Δημοφιλή άρθρα
Μυοκτονία στις Δ.Ε. Φαιάκων –  Αχιλλείων – Παρελίων - Παλαιοκαστριτών &  Διαποντίων Nήσων. Πρόγραμμα 1ου κύκλου εφαρμογών μυοκτονίας (Τμήμα...
Αριθμός απόφασης 25-3 - Θέμα: Έγκριση 1ου ΑΠΕ , 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ...
Αριθμός απόφασης 25-16 - Θέμα: Έγκρισης διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους. Αριθμός Πρωτοκόλλου: 25-16 ΑΔΑ: 9ΦΚΜ46ΜΓ2Α-ΓΩ2
Αριθμός απόφασης 25-15 - Θέμα: Έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης στην Αμμόχωστο α) του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ....
Αριθμός απόφασης 25-12 - Θέμα: Έγκριση ανάθεσης σε δικηγόρο για την άσκηση αγωγής ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων κατά της ετερόρρυθμης...
Απενεργοποιήση φίλτρων
Εφαρμογή φίλτρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 16Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Αρχική / Επικαιρότητα / Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 16Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
corfu.gr-2021-03-11_10-36-43_287720
data-icon-watch-corfu-gr
Ημερομηνία ανάρτησης: 05.06.20

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κέρκυρα:      05-06-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ                         Αριθ. Πρωτ.: 16986
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 6Α                                                        ΠΡΟΣ:
Κέρκυρα 49100
Τηλ.       2661362790                                (Ως ο Πίνακας Αποδεκτών)
e-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε 16η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Σαν Τζιάκομο- Πλατεία Μ.Θεοτόκη – Αίθουσα Συνεδριάσεων), τις 09-06-2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.30 σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των  παρακάτω θεμάτων:

1.    Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού  των όρων της διακήρυξης για την: «Προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων (χρηματοδοτική μίσθωση leasing)»
2.    Περί έγκρισης τευχών δημοπράτησης και κατάρτισης των όρων του σχεδίου  διακήρυξης για την δημοπράτηση του έργου: «Έργα συντήρησης και αποκατάστασης οδικού δικτύου ΔΕ Αχιλλείων, Παλαιοκαστριτών, Παρελίων» προϋπολογισμού μελέτης 1.700.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% & Κ.Α. 64.7323.010
3.    Περί λήψης απόφασης για την έγκριση της Μελέτης για την υπηρεσία με τα τίτλο: «Κατεπείγουσα προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού( προστατευτικά κρύσταλλα γκισέδων γραφείων με κρύσταλλα κλπ) για την προστασία των εργαζομένων Υπαλλήλων ΚΕΠ, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διάδοσης του κορωνοιού (COVID-19), σύμφωνα με την Π.Ν.Π. Φ.Ε.Κ. Α’ 55/2020» και την ανάθεσης αυτής.
4.    Περί έγκρισης Πρακτικού 2ης συνεδρίασης και κατακύρωσης της απευθείας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο: «Κατεπείγουσα προμήθεια εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης κατά την περίοδο επιβολής των εκτάκτων μέτρων της Κεντρ. Κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοιού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 15.874,95 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
5.    Περί έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού ετών 2018 & 2019 της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κέρκυρας, σύμφωνα με τις 5-5/14-5-2019 και 7-1/14-5-20120 αποφάσεις της σχολικής επιτροπής.
6.    Περί έγκρισης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ για την λήψη κατεπειγόντων  μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του.
7.    Περί ορισμού του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων και παράσταση ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων κατά την εκδίκασή τους, αναφορικά με την έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης της εταιρείας «ΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
8.    Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτηση της 14/2020 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.(15201).
9.    Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτηση της 277/2019 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.(15202).
10.    Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτηση της 5/2020 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.(15203).
11.    Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτηση της 271/2019 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.(15204).
12.    Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτηση της 28/2020 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.(15686).
13.    Περί ορισμού της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας κατά τη συζήτηση της 31/2020 τακτικής αγωγής κτηματολογίου.(15688).
14.    Περί αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικον έτους 2020.
15.    Περί τροποποίησης της 14-1/20-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΝΠ446ΜΓ2Α-ΨΔΩ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την εξειδίκευση και διάθεση πιστώσεων για πολιτιστικές και λοιπές εκδηλώσεις ομοειδών δαπανών.
16.    Περί αποδοχής δωρεάν παραχώρησης σκάφους.
17.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Αχιλλείων).
18.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Ερείκουσας)
19.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Κερκυραίων)
20.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Οθωνών)
21.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών)
22.    Περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων έτους 2020(πρώτη αποκατάσταση Δ.Ε. Παρελίων).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μερόπη-Σπυριδούλα Υδραίου

Δήμαρχος

Δείτε περισσότερα Σύμπτυξη κειμένου

Κάντε εγγραφή στο Newsletter του Δήμου για να λαμβάνετε
τα τελευταία νέα & ενημερώσεις.

corfu.gr-2020-06-17_08-20-44_458544