Δημοφιλή άρθρα
ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ». Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, προκηρύσσει  Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για...
26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. 26Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ -...
Αριθμός απόφασης 34-9 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-8 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(δεύτερη αποκατάσταση Δ.Ε....
Αριθμός απόφασης 34-7 - Θέμα: Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2023(τρίτη αποκατάσταση Δ.Ε....
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τίτλο«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  Δ.  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ με τίτλο«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  Δ.  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 24.06.22

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

στη διαδικασία της  διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας

«ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

 Δ.  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ»

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων,

λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/ 7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/2006 Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 4. Την υπ’ αριθμ. 1/2022 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας με τίτλο «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 749.382,10  ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.24%
 5. Το ΠΔ 71/2020
 6. Την υπ’ αριθ. 851 (19311/27-05-2022) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

7Την υπ’ αριθ. 24-1/10-06-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η προσφυγή στη διαπραγμάτευση,

Σας προσκαλεί να  αποστείλετε  προσφορά για την  υπηρεσία «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης 749.382,10  ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.24% στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων (Δ/νση Λ. Αλεξάνδρας 6Α Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα.), μέχρι την 28/06/2022  και ώρα 12:00 π.μ.,

Κάθε προσφορά θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1559/86 με την οποία δηλώνετε ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή σας από διαγωνισμούς του Δημοσίου Ο.Τ.Α, δεν έχετε κηρυχθεί έκπτωτος, δεν έχετε υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματική σας δραστηριότητας και ότι είστε συνεπείς στην εκπλήρωση των συμβατικών σας υποχρεώσεων, όπως επίσης και των υποχρεώσεών σας προς Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1559/86 με την οποία δηλώνετε ότι:

α. Έλαβα γνώση όλων των όρων των τεχνικών προδιαγραφών βάσει των οποίων εκτελείται η προμήθεια και αποδέχομαι αυτούς πλήρως, χωρίς καμία επιφύλαξη.

β. Η προσφορά μου δεν έχει καμία απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ.1/2022 Μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. 

Η υποχρέωση αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.  Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 1. Φορολογική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
 2. Ασφαλιστική ενημερότητα εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
 3. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016).
 4. Βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα στο οποίο φαίνεται η δραστηριότητα ή δραστηριότητες της επιχείρησης σας. (άρθρο 75 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
 5. Ότι  αναφέρεται στη 1/2022 Μελέτη

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ έως 30/09/2022.

Προσφορά με προϋπολογισμό δαπάνης που θα υπερβαίνει τον ως άνω συνολικό προϋπολογισμό απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την από 01/2022 Μελέτη

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε  να  επικοινωνήσετε  με το τμήμα  Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781 e-mail: promithion@corfu.gov.gr.

Συνημμένα:

 1. Μελέτη
 2. Οικονομική Προσφορά
Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544