1. Ο συνεργαζόμενος φορέας υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και του Κ.Ο.Κ. περί καθαριότητας και μεταφοράς μη-επικίνδυνων στερεών αποβλήτων. 
 2. Ο συνεργαζόμενος φορέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί κατ’ ελάχιστον απόβλητα, τα οποία χαρακτηρίζονται από τους κωδικούς του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ), ήτοι ΕΚΑ 20 01 25. 
 3. Ο ανάδοχος να διαθέτει οχήματα μεταφοράς τα οποία θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες, αποδεικτικά πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας, ασφαλιστήρια συμβόλαια, έντυπο ΚΤΕΟ και να είναι κατάλληλα για την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και τις υγειονομικές διατάξεις. Οι οδηγοί/χειριστές να έχουν οπωσδήποτε την ανάλογη επαγγελματική άδεια οδήγησης και εμπειρία. 
 4. Ο συνεργαζόμενος φορέας θα πρέπει να διαθέτει: α) Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4685/2020, β) να διαθέτει συνεργασία με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ γ) να διαθέτει πιστοποίηση αειφορίας «τηγανελαίων» δ) να διαθέτει κατάλληλα αδειοδοτημένη και νόμιμη εγκατάσταση πρώτης παραλαβής και αποθήκευσης του συλλεγόμενου υλικού (τηγανέλαια) ή να διαθέτει συνεργασία με αδειοδοτημένη και νόμιμη εγκατάσταση πρώτης παραλαβής και αποθήκευσης του συλλεγόμενου υλικού  (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή έγκριση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). 
 5. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει και να τοποθετήσει ΔΩΡΕΑΝ ειδικά δοχεία – κάδους συλλογής τηγανελαίων, όπου εν συνεχεία, η τοποθέτηση τους σε υπαίθριο χώρο θα πραγματοποιείται εντός κατασκευής ειδικών προδιαγραφών (μεταλλικοί, γαλβανισμένοι, σταθερά τοποθετημένοι στο έδαφος εφοδιασμένοι με σύστημα αντικλεπτικής προστασίας, βαμμένοι σε χρώμα ή σε σχήμα που δεν θα παραπέμπει σε κάδο συλλογής άλλου ρεύματος αποβλήτων), με σαφή και ευδιάκριτη σήμανση που θα δηλώνει το σκοπό για τον οποίο προορίζονται δηλαδή τη συλλογή των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων), με αντοχή σε βανδαλισμούς και κατάλληλη υποδοχή για την απόρριψη των χρησιμοποιημένων βρώσιμων ελαίων είτε χύδην (ως υγρό), είτε εντός στερεής συσκευασίας (π.χ. φιάλες, μπουκάλια, κτλ.) η οποία θα οδηγείται στην συνέχεια προς ανακύκλωση. 
 6. Κατ’ ελάχιστον θεωρείται η ΔΩΡΕΑΝ διάθεση και τοποθέτηση (αποκλειστικά με έξοδα του αναδόχου) και σύμφωνα με την πρόταση που αυτός θα καταθέσει, 10 ειδικών κάδων, με δυνατότητα να αυξηθούν εφόσον και όταν το απαιτούν οι ανάγκες του προγράμματος, σε σημεία – κοινόχρηστους χώρους που θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και ειδικότερα το Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων αυτού. 
 7. Ο ανάδοχος οφείλει να φροντίζει για την καθαριότητα των κάδων συλλογής, καθώς και για την αποκατάστασή τους σε περίπτωση ζημιάς ή αντικατάστασής τους σε περίπτωση απώλειας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τον Δήμο. 
 8. Ο συνεργαζόμενος φορέας είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και καταγραφή των συλλεγόμενων ποσοτήτων, με παράλληλη μηνιαία ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και ετήσια ενημέρωση – παροχή στοιχείων για την συμπλήρωση του ΗΜΑ, με επίσημη λεπτομερή απολογιστική έκθεση η οποία θα αφορά την πρόοδο του προγράμματος. 
 9. Ο συνεργαζόμενος φορέας θα προσφέρει στο Δήμο κάθε χρόνο εφάπαξ ένα χρηματικό ποσό ως ανταποδοτικό όφελος. Ελάχιστο όριο ανταποδοτικής προσφοράς ορίζεται το ποσό των 500 ευρώ/έτος, με προσαύξηση 10% επί του προηγούμενου “έτους συνεργασίας”. Η πληρωμή για κάθε “έτος συνεργασίας” θα πραγματοποιείται τον 1ο μήνα του κάθε νέου “έτους” (όχι ημερολογιακό έτος). 
 10. Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποστήριξη του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός πλήρους προγράμματος ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου, ώστε να γνωρίσουν τους λόγους για τους οποίους οφείλουν να συμβάλλουν στην αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων ελαίων (π.χ. έκδοση και διανομή φυλλαδίων, διοργάνωση εκδηλώσεων, εκστρατείες διαφήμισης στα social media, κλπ.), κατόπιν συνεννόησης και συνεργασίας με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Επίσης, θα αναλάβει παράλληλα και την υποστήριξη τυχόν σχολικών διαγωνισμών και ενημερωτικών/προωθητικών δράσεων ανακύκλωσης που διεξάγονται στα όρια του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 

 

Επιπλέον των ανωτέρω, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμφωνούν στα ακόλουθα:

 • Στην περίπτωση που το πρόγραμμα σημειώσει επιτυχία και εφόσον κρίνεται εφικτό από συνεργαζόμενα μέρη, μπορεί να υπάρξει μελλοντικά και η προοπτική επέκτασης του δικτύου των ειδικών κάδων χωριστής συλλογής χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) και σε άλλα σημεία των διοικητικών ορίων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.
 • Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, δημιουργηθεί στην Ελλάδα ανάλογο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αποβλήτων για τα χρησιμοποιημένα βρώσιμα λίπη και έλαια (τηγανέλαια), η συμφωνία συνεργασίας θα εναρμονιστεί με τη κείμενη νομοθεσία και ο συνεργαζόμενος θα οφείλει να συνεργαστεί με το σύστημα.
 • Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή συμπληρωματικών παράλληλων δράσεων συλλογής χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) σε μελλοντικό χρόνο. 

 

Διάρκεια σύμβασης 

Η σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια τριών (3) ετών με έναρξη την ημερομηνία υπογραφής και με δυνατότητα παράτασης της χρονικής διάρκειας, υπό προϋποθέσεις και κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) σωστή τήρηση όλων των όρων της συμβάσεως,

β) ο πλειοδότης να είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Δήμο

Η Οικονομική Επιτροπή είναι το αρμόδιο όργανο που θα εκτιμήσει εάν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και θα λάβει τη σχετική απόφαση παράτασης συνεργασίας. 

Η σύμβαση ενδέχεται να τροποποιηθεί κατά την διάρκεια της, ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου, εφόσον συμφωνήσουν και οι δυο πλευρές. 

Κριτήρια επιλογής 

Τα κριτήρια επιλογής για την τελική επιλογή του ανάδοχου θα είναι αθροιστικά: 

 • η σωστή διαχείριση του συλλεγόμενου προϊόντος, 
 • η ασφάλεια των κάδων συλλογής και 
 • η μεγαλύτερη συνδυαστική ανταποδοτική οικονομική προσφορά σε εξοπλισμό χωριστής συλλογής, ανταλλάξιμο προϊόν και χρηματικό ποσό.   

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσουν όλα τα παρακάτω: 

 1. Φάκελο προσφοράς όπου θα περιγράφεται αναλυτικά:
 • ο τρόπος διαχείρισης και αξιοποίησης των βρώσιμων λιπών και ελαίων καθώς και ο σχεδιασμός του προγράμματος συλλογής. 
 • το χρηματικό ποσό (€/έτος), το οποίο θα κατατίθεται σε συγκεκριμένο κωδικό εσόδων του Δήμου, ως ανταποδοτικό όφελος. Το ελάχιστο ποσό προσφοράς ορίζεται στα 500 ευρώ/έτος, με προσαύξηση 10% επί του προηγούμενου έτους συνεργασίας. 
 • Σε περίπτωση προσφοράς επιστροφής σε είδος, το κόστος μεταφοράς στην έδρα του Δήμου, αναλαμβάνει ο ανάδοχος. 
 • φωτογραφίες και διαστάσεις των δοχείων συλλογής που μπορεί να επιλέξει ο Δήμος, στην τελική τους μορφή ώστε να εκτιμηθεί η καταλληλότητα τους, με κριτήριο την αντοχή τους στις εξωτερικές συνθήκες και τους βανδαλισμούς. 
 • δείγμα από όλα τα είδη του έντυπου ενημερωτικού υλικού που θα παρασχεθεί από τον ανάδοχο με το λογότυπο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, καθώς και ο αριθμός των εντύπων από κάθε είδος που θα δοθεί (αφίσες, φυλλάδια, σχολικά φυλλάδια κλπ). 
 1. Αποδεικτικό ότι η ενδιαφερόμενη εταιρία είναι εγγεγραμμένη στο αντίστοιχο επιμελητήριο ώστε να αποδεικνύεται η επαγγελματική δραστηριότητα και το αντικείμενο εργασιών της, καθώς επίσης και ότι συμπεριλαμβάνεται και η εκτέλεση εργασιών συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων, σε επαγγελματική βάση. 
 2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42, του ν. 4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμόν 43942/4026/2016 Κ.Υ.Α (Β’ 2992) και όπως ισχύει (άρθρο 85) στον Ν.4685/2020, ως σύστημα συλλογής- μεταφοράς και διαχείρισης βρώσιμων λιπών & ελαίων. 
 3. Να διαθέτουν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.4685/2020: «….Για τη συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων δεν απαιτείται άδεια. Για τους οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων αποβλήτων σε επαγγελματική βάση, απαιτείται εγγραφή και καταχώριση στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ) του άρθρου 42 του ν.4042/2012, όπως ισχύει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν  43942/4026/2016 (Β’ 2992) όπως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση των εργασιών συλλογής μεταφοράς είναι ο συλλέκτης μεταφορέας να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, στο οποίο αναγράφεται ότι η ασφαλιστική κάλυψη αφορά τρίτους και την επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση σε περίπτωση ζημιάς, ύψους κατ’ ελάχιστο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ετησίως, το οποίο υποχρεούται να διαθέτει εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος». 
 4. Να διαθέτει : α) συνεργασία με μονάδα παραγωγής βιοντίζελ β) κατάλληλα αδειοδοτημένη και νόμιμη εγκατάσταση πρώτης παραλαβής και αποθήκευσης του συλλεγόμενου υλικού (τηγανέλαια) ή να διαθέτει συνεργασία με αδειοδοτημένη και νόμιμη εγκατάσταση πρώτης παραλαβής και αποθήκευσης του συλλεγόμενου υλικού  (απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή έγκριση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται απαραίτητα οι κωδικοί των αποβλήτων όπως περιγράφονται στον Ε.Κ.Α. (Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων) που αναφέρονται στην παρούσα, ήτοι ΕΚΑ 20 01 25. 
 5. Πιστοποιητικό συστήματος κριτηρίων αειφορίας (πχ ISCC EU,  2BSvs κα) για την αλυσίδα βιοκαυσίμων (τηγανέλαια), σε ισχύ. 
 6. Στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, Δελτίο ελέγχου ΚΤΕΟ, αποδεικτικό τελών κυκλοφορίας) του απαιτούμενου εξοπλισμού (βυτιοφόρα ή και φορτηγά κλπ). 

 

 1. Υπεύθυνη δήλωση των διαγωνιζομένων ότι: 

α) ότι πληρούν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας, 

β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων ο ενδιαφερόμενος έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση, 

γ) διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την εκτέλεση της υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα, 

δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 

 

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 Της 29-1-1998),

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25-6-1997) και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31-12-1998,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995) 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28-6-1991) που τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344 της 28-1-2001), και ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305).

ε) υπεξαίρεση (375 ΠΚ), απάτη (386, 388 ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία (216, 218 ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία (235-237 ΠΚ) και δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ) ή της ανάλογης νομοθεσίας του κράτους εγκατάστασης.

Τα υπό α’ – δ’ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του υποψηφίου σε κάθε περίπτωση ενώ, το ε’ μόνον αν σχετίζεται με την άσκηση του επαγγέλματός του. 

 

Ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, υποχρεούται να καταθέσει επιπρόσθετα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 • Φορολογική ενημερότητα 1
 • Δ. Ασφαλιστική ενημερότητα 2 

Όλα τα παραπάνω θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α, Μαράσλειο Μέγαρο, Κέρκυρα, Τ.Κ. 49132) με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών & ελαίων (τηγανελαίων) – υπόψιν Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Έργου, Τμήμα Διαχείρισης Απορριμμάτων», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, την ημέρα Παρασκευή 07 Ιουλίου 2023 στις 02.00 μ.μ. 

1 (παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016) 

2 (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016) 

Διαδικασία διενέργειας και αξιολόγησης

Τις κατατιθέμενες προσφορές θα αξιολογήσει η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών που προέκυψε από σχετική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία και θα αποφασίσει για την πλέον συμφέρουσα προσφορά για το Δήμο μας – από οικονομικής και περιβαλλοντικής άποψης.  

Για λοιπές πληροφορίες,  παρακαλούμε απευθυνθείτε στον κύριο Σπύρο Κορωνάκη, τηλ. 26613-64611, email: [email protected] και [email protected] κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, έως και την ημέρα Πέμπτη 06 Ιουλίου 2023 στις 02.00 μ.μ. 

Η παρούσα Πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στο Μαράσλειο Μέγαρο (Δημαρχείο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων) και θα αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο του Δήμου www.corfu.gr, για τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτηση της σχετικής Απόφασης της Ο.Ε. στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Ενστάσεις

Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανοίγματος των προσφορών και μόνο από εκείνους που συμμετείχαν ή αποκλείστηκαν. Οι ενστάσεις πρωτοκολλώνται και διαβιβάζονται αυθημερόν στη διενεργήσασα την επιλογή του αναδόχου Επιτροπή. 

Ο Αναπλ. Δ/ντής Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου                                                                                                του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων          

 

Κορωνάκης Σπυρίδων 

ΠΕ 3/Α Διπλ. Πολιτικός ΜηχανικόςΔείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544