Δημοφιλή άρθρα
Αριθμός απόφασης 11-11/9-4-2024 - Θέμα: Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ενώπιον του Μονομελούς...
Δράση στοματικής και σκελετικής υγείας. Στo  πλαίσιo του προγράμματος πρόληψης και προαγωγής της υγείας του μαθητικού πληθυσμού στις Σχολικές Δομές,...
1H ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΠΟΥΛΩΝ.
Αριθμός απόφασης 11-17/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Κ.Ι.Σ. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Αριθμός απόφασης 11-16/9-4-2024 - Θέμα: Έγκριση εξωδικαστικής αποζημίωσης της Τ.Ε.Α. για ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά της, λόγω εργασιών κοπής...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Ενδιαιτημάτων, Εξοπλισμού Κτηνιατρείου – Επίπλων και Οχήματος Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων»

Αρχική / Επικαιρότητα / Διαγωνισμοί Έργων-Υπηρεσιών-Προμηθειών / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Ενδιαιτημάτων, Εξοπλισμού Κτηνιατρείου – Επίπλων και Οχήματος Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων»
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 02.10.23

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 22039/20-06-2023 Διακήρυξη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια Ενδιαιτημάτων, Εξοπλισμού Κτηνιατρείου – Επίπλων και Οχήματος Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Την υπ’ αριθμ. 3/2023 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών και Επίβλεψης Έργων, με τίτλο «Προμήθεια Ενδιαιτημάτων, Εξοπλισμού Κτηνιατρείου – Επίπλων και Οχήματος Περισυλλογής Αδέσποτων Ζώων»
4. Την υπ’ αριθ. 802/16082/09-05-2023 (ΑΔΑΜ:23REQ012637489 & ΑΔΑ: 6ΦΔ746ΜΓ2Α-3ΑΗ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
5. Την υπ’ αριθ. 29-6/22-08-2023 (ΑΔΑ:Ψ89146ΜΓ2Α-ΧΓΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η προσφυγή στη διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) χωρίς αλλαγή των όρων της διακήρυξης που έχει εγκριθεί με την 18-8/12-06-2023 (ΑΔΑ: ΨΟΩ046ΜΓ2Α-ΘΓΟ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
6. Τον συνολικό προϋπολογισμό της μελέτης που ανέρχεται στο ποσό των 147.822,58 € χωρίς ΦΠΑ (35.477,42 € με ΦΠΑ 24%), συνολικού ποσού 183.300,00 € και θα βαρύνει τους Κ.Α. 69.7135.001 & Κ.Α.69.7135.006 του Δημοτικού Προϋπολογισμού που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
7. Την υπ΄αριθμ. 52-5/15-11-2022 (ΑΔΑ:ΩΤΕ246ΜΓ2Α-4Χ7) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών.
Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Εγγύηση συμμετοχής ποσού 2.956,45€.
Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ και έως πέντε (5) μήνες.
Καταληκτική Ημερομηνία & ώρα υποβολής των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ: Τετάρτη 18/10/2023 και ώρα 14:30 μ.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης, δηλ. με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά.
Το κείμενο της διακήρυξης καθώς και όλα τα τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης θα βρίσκοται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: (URL)http:// www.corfu.gr /Ανοικτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Έργων και Προμηθειών, καθώς και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» – «Οικονομική Προσφορά», την Παρασκευή 20-10-2023 και ώρα 11.00 π.μ.,
Χρόνος Ισχύος Προσφορών: έξι (6) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού .
Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781 e-mail: [email protected].

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου
Σχετικά έγγραφα/σύνδεσμοι

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544