Δημοφιλή άρθρα
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την«ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ, ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ & ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας...
Αριθμός απόφασης 19-12 - Θέμα: Έγκριση της εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών τυπογραφείου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων...
Αριθμός απόφασης 19-6 - Θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Νότιας...
Αριθμός απόφασης 19-5 - Θέμα: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Βόρειας...
Αριθμός απόφασης 19-9 - Θέμα: Έγκριση Τεχνικού Παραρτήματος Υλοποίησης ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 21.09.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                     ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                   Κέρκυρα,  21 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                       

                                                                                       Αρ.Πρωτ. 120

 

 

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στα σχολεία Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:

Έκαστο σχολείο της λίστας στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης, μέσω της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

 

Έργο:

Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης στις αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων

 

Τόπος παράδοσης  προμηθειών

Τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων όπως αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης

 

Υποέργα Υλοποίησης:

 • Εξοπλισμός Δικτύου
 • Καλωδίωση Δικτύου
 • Υπηρεσίες εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης
 • Υπηρεσίες σύνδεσης σχολικής μονάδας με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (μέσω Οπτικής Ίνας ή με την μέγιστη παρεχόμενη ταχύτητα VDSL ή ADSL όπου δεν υποστηρίζεται οπτική ίνα)

 

 

Χρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου

Ένα – (1) μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης

 

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής  προσφορών

6 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

 

 

Τόπος κατάθεσης  προσφορών

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (κ. Χονδρογιάννη Αντωνία και κ. Κρητικός Ιωάννης) San Giacomo

 

 

Τόπος, ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης  προσφορών

Δημαρχείο San Giacomo, Γραφείο συνεδριάσεων επιτροπών, 1ος όροφος, 6 Οκτωβρίου 2020 13:00

 

Ερωτήσεις – διευκρινήσεις  χωρίς δικαίωμα προσφυγής

Οικονομικός Διαχειριστής Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νησων – Γιώργος Κεφαλλωνίτης, Τηλ. 6932111685

 

Επιτροπή Παραλαβής του έργου

Ορίζεται με απόφαση του Διευθυντή του σχολείου. Απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται σε αυτήν ένας τουλάχιστον καθηγητής Πληροφορικής του σχολείου.

 

Έδρα/Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας αρχής:

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κος Γιώργος Κεφαλλωνίτης

Κος Κωνσταντίνος Κωστάλης

Διεύθυνση: Πλ. Μιχαήλ Θεοτόκη

Κέρκυρα – 49100

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661028512

6932111685

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 

Αντικείμενο του Έργου 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

 • Προμήθεια  και  εγκατάσταση  δικτυακού  εξοπλισμού  και  της  απαιτούμενης  δομημένης  καλωδίωσης για  τη  δημιουργία  τοπικού  δικτύου  στις  σχολικές μονάδες με  σκοπό την ύπαρξη δυνατότητας διασύνδεσης κάθε αίθουσας διδασκαλίας του σχολείου με το διαδίκτυο.
 • Επίδειξη λειτουργίας του συστήματος δομημένης καλωδίωσης σε όλους τους καθηγητές.
 • Διασύνδεση του Σχολείου υποχρεωτικά με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Οπτική Ίνα όπου υποστηρίζεται -υποχρεωτικά αν υπάρχει αναμονή στο σχολείο- από την κεντρική Εγκατάσταση και διασύνδεση με την μέγιστη δυνατή ταχύτητα VDSL ή ADSL -ανάλογα με την περιοχή- όπου δεν υπάρχει Οπτική Ίνα) με παράλληλη υποστήριξη ADSL εταιρείας ιδιωτικού φορέα όπου αυτή υπάρχει, ως back up (σε αναμονή και όταν κόβεται το διαδίκτυο από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, να ενεργοποιείται από την διεύθυνση του σχολείου το backup.

 

Η  διενέργεια  του  εν  λόγω  Διαγωνισμού  εγκρίθηκε  με απόφαση της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

 

 

Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές όπως παρέχονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος χωρίς να αλλάξει τα περιεχόμενα.

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μεταξύ του αναδόχου και του Διευθυντή του σχολείου στο οποίο ανατέθηκε το έργο. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το σχολείο σε 2 δόσεις. Το 80% του συνολικού ποσού με την προσωρινή παράδοση του έργου και ένα μήνα μετά και μετά την οριστική παράδοση το υπόλοιπο 20% του συνολικού ποσού.

 

 

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος). Έξω από τον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφεται

 1. ο τίτλος του έργου,
 2. τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και
 3. το σχολείο το οποίο αφορά η συγκεκριμένη προσφορά.

Ο κυρίως φάκελος θα εμπεριέχει 2 (υπο)φακέλους :

 1. έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται:
  1. η τεχνική προσφορά (η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σύμφωνα με την παρούσα) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με την σφραγίδα του αναδόχου σε κάθε σελίδα. (Επισυνάπτεται το έντυπο τεχνικών προδιαγραφών)
  2. Εγγύηση καλής λειτουργίας του συστήματος.
  3. Στοιχεία επικοινωνίας του ορισμένου από την εταιρία εκπροσώπου. (Επισυνάπτεται το έντυπο Στοιχεία Επικοινωνίας)
  4. Ο προσφέρον θα αναφέρει το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται (εάν και εφόσον προτίθεται) να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει.
 2. έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Επισυνάπτεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς).

 

Προσοχή! Το έργο είναι ξεχωριστό για κάθε σχολείο.

Άρα πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε σχολείο ο πίνακας τεχνικών προδιαγραφών και να υποβληθεί ο κυρίως φάκελος με τους υποφακέλους του ξεχωριστά για κάθε σχολείο από τον πίνακα των σχολείων που επισυνάπτεται.

Θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να έρθει σε επικοινωνία με τον Διευθυντή του σχολείου και να μεταβεί στο κάθε σχολείο ξεχωριστά ώστε να κάνει αυτοψία πριν καταθέσει την οριστική του προσφορά.

Υπάρχει δυνατότητα ένας υποψήφιος ανάδοχος να επιλέξει για ποια σχολεία θέλει να υποβάλει προσφορά (Δεν είναι υποχρεωτική η συνολική συμμετοχή στα σχολεία της λίστας)

Υπάρχει δυνατότητα να συμπεριλάβει στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος παθητικό εξοπλισμό μικρότερο -σε αριθμό – από τον απαιτούμενο στις τεχνικές προδιαγραφές, αν το μέγεθος του σχολείου και οι αιτούμενες αίθουσες μπορούν να καλυφθούν από αυτόν, τηρουμένων πάντα των υπολοίπων κανόνων και κριτηρίων της δομημένης καλωδίωσης, όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές.

 

Σχολεία που αιτούνται εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και αριθμός αιθουσών για τις οποίες αιτείται: (είναι η πρώτη φάση εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης)

 

Α/Α Ονομασία Σχολείου Ονοματεπώνυμο Διευθυντή Τηλ. Επικοινωνίας Αρ. Αιθουσών
1 6o Γυμνάσιο Κέρκυρας Κουτάγιαρ Αικατερίνη 26610 40255 9
2 ΕΠΑΛ Κάτω Κορακιάνας Πισσάνος Γιώργος 26610 91910 10
3 Γυμνάσιο Λιαπάδων Σκολαρίκης Νίκος 26630 41440 4
4 Γενικό Λύκειο Καστελλάνων Κούρκουλου Χρυσάνθη 26610 54404 10
5 3ο  Γυμνάσιο Κέρκυρας Μελισσάς Μιλτιάδης 26610 33511 16
6 5ο Γυμνάσιο Κέρκυρας Μαρτζούκος Νίκος 26610 33090 15
7 Γυμνάσιο Καστελλάνων Σκιαδόπουλος Κώστας 26610 54230 13
8 1ο ΓΕΛ Κέρκυρας Παχής Σπύρος 26610 39827 18
9 Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις Σκριπερού Δουκάκη Άρτεμις 2663022548 10
10 2ο ΕΠΑΛ Κέρκυρας Σγούρος Αναστάσιος 2661026633 16

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΑΛΗΣ

 

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544