Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-125 - Θέμα: Έγκριση ένταξης υπό την αιγίδα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων εκπαιδευτικής δράσης με...
Αριθμός απόφασης 16-19 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για παράσταση ενώπιον...
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοιλιοκάκης που εορτάζεται κάθε έτος στις 16 Μαΐου και στα πλαίσια της...
Αριθμός απόφασης 16-15 - Θέμα: Έγκριση σύναψης και όρων του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και...
Αριθμός απόφασης 16-10 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση Οδών Δ.Ε. Κερκυραίων, Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για Προμήθεια χαρτιού Α4 για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για Προμήθεια χαρτιού Α4 για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 30.10.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                     ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                              

ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΚΕΡΚΥΡΑΣ                   Κέρκυρα,  30 Οκτωβρίου 2020

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                       

Πληρ: Γιάννης Γραμμένος                                      Αρ.Πρωτ. 184

ΤΗΛ.:26610-28512 

 

Θέμα: Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για Προμήθεια χαρτιού Α4 για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Kεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

 

 

Αναθέτουσα Αρχή:

Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

 

Έργο:

Προμήθεια χαρτιού Α4 για την περίοδο Νοέμβριος 2020– Ιούνιος 2021.

 

Τόπος παράδοσης  προμηθειών

Τα σχολεία της Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων όπως αναφέρονται στον πίνακα στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης

 

Χρόνος υλοποίησης – διάρκεια έργου

Νοέμβριος 2020 έως και Ιούνιος 2021

 

Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής  προσφορών

13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

 

Τόπος κατάθεσης  προσφορών

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (κ. Γραμμένος Ιωάννης) San Giacomo

Τόπος, ημερομηνία και  ώρα αποσφράγισης  προσφορών

Δημαρχείο San Giacomo, Γραφείο συνεδριάσεων επιτροπών, 1ος όροφος, 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00

 

Ερωτήσεις – διευκρινήσεις  χωρίς δικαίωμα προσφυγής

Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νησων – Κωνσταντίνος Κωστάλης, Τηλ. 6976040000

 

 

Έδρα/Στοιχεία Επικοινωνίας της Αναθέτουσας αρχής:

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας: Κος Κωνσταντίνος Κωστάλης
Διεύθυνση: Πλ. Μιχαήλ Θεοτόκη

Κέρκυρα – 49100

Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2661028512

6976040000

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

 

Αντικείμενο του Έργου 

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

  • Προμήθεια  Χαρτιού Α4 που να πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην τεχνική περιγραφή
  • Μεταφορά στο σχολείο των απαιτούμενων πακέτων Α4 σε 2 έως 3 δόσεις όποτε συνεννοηθεί το σχολείο με τον ανάδοχο

 

Η  διενέργεια  του  εν  λόγω  Διαγωνισμού  εγκρίθηκε  με απόφαση της  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.

 

 

Τρόπος Εκτέλεσης της προμήθειας

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής, εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας–τιμής προσφοράς, αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές όπως παρέχονται στον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών τον οποίο πρέπει να συμπληρώσει ο υποψήφιος ανάδοχος χωρίς να αλλάξει τα περιεχόμενα.

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει μεταξύ του αναδόχου και του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει από το εκάστοτε σχολείο για την ποσότητα που ζητείται κάθε φορά.

 

 

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος). Έξω από τον κυρίως φάκελο πρέπει να αναγράφεται

  1. ο τίτλος του έργου και
  2. τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου και

Ο κυρίως φάκελος θα εμπεριέχει 2 (υπο)φακέλους :

  1. έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Περιγραφή» στον οποίο περιλαμβάνεται:
    1. η τεχνική προσφορά (η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί σύμφωνα με την παρούσα) υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με την σφραγίδα του αναδόχου σε κάθε σελίδα. (Επισυνάπτεται το έντυπο τεχνικών προδιαγραφών)
    2. Στοιχεία επικοινωνίας του ορισμένου από την εταιρία εκπροσώπου. (Επισυνάπτεται το έντυπο Στοιχεία Επικοινωνίας)
  2. έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα (Επισυνάπτεται το έντυπο οικονομικής προσφοράς).

Κάθε προμηθευτής που θα καταθέσει προσφορά, είναι υποχρεωμένος να προσφέρει δείγματα και δήλωση ότι το χαρτί που προσφέρει συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Τα δείγματα να είναι στις συσκευασίες πώλησής τους.

 

Προσοχή! Το έργο αφορά όλα τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει εξ αρχής να γνωρίζει ότι υποχρεούται να μεταφέρει σε όλα τα σχολεία του Δήμου (εντός και εκτός πόλης) τα πακέτα Α4 που θα συμφωνηθούν με δικά του έξοδα ανεξαρτήτου χιλιομετρικής απόστασης

Ο αριθμός των πακέτων Α4 που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο είναι δεσμευτικός για την σχολική επιτροπή με δυνατότητα αποδοχής από πλευράς αναδόχου μικρότερης ποσότητας από την αιτούμενη, όχι όμως μικρότερης του 10% συνολικά. Σε περίπτωση, απαίτησης περισσοτέρων – από πλευράς σχολείου/ων – πακέτων από αυτά τα οποία ζητούν αρχικά, τότε ο υποψήφιος ανάδοχος δεσμεύεται από την τιμή πακέτου και υποχρεούται να τα διαθέσει τα επιπλέον πακέτα στην ίδια τιμή.

Ο συνολικός αριθμός πακέτων Α4 θα αυξηθεί ανάλογα με το αίτημα των σχολείων που εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα με 0 αριθμό πακέτων.

 

Σχολεία και αριθμός πακέτων (500 φύλλα) που αυτά αιτούνται

 

A/A Σχολείο Χαρτί Α4 σε Πακέτα 500 Φύλλων (τεμάχια)

 

1 1ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 65
2 2ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 65
3 3ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 65
4 4ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 80
5 5ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 100
6 6ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 35
7 7ο  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 165
8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 80
9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 40
10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ 25
11 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ  ΜΕ Λ. Τ. 130
12 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ 80
13 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ  0
14 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. 265
15 1ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 500
16 2ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ
17 3ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 210
18 4ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 115
19 5ο  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  0
20  ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 25
21 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  0
22 1ο  ΕΠΑΛ 50
23 2ο  ΕΠΑΛ  0
24 ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ 25
25 ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΕΠΑ.Λ  0
26 ΕΕΕΕΚ  0
27 ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ  0
28 1ο Ε.Κ. Κέρκυρας 15
Σύνολο: 2135

 

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544