Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 18-129 - Θέμα: Έγκριση αναμόρφωσης συγκεκριμένων κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2022. Αριθμός Πρωτοκόλλου:...
Μερόπη Υδραίου: «Οι ΔΕΥΑ έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Δεν μπορούν να μεταφερθούν στους καταναλωτές οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος». Στην...
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(56Η) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κέρκυρα:    02-12-2022 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ...
Ξεκινάει  η λειτουργία  του ΚΕΠ Υγείας  στο Δήμο κεντρικής Κέρκυρας  και Διαποντίων Νήσων. Με ιδιαίτερη χαρά ενημερώνουμε το κοινό για...
Αριθμός απόφασης 53-11 - Θέμα: Περί έγκρισης 3ου Πρακτικού κατακύρωσης του διαγωνισμού: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜ....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021

Αρχική / Επικαιρότητα / Νέα και ανακοινώσεις / Ανακοινώσεις σχολικών Επιτροπών Δήμου / Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος : Προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 04.01.21

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

     ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                          

     ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

    & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                   

     ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                           

     Πληρ: Γεώρ. Προβατάς

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Μιχαήλ Θεοτόκη

Ταχ. Κώδ. : 49100, Κέρκυρα

Τηλέφωνο : 2661 0 28512                                            

Mail:[email protected]                  

  Κέρκυρα,    4-1-2021

Αρ.Πρωτ. :  01

 

                                    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 Προς :Όλους τους ενδιαφερομένους  προμηθευτές

 

 

                                                                       

    ΘΕΜΑ: Προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ για την υλοποίηση του έργου του Π.Δ.Ε. με κωδικό 2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 του ΥΠΠΕΘ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  σας προσκαλεί, να υποβάλετε προσφορά για την προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ για έξι (6) Δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

 

 • 1) Δημοτικό Σχολείο Γαστουρίου Κέρκυρας  συνολικό ποσό 1.745,05 €   συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.
 • 2)    Δημοτικό Σχολείο Βιρού συνολικό ποσό 1.748,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.
 • 3)    Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κορακιάνας  συνολικό ποσό 1.748,76 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.
 • 4)    Δημ. Σχολείο Λιαπάδων συνολικού ποσού 1.749,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.
 • 5)   Δημ. Σχολείο Μαντουκίου Κέρκυρας  συνολικού ποσού 1.749,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%.
 • 6 )   14ο Δημ. Σχολείο  Κέρκυρας  συνολικού ποσού 1.749,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%,

συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 9.900,84 € και 10.494,89 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6%,  για έντυπα βιβλία.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής και «η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ047 με κωδικό 2018ΣΕ04700021 και τίτλο «ΔΡΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.      Το κριτήριο για την ανάθεση της προμήθειας είναι η πιο συμφέρουσα από  οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο μόνο την χαμηλότερη τιμή (άρθρο 86 παραγρ.2 του Ν.4412/2016) και εφόσον είναι σύμφωνη με τη μελέτη της υπηρεσίας σχετική η υπ’ αριθμ. 141413/Β9/Φ2/883/31-08-2018 (ΑΔΑ: ΨΧΩΧ4653ΠΣ-52Ω) Υ.Α.

 

Διευκρινίστηκε από το ΥΠΠΕΘ ότι ο Φ.Π.Α που ισχύει για τα έντυπα βιβλία είναι 6% και σε καμιά περίπτωση δεν αναφέρεται σε ηλεκτρονικά βιβλία.

 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους στο πρωτόκολλο σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

 

 1. Η ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ»
 2. Τα στοιχεία του οικονομικού φορέα
 3. Αφορά: «Προσφορά για Προμήθεια ΒΙΒΛΙΩΝ»

 

Εντός του φακέλου θα εσωκλείονται η οικονομική προσφορά σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
 2. Φορολογική ενημερότητα
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
 4. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος.

5.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.

 

   Η καταληκτική προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 28η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00. Αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία στις 3 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00.

 O Πρόεδρος

       Σπύρος Σουρτζίνος

 

  

                                                                           

   

 

 

 

 

 

 

 

                        

             

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544